Woonborg | huurderscommissaris vastgoedontwikkeling en -beheer

De huurdersvereniging AH WOON zoekt voor Woonborg een huurderscommissaris om ter benoeming voor te dragen aan de Raad van Commissarissen.


Functie-eisen huurderscommissaris vastgoedontwikkeling en -beheer
Voor deze zetel zoeken we een huurderscommissaris met een gefundeerde visie op ontwikkeling en beheer  voor een doelgroep met een smalle beurs en een stevig bewustzijn van de betekenis van betaalbaar wonen en duurzaamheid voor deze doelgroep. Naast de algemene vereisten beschikt deze commissaris over:

Bewezen kennis van en ervaring met verduurzaming van bestaand vastgoed, duurzame vastgoedontwikkeling- en beheer.

  • een relevante opleiding, universitair niveau - bij voorkeur Master of Real Estate;
  • kennis van vastgoed- en waardemanagement;
  • kennis van duurzame gebieds- en projectontwikkeling, juridische en financieringsconstructies plus het riskmanagement;
  • kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder o.a. aanbesteding, uitbesteding, ruimtelijk beleid, bouwbeleid, veiligheid en duurzaamheid;
  • kennis van en inzicht in de lokale (noordelijke) woning- en vastgoedmarkt en de invloedsfactoren daarop;
  • bij voorkeur ervaring met strategisch voorraadbeleid en -beheer, asset-/portfoliomanagement, onderhoudssystematiek bij woningcorporaties.

 Betrouwbaarheid en antecedenten

Er dient te worden voldaan aan de eisen zoals gesteld in bijlage 2 van artikel 19 uit het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Tevens worden de onverenigbaarheidseisen gevolgd uit de woningwet, artikel 30, lid 6 en 7.

Ingangsdatum en benoeming
De functie als lid van de Raad van Commissarissen gaat in per 1 december 2016. Conform de governancecode wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar, met mogelijke herbenoeming. Benoeming vindt plaats na ontvangst van positieve zienswijze minister (fit- en propertest).

Procedure en nadere informatie
De Algemene Huurdersvereniging WOON voert de werving en selectie van de huurderscommissaris vastgoedontwikkeling en -beheer uit. Daarbij worden zij ondersteund door Corparis. Informatie over de functie kunt u inwinnen bij Stefan Vos van Corparis. U kunt uw informatieaanvraag per mail sturen naar s.vos@corparis.nl. (Meer informatie over de Raad van Commissarissen vindt u in de bijlage ‘Vacature huurderscommissaris’.)

Reageren t/m 18 september 2016
Sollicitaties kunt u tot en met 18 september 2016 richten aan mevrouw J. van den Bosch, voorzitter van de Algemene Huurdersvereniging WOON, via emailadres vacature@woonborg.nl. Graag ontvangen wij een motivatiebrief en een volledig cv, waarin alle (neven)functies worden vermeld voorzien van volledige start- en einddata (dag/maand/jaar).

Planning gesprekken
De eerste gespreksronde is gepland op woensdag 28 september 2016 vanaf 14.30 uur. De tweede gespreksronde vindt plaats op dinsdag 4 oktober 2016 vanaf 19.00 uur. Een antecedenten-/ integriteitsonderzoek maakt deel uit van de procedure.

Dit is een herhaalde vacaturemelding. Heeft u eerder gereageerd dan hoeft u dat niet nogmaals te doen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.