Plaatsvervangend Hoofdopleider GZ-opleiding bij Opleidingsinstelling PVO

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

Namens het bestuur van de Stichting Psychologische Vervolgopleidingen (PVO) is Opleidingsinstituut PPO op zoek naar kandidaten voor de functie van plaatsvervangend hoofdopleider voor de postmaster-opleiding tot gezondheidszorg (GZ) psycholoog.

Wij zijn op zoek naar een professional die klaar is voor een nieuwe fase in zijn of haar carrière, of dit serieus overweegt. In deze functie worden academische en klinische ambities gecombineerd op de meest impactvolle wijze: in het begeleiden van jonge gezondheidszorgpsychologen tijdens hun opleiding. Als plaatsvervangend hoofdopleider heb je directe invloed op het curriculum, inclusief het praktijkgerichte gedeelte van de GZ-opleiding. Hiermee lever je een significante bijdrage aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg. Je maakt deel uit van een team van vooruitstrevende, ambitieuze en collegiale hoofdopleiders. Bovendien werk je nauw samen met een uitgebreid ondersteuningsteam, bestaande uit onder andere onderwijskundigen, onderwijscoördinatoren, managers en administratieve professionals. Dit stelt je in staat om je volledig te concentreren op je verantwoordelijkheden als hoofdopleider.

We zoeken een kandidaat, die:

• werkt als scientist-practitioner in de zorg voor mensen met psychische problemen en betrekt daarin kennis vanuit wetenschappelijk onderzoek
• gericht is op het valoriseren van op evidentie gebaseerde diagnostiek en interventies door middel van onderwijs aan gezondheidszorgprofessionals en/of praktijkpublicaties en/of toegepast wetenschappelijk onderzoek
• samen met andere hoofdopleiders een cruciale rol wil spelen in het versterken van de psychologische beroepsopleidingen op nationaal niveau, zowel binnen inhoudelijke als politiek-strategische commissies. Hierbij zijn onder andere werkgroepen binnen het Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) programma en het nationale Overleg van Hoofdopleiders en Coördinatoren (HCO) inbegrepen
• impact wil maken op belangrijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het (deels) samenvoegen van de GZ-opleidingen met de profielen 'Volwassenen & Ouderen' en 'Kind & Jeugd' met als resultaat een nieuw curriculum dat aansluit bij de nieuwe beroepenstructuur en de visie van PPO om breed en divers op te leiden. Bovendien werken PPO en de relevante basisafdelingen van de Psychologieafdeling van de RUG samen aan een pilot om de overgang van master naar GZ-opleiding duurzaam te verbeteren. In dit proces lever je een aanzienlijke bijdrage.

Functieomschrijving
Verantwoordelijkheden en taken van de plaatsvervangend hoofdopleider:

Samen met collega-hoofdopleiders draag je als plaatsvervangend hoofdopleider integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding, zowel wat betreft de theoretische als praktijkgerichte onderdelen. Gezamenlijk geven de hoofdopleiders vorm aan de educatie van een nieuwe generatie vakgenoten.

Als plaatsvervangend hoofdopleider houd je formeel toezicht op het traject tot gezondheidszorgpsycholoog namens de opleidingsinstelling PVO en bezit je de erkenning van de CRT in deze hoedanigheid.

Concrete taken zijn onder andere:

a. het opstellen en herzien (en eventueel deels uitvoeren) van het opleidingsprogramma
b. het aanwijzen en begeleiden van docenten en het houden van toezicht op hun functioneren
c. de erkenning van P-opleiders en praktijkopleiders
d. het toezicht houden op de kwaliteit en het verloop van de praktijkopleiding
e. het uitvoeren van visitaties van praktijkopleidingsinstellingen
f. het verlenen van ontheffingen van onderdelen van de opleiding of het examen overeenkomstig het daarvoor geldende landelijke vrijstellingenbeleid
g. het bewaken, bevorderen en faciliteren van de studievoortgang van de opleidelingen.

