Accolade | Directeur-Bestuurder Financiën & Bedrijfsvoering

Accolade heeft ruim 16.000 woningen in de provincie Friesland (in Franeker, Sneek, Joure, Heerenveen en Drachten). Het is een klantgerichte, ondernemende organisatie met een open cultuur en een prettige werksfeer. Accolade biedt huurders en medewerkers de ruimte en de kansen om initiatief te nemen, creatief te zijn en zich verder te ontwikkelen. Inzetten van talenten en het nemen van verantwoordelijkheid is belangrijk. Accolade is een mensgerichte organisatie en streeft een cultuur na waarin regie en eigenaarschap centraal staan en waarin belang wordt gehecht aan samenwerken.

Het doel van Accolade is om inwoners van de genoemde plaatsen een passende woonplek te bieden in een aangename buurt. De dienstverlening van Accolade is erop gericht dat mensen zich thuis voelen in de eigen woning en de woonomgeving. Accolade werkt voor een brede doelgroep en neemt medeverantwoordelijkheid voor de vitaliteit en leefbaarheid. De strategische samenwerking met stakeholders, huurdersbelangenorganisaties en huurders krijgt daarbij bijzondere aandacht. Accolade ontwikkelt en professionaliseert zich voortdurend en speelt in op de ontwikkelingen in de markt. Recent is de organisatievisie- en strategie vastgesteld voor de periode 2020-2025. U leest dit op accolade.nl/koers2025
 
Voor het bepalen van de strategische koers, het geven van sturing en richting aan en het realiseren van de strategie en de doelstellingen heeft Accolade twee directeur-bestuurders die samen een collegiaal bestuur vormen. Samen met het Management Team (MT) opereert Accolade hierdoor slagvaardig en speelt het adequaat in op de complexe vraagstukken van deze tijd. De directeur-bestuurders geven elk leiding aan een bedrijfskolom. De twee bedrijfskolommen zijn momenteel op hoofdlijnen gedefinieerd; de definitieve indeling zal in samenspraak met de twee aan te trekken bestuurders worden vastgesteld, mede afhankelijk met beider affiniteit. Momenteel werken er circa 170 medewerkers bij de organisatie.
 
De RvC zoekt kandidaten voor de functie van directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering voor een benoemingsperiode van vier jaar.
Om onze doelgroep blijvend goed te kunnen bedienen zijn de belangrijkste opgaven voor de directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering de komende jaren bij Accolade:

 • Waarborgen van de (korte en lange termijn) financiële continuïteit en solvabiliteit in relatie tot voornoemde investeringsopgave;
 • Het aansturen, begeleiden en borgen van het jaarlijkse proces van begrotingen, verantwoording (jaarrekening), treasury beleid en fiscaliteiten;
 • Het verder uitwerken en implementeren van het risicomanagementsysteem;
 • Het toekomstbestendig maken en houden van de huidige ICT-omgeving;
 • Blijvend realiseren van constructief overleg met de belangrijkste (financiële) stakeholders, zoals externe accountant, Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en Autoriteit Woningcorporaties (AW);
 • Duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van het personeel.

Doel van de functie

Als directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering bent u primair verantwoordelijk voor de bedrijfskolom Financiën en Bedrijfsvoering, zet u de financiële koers uit en zorgt u voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Daarnaast representeert u Accolade naar buiten, heeft u een sociaal hart en sterke affiniteit met de volkshuisvesting en het bestuurlijk proces.

Met een waakzaam oog voor de financiële continuïteit en met visie op maatschappelijk ondernemerschap draagt u, in nauwe samenwerking met uw collega-bestuurder en het Management Team, zorg voor het (door)ontwikkelen van financieel beleid en maakt u een vertaalslag van strategische doelen naar concrete haalbare plannen. Met respect en gevoel voor uw omgeving weet u het beste uit mensen te halen en zet u de aanwezige potentie in de organisatie optimaal in. U legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Taken en verantwoordelijkheden

 • In nauwe samenwerking met uw collega-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie: bepalen van de strategische koers, up to date houden van missie en visie en het realiseren van de (financiële) doelstellingen;
 • Waarborgen van de financiële continuïteit binnen de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie; zorgdragen voor financieel tegenwicht in het bestuur;
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van financiële rapportages, begrotingen en jaarrekeningen, beheer van de leningenportefeuille en het treasurybeleid;
 • Het zorgdragen dat de organisatie in control is o.a. door het bewaken van de kwaliteit van de Governance toepassen van adequaat Riskmanagement alsmede solide control framework;
 • Een professioneel Assetmanagement;
 • Het verder uitbouwen van een constructieve samenwerking met toezichthouders zoals extern accountant, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit Woningcorporaties (AW);
 • Leiding en inspiratie geven aan de organisatie.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

U heeft een academisch werk- en denkniveau met een bedrijfseconomische achtergrond, bij voorkeur aangevuld met een post-master opleiding RA of RC;

 • U bent een stevige persoonlijkheid met voldoende countervailing power, praktisch, kritisch en initiatiefrijk;
 • U heeft een visie op de toekomst van de corporatiesector en kunt “out of the box” denken;
 • U hebt ruime bestuurlijke ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, fiscale zaken, verslaglegging, governance, risicomanagement en interne controle, alsmede IT & digitalisering in een organisatie van vergelijkbare omvang - bij voorkeur ervaring met volkshuisvesting;
 • Actuele en relevante kennis van wet- en regelgeving rondom volkshuisvesting is een pré.
 • U hebt ervaring met en kennis van financiële markten en ontwikkelingen op gebied van compliance en verslaglegging;
 • U vindt een balans tussen het bereiken van bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen;
 • U bent een verbinder met een sociaal hart, die zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak weet te creëren. U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over organisatiesensitiviteit;
 • U geeft, samen met uw collega-bestuurder, inspirerend en stimulerend leiding aan de organisatie en het MT en specifiek aan uw eigen bedrijfskolom;
 • U beschikt over moreel besef, bent authentiek, integer en transparant; U bent in staat tot zelfreflectie en neemt anderen hierin mee;
 • U heeft een hoog kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen;
 • U bent klant-, resultaat- en oplossingsgericht, besluitvaardig, daadkrachtig en in staat samenwerking tot stand te brengen;
 • U kunt functioneren in een collegiaal, tweehoofdig bestuur;
 • U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Woningstichting Accolade onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur en het toezicht in de Governancecode Woningcorporaties 2015 en de Aedescode. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld.
 
Dienstverband: fulltime (36 uur), benoeming voor 4 jaar. Arbeidsvoorwaarden: het beloningspakket (incl. salaris) is ondersteunend aan het bezoldigingsbeleid van Accolade en past binnen de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.
De benoeming van de directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering voor Woningstichting Accolade zal plaatsvinden volgens de competenties en richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties (AW). Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit en proper”) bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. 

Procedure

Accolade laat zich in deze procedure bijstaan door Michèle Polspoel van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan accolade@vanderkruijs.com
Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Michèle Polspoel of Lucienne Karlas op 020-7267278.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.