De Huismeesters | Waarnemend directeur - bestuurder

De Huismeesters is een woningcorporatie. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit biedt de corporatie ruim 8.000 huishoudens een thuis in de gemeente Groningen. In verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder ontstaat per medio maart 2022 een vacature.

Ter overbrugging van de periode, die nodig is voor het zorgvuldig doorlopen van het traject voor de werving en selectie van de nieuwe definitieve directeur-bestuurder (inclusief het Fit en Proper-onderzoek bij de Aw), zoekt de Raad van Commissarissen van De Huismeesters een waarnemend directeur-bestuurder voor een periode van maximaal zes maanden.

De opdracht

De Raad van Commissarissen komt voor de hiervoor genoemde periode van maximaal 6 maanden graag in contact met kandidaten voor de positie van waarnemend directeur-bestuurder.

De Raad is op zoek naar iemand die de huidige strategische koers, zoals omschreven in het ondernemingsplan 2021 – 2024 ‘Scherp aan de wind 2.0’ omarmt. En voortvarendheid en besluitvorming verder ter hand neemt. De opdracht aan de waarnemend directeur-bestuurder luidt: draag zorg voor de continuïteit van de organisatie en houdt daarbij de organisatie in al haar facetten op koers. En zorg in de desbetreffende periode voor de bewaking van de jaarplanning en het verder uitrollen van het ondernemingsplan.

Om deze opdracht goed te kunnen vervullen, is affiniteit met de primaire doelgroep en de volkshuisvesting een voorwaarde. De Raad zoekt iemand met oog en aandacht voor de onderlinge verhoudingen en de complexe omgeving waarbinnen de medewerkers hun werk doen. Kandidaten met ervaring als corporatiebestuurder hebben dan ook de voorkeur.

Ten aanzien van interim-benoemingen hanteert de Autoriteit woningcorporaties het beleid, zoals vastgelegd in het beoordelingskader Geschiktheid en Betrouwbaarheid, dat geen positieve zienswijze nodig is bij benoemingen van maximaal 3 maanden. Als de interim-periode de 3 maanden overschrijdt, bij aanvang dan wel na verlenging, moet de kandidaat voor een zienswijze te worden voorgedragen.

Belangrijkste verantwoordelijkheidsgebieden

De aandachtsgebieden van de waarnemend directeur-bestuurder kunnen als volgt samengevat worden:

• is verantwoordelijk voor de uitvoering van de strategische beleids- en organisatiedoelen;

• zorgt voor uitvoering en realisatie van het ondernemingsplan;

• inventariseert (externe) ontwikkelingen in het werkveld, zowel door eigen waarneming als vanuit signalen van stakeholders, management en medewerkers;

• stuurt de organisatie aan, zodat zij effectief, efficiënt en adequaat functioneert en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen;

• draagt gedurende zijn/haar periode zorg voor het opstellen van jaarplannen, begrotingen, managementrapportages etc;

• is verantwoordelijk voor het integraal management en de inrichting van de organisatie; motiveert, stimuleert en faciliteert het managementteam, de organisatie en medewerkers om verder te ontwikkelen;

• informeert de Raad van Commissarissen door middel van managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie;

• beschouwt de Raad van Commissarissen als een belangrijke sparringpartner;

• treedt op als bestuurder van de stichting en in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, CAO en de Algemene Wet Bestuursrecht.

Positionering in de organisatie

De directeur-bestuurder vormt het bestuur van de stichting. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Hij/zij stelt de Raad van Commissarissen in staat toezicht te houden, legt de Raad van Commissarissen de in de statuten benoemde bestuursbesluiten ter goedkeuring voor en zorgt ervoor dat de Raad van Commissarissen als sparringpartner van het bestuur kan optreden. De waarnemend directeur-bestuurder is ook de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en fungeert daarmee als overlegpartner voor de Ondernemingsraad. De directeur-bestuurder is voorzitter van het managementteam, geeft integraal leiding aan de werkorganisatie en weet vanuit zijn/haar visie op de volkshuisvesting en brede kennis en ervaring in het maatschappelijke en politieke speelveld, gedurende genoemde periode de juiste bijdrage te leveren aan het besturen van De Huismeesters.

Functie-eisen

• academisch denk- en werkniveau, generalist, strategisch abstractieniveau en het vermogen om de visie naar concrete doelen te vertalen;

• visie op volkshuisvesting en de woningcorporatie sector;

• een zakelijke instelling, risico bewust en kennis van bedrijfsvoering;

• affiniteit met financieel economische aangelegenheden;

• kennis hebben van de relevante wet- en regelgeving voor woningcorporaties;

 • visie op- en passie voor sociaal maatschappelijke vraagstukken en doelgroepen;

• hart voor de huurders;

• gevoel voor governance en voor een eigentijdse verhouding bestuur/Raad van Commissarissen;

• gevoel voor (politiek-bestuurlijke) verhoudingen;

• natuurlijk leider die toegankelijk en betrokken is.

Persoonlijkheidsprofiel

De Huismeesters zoekt een daadkrachtige en inspirerende waarnemende directeur-bestuurder. Iemand die gepokt en gemazzeld is in corporatiesector en die beseft wat in de huidige tijd wordt gevraagd van een corporatie en van een directeur-bestuurder, inhoudelijk en als speler in het maatschappelijk veld. Een energieke verbindende persoonlijkheid die gemakkelijk vertrouwen en draagvlak weet te creëren. Iemand met visie op de volkshuisvesting en het op een moderne manier besturen van een corporatie. Hij/zij doet dit vanuit ervaring, gelijkwaardigheid, samenwerking en vertrouwen en niet vanuit macht en hiërarchie. Betrouwbaarheid, authenticiteit, transparantie en toegankelijkheid zijn belangrijke kernwaarden.

Arbeidsvoorwaarden

De waarnemend directeur-bestuurder van De Huismeesters zal conform wet- en regelgeving bezoldigd worden in bezoldigingsklasse F. Een en ander afhankelijk van de kennis en ervaring van de kandidaat en van zijn of haar individuele situatie. De opdracht is voor 3 dagen per week.

Planning

• 28 januari 2022 inventarisatie van de kandidaten

• voor 4 februari 2022 selectiegesprekken met kandidaten

• voor 11 februari 2022 raadpleging OR (adviesrecht)

• voor 18 februari 2022 arbeidsvoorwaardengesprek

• voor 18 februari 2022 kennismakingsgesprek eindkandidaat met MT, OR en HR

Het streven is erop gericht om voor 18 februari 2022 een voorgenomen besluit voor benoeming te nemen. Hierna wordt de procedure gestart voor goedkeuring bij de Autoriteit woningcorporaties. Beoogde datum van indiensttreding van de waarnemend directeur-bestuurder is begin maart 2022 of zo spoedig mogelijk.

Aanvullende informatie

Wilt u meer weten over deze vacature of de procedure? Dan kunt u contact opnemen met Albert Kraster (06-48171228) of Jaap Koster (06-54346067), respectievelijk (waarnemend) voorzitter van de Remuneratiecommissie en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Voor meer informatie over de toetsing van de Autoriteit woningcorporaties, verwijzen wij u naar de link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036702/2015-07-01#Bijlage1

Solliciteren

Heeft u belangstelling voor deze functie? Dan nodigen wij u uit om te solliciteren. U kunt dit doen door uw brief met motivatie en curriculum vitae voor 28 januari 2022 te sturen naar a.kraster@outlook.com. Totdat deze vacature definitief is ingevuld, kunt u ook tijdens de selectieperiode op deze vacature reageren.