Zie voor een volledige beschrijving: https://www.ppo-opleidingen.nl/over-ppo/commissies/examencommissie

Meer informatie over de organisatie
Het bestuur van de Stichting PVO is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport formeel aangewezen als instelling die de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog mag aanbieden. Opleidingsinstituut PPO is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en organiseert de BIG-opleidingen in opdracht van de Stichting PVO. Uiteindelijk benoemt het bestuur van de Stichting PVO de plaatsvervangend hoofdopleider, op voordracht van de decaan van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

PPO is het instituut in Noordoost-Nederland voor postmasteropleidingen binnen de psychologie en de orthopedagogiek. Het instituut verzorgt beroepsopleidingen die leiden tot een BIG-registratie, en nascholingsactiviteiten voor psychologen en orthopedagogen. PPO gaat uit van wetenschappelijk goed onderbouwde methoden om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Het instituut leidt professionals op die breed inzetbaar zijn voor het gehele veld en intrinsiek gemotiveerd blijven om zich tijdens hun hele loopbaan te blijven ontwikkelen.

Zo draagt PPO bij aan een duurzame, hoogwaardige en vitale geestelijke gezondheidszorg. Aangezien de geestelijke gezondheidszorg continu in beweging en ontwikkeling is, herziet PPO de opleidingen regelmatig. De opleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van competenties die het adaptief vermogen stimuleren en aansluiten bij een continu veranderend veld. Daarbij wil PPO een brug slaan tussen nieuwe wetenschappelijke inzichten en een vertaling naar de praktijk. Ook werkt PPO voortdurend aan de verbetering van haar opleidingen door middel van regelmatige evaluaties met opleidelingen, docenten en andere betrokkenen.

Functie-eisen

Voor een plaatsvervangend hoofdopleider gelden de volgende vereisten:

• je bent ten minste vijf jaar geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en hebt ten minste drie jaar werkervaring als zodanig
• je bent werkzaam in een praktijkinstelling
• je hebt aantoonbare klinische en wetenschappelijke kennis en ervaring. Bij voorkeur ben je gepromoveerd en ben je daarnaast actief met bijvoorbeeld het schrijven van (praktijk)publicaties zoals hoofdstukken in boeken, het verzorgen van lezingen of workshops voor professionals en/of het doen van toegepast wetenschappelijk onderzoek:
• je onderschrijft de beroepsethiek
• je beschikt over overtuigingskracht en leiderschapskwaliteiten.

Bovendien heeft de plaatsvervangend hoofdopleider affiniteit en ervaring met politiek-strategische vraagstukken, of toont oprechte interesse om zich hierin te ontwikkelen. Deze persoon beschikt over voortreffelijke communicatieve en diplomatieke capaciteiten, en is in staat om onafhankelijk en onpartijdig te opereren, zowel op regionaal als landelijk niveau.

Arbeidsvoorwaarden

De plaatsvervangend hoofdopleider werkt collegiaal samen in een klein, dynamisch en hecht team van (plaatsvervangend) hoofdopleiders en medewerkers van Opleidingsinstituut PPO. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding. De plaatsvervangend hoofdopleider legt verantwoording af aan de hoofdopleider en het bestuur van PVO. PVO geeft PPO de opdracht de opleiding uit te voeren. PPO is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en werkt veel samen met de afdeling Psychologie.

De faculteit is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. Wij richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De omvang van de aanstelling betreft 0,2 tot 0,3 fte. De arbeidsvoorwaarden bieden ruimte voor maatwerk en zijn afhankelijk van opleiding, kwalificaties en ambities. Binnen het kader van Erkennen en Waarderen kijken we hoe recht gedaan kan worden aan zowel een academische loopbaan, als de klinische kwalificaties en ambities van de plaatsvervangend hoofdopleider. We voeren actief beleid om plaatsvervangend hoofdopleiders die daar interesse voor hebben en geschikt voor zijn in staat te stellen door te groeien naar een positie als hoofdopleider.

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door middel van je sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 22 november 2023 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De sollicitatiegesprekken zullen in overleg plaatsvinden.

De Rijksuniversiteit Groningen vindt sociale veiligheid belangrijk. We streven ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. B.J. van den Hoofdakker, hoofdopleider GZ, (voor inhoudelijke informatie)
b.j.van.den.Hoofdakker@rug.nl

Drs. V.A. Hoogendoorn, managing director PPO (voor procedurele informatie)
v.a.hoogendoorn@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V23.0642

Digitaal sollicitatieformulier