Door kennis, expertise en best-practises uit te wisselen vergroten de organisaties in het netwerk de mobiliteit en inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarnaast zijn de organisaties door hun onderlinge afstemming beter in staat oplossingen voor moeilijke vraagstukken te realiseren.
Verder profileert noorderlink noord-nederland (nóg) steviger als aantrekkelijke woon- en werkomgeving en zet het netwerk zich in om goed opgeleid personeel aan te trekken en te behouden.

Diensten

De diensten van Noorderlink zijn vooral gericht op de uitwisseling van kennis, expertise en best-practices tussen de aangesloten organisaties. Ook wil het de mobiliteit van het personeel van de aangesloten organisaties vergroten.

Daarnaast zet Noorderlink zich in om goed opgeleid personeel voor het noorden te behouden en naar het noorden te halen door het profileren van het noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving.

Samenwerking

Noorderlink is gericht op samenwerking. Elke organisatie bepaalt autonoom het eigen personeelsbeleid maar onderschrijft de kracht van samenwerking en zal daarom kennis overdragen, expertise leveren en ervaringen delen. Van alle deelnemende organisaties wordt een actieve bijdrage aan ontwikkelde en te ontwikkelen producten verwacht.

De aangesloten organisaties gaan een verbinding met elkaar aan door het ondertekenen van een intentieverklaring. Daarmee zijn zij binnen de afgesproken beleidskaders gezamenlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het reilen en zeilen van Noorderlink.

Noorderlink kiest voor professionaliteit. Ze heeft daarom een Bestuursbureau voor het initiëren, organiseren en samenbrengen van activiteiten.

Organisatie

De aangesloten organisaties worden vertegenwoordigd door de directeuren/hoofden P&O, die gezamenlijk het Algemeen Bestuur vormen. Uit hun midden wordt tweejaarlijks een Dagelijks Bestuur gekozen van 5 leden.

Het Algemeen Bestuur geeft de beleidskeuzes aan, stelt kaders vast (waaronder een jaarplan en een begroting) en beslist over de toelating van nieuwe deelnemers.

Het Dagelijks Bestuur zorgt dat de doelen worden bewaakt, de plannen worden uitgevoerd, beleid wordt voorbereid en geeft leiding aan het Bestuursbureau van Noorderlink.

De strategische doelen van Noorderlink

Noorderlink heeft de volgende strategische doelen:

  • Uitwisseling van kennis, expertise en best-practices op HRM/HRD-gebied;
  • Het op gang brengen van mobiliteit en het vergroten van de inzetbaarheid van personeel van de bij Noorderlink aangesloten organisaties;
  • Profilering van het Noorden als een aantrekkelijke werk- en woonomgeving;
  • Betrokkenheid bij regionale maatschappelijke aangelegenheden.

Noorderlinkactiviteiten

Om haar doelen te verwezenlijken worden er vanuit of ondersteund door Noorderlink, veel activiteiten ontplooid. Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld je dan aan voor onze nieuwbrief.