Promovendus Resilient communities: kunst, cultuur en de mienskipsmethode 1,0 fte

Afdeling

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen is in samenwerking