Inclusief HRM: van verschil naar inclusie

Start Action Learning community

Inclusief HRM: van verschil naar inclusie

In november start de Action Learning community over inclusief HRM. Bedoeld voor HRM’ers, beleidsmedewerkers en leidinggevenden die hun organisatie inclusiever willen maken. In een periode van vijf maanden werk je aan de opzet of verbetering van de aanpak van inclusief organiseren in jouw bedrijf of instelling. Je doet dat in samenspraak met mensen uit andere organisaties die bij Noorderlink zijn aangesloten, je leert van elkaar. Kathinka Geling en Leni Beukema van het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool zijn je begeleiders in dit traject. 

Doelen van de Action Learning community

Versterking van inclusiviteit in organisaties doordat deelnemers 

 • Inzicht opdoen in praktijk en theorie van inclusief HRM 
 • Leren van (reflectie op) elkaars ervaringen

Werkwijze

In vijf plenaire bijeenkomsten doorlopen we de verschillende fasen van Action Learning rond inclusief HRM. Ondertussen ben je zelf aan de slag in je eigen organisatie, zodat je je ervaringen met anderen kunt uitwisselen en kunt confronteren met inzichten uit de literatuur. 

Wanneer

Periode november 2021 – maart 2022 op donderdagochtend van 9.30 – 12.00 uur.

Bijeenkomst 1: 18 november 2021

Bijeenkomst 2: 16 december 2021

Bijeenkomst 3: 13 januari 2022

Bijeenkomst 4: 10 februari 2022

Bijeenkomst 5: 10 maart 2022

Waar

Plenaire bijeenkomsten vinden plaats op Zernikeplein 7 (ZP7), Zernikeplein 7

Groningen

Achtergrondliteratuur

Als je verdieping zoekt raden we je onderstaand handboek over inclusief HRM aan. Als dat gewenst is kunnen we aanvullende artikelen aanbieden op voor jouw belangrijke thema’s en/of doelgroepen.

A.de Lange, E.Wielenga-Meijer, T.Duijker, B.Hanstede (2018), Omdat het kan! HRM-handvatten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Vakmedianet: Alphen a/d Rijn

Opbouw

De action learning community is gericht op het versterken van de inclusie-praktijk van de deelnemers. Het principe van Action Learning is als volgt opgebouwd:

 

Action Learning | Alles Anders | Leren door te doen

 

Vanuit de praktijk komen vragen naar voren die met elkaar gedeeld en gereflecteerd worden. Op grond daarvan maken deelnemers een aanpak voor hun eigen praktijk en zetten deze om in daadwerkelijke actie. Die actie leidt tot bedoelde gevolgen, maar ook zullen er onbedoelde gevolgen naar voren komen, die opnieuw om reflectie vragen. Door hierover met elkaar te sparren en te bespreken hoe de bedoelde gevolgen versterkt en de onbedoelde gevolgen gewaardeerd kunnen worden kan een volgende stap in actie gezet worden. Action Learning kent verschillende opeenvolgende fases, in de praktijk zullen die soms door elkaar kunnen lopen.

In de Action Learning Community wordt individueel gewerkt aan een opdracht in de eigen praktijk. Indien gewenst kunnen er duo’s gevormd worden voor de uitwerking van deze opdrachten. Vierwekelijks is er een gezamenlijke bijeenkomst waarin ervaringen worden gedeeld en gereflecteerd en waarin verdieping op thema’s plaatsvindt.

Voorbereiding

Deelnemers onderzoeken voor hun eigen organisatie welke vragen daar leven op het terrein van diversiteit en inclusiviteit. Daarvoor wordt een set vragen aangereikt, zodat de beginsituatie in beeld kan komen. Vanuit de antwoorden op die vragen benoemen deelnemers centrale thema’s (krachtige vragen) waarop zij een antwoord zoeken in de learning community.

Bijeenkomst 1: delen krachtige vragen en actief luisteren

 • Inventarisatie wat (organisaties van) deelnemers nu al doen rond inclusiviteit en welke vragen voor hen daarbij centraal staan
 • Betekenis van ondertekening Charter Diversiteit door organisaties in Groningen
 • Inleiding over begripsbepaling (inclusiviteit en diversiteit), inclusief HRM en problematiek van verschillende groepen
 • Vaststellen centrale thema’s bijeenkomsten learning community en afspraken vervolgstappen deelnemers

Bijeenkomst 2: delen & leren, reflectie

 • Terugkoppeling praktijken deelnemers
 • Reflectie op eigen inclusief handelen
 • Verdieping op inclusief HRM. Aan de orde komen voorbeelden over werving en selectie en over doorstroom:

 

Bijeenkomst 3: actie en reflectie 

 • Terugkoppeling praktijken deelnemers
 • Werken aan actieplannen deelnemers 
 • Verdieping op in de community levende thema’s, zoals bijvoorbeeld:
  Diverse (meer of minder kwetsbare) groepen binnen de organisatie
  Hoe breng je organisaties in beweging?
  Hoe werk je samen met andere organisaties om inclusie te versterken?
 • Andere door deelnemers benoemde thema’s naar aanleiding van hun praktijk

Bijeenkomst 4: (nieuwe) ontwikkelvragen 

 • Verhalen van deelnemers over ondernomen acties (actief luisteren)
 • Delen & leren: welke nieuwe ontwikkelvragen komen uit de verhalen naar voren?
 • Borging van inclusiviteit in de organisatie
 • Verdieping op in de community levende thema’s zoals:
  Inclusieve organisatiecultuur 
  Impact van inclusiviteit
  Andere door deelnemers benoemde thema’s naar aanleiding van hun praktijk

Bijeenkomst 5: action learning en inclusiviteit: aanpak voor borging

Open symposium: Poster- en pitchpresentaties van ervaringen deelnemers in eigen organisatie

Aanmelden

Trainers: 

 

Dr. Leni Beukema Ruim twintig jaar heb ik gewerkt als Universitair (Hoofd)Docent bij het departement Algemene Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Sinds 2009 ben ik zelfstandig praktijkonderzoeker en heb ik onderzoek gedaan op het terrein van arbeid en sociale zekerheid in zowel profit- als non-profitsectoren. Van 2012 - 2021 was ik lector Duurzaam HRM op de Hanzehogeschool Groningen. In Duurzaam HRM is inclusiviteit een belangrijk thema, reden om daar ook onderzoek naar te doen. Dat heb ik samen met docenten en studenten van de Hanzehogeschool dan ook gedaan, zowel in reguliere als in sociale ondernemingen. In ons laatste project (Social Impact Beloond) heb ik samen met Kathinka Geling een medewerkerstool ontwikkeld, waarin medewerkers op een simpele manier de betekenis die werk voor hen heeft én de ontwikkeling daarin aan kunnen geven. Na mijn emeritaat in Groningen ben ik betrokken gebleven bij het lectoraat, vooral bij projecten rond inclusiviteit.

 

Kathinka Geling MA

Werkt sinds 2001 bij de opleiding HRM waar zij les geeft aan de voltijd- en deeltijdopleiding, lid is van de curriculumcommissie, coördinator van de trainingsleerlijn en het deeltijd Werkplekleren. Vanuit haar functie als hogeschooldocent is zij verantwoordelijk voor de inbedding van het kennisdomein Arbeidsmarkt, inclusief HRM en loopbaancoaching in het onderwijscurriculum. Momenteel is zij bezig met de ontwikkeling van een minor ‘Inclusief HRM en coaching van loopbanen’. Kathinka is daarnaast vanaf 2010 als onderzoeker verbonden aan het Marian van Os Centre of Expertise Ondernemen. Tot ca. 2017 heeft zij met name arbeidsmarktonderzoek gedaan voor het Lectoraat Human Capital en was o.a. betrokken bij onderzoeksprojecten als 'Arbeidsmarkt in de Energyport regio Groningen', ‘Baanopeningenmonitor’ en ‘Bedrijfskundige Innovatie in de Bouw’.  De laatste jaren heeft zij haar focus verlegd naar inclusief HRM. Zij heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor Jobcarving in de semipublieke sector en is betrokken bij onderzoeksprojecten vanuit de lectoraten Duurzaam HRM en Juridische aspecten van Ondernemerschap. Samen met Leni Beukema heeft zij masterclasses over inclusief HRM verzorgd  en voor sociale ondernemingen een tool ontwikkeld om de impact van werk op de (participatie)medewerkers in kaart te brengen en te volgen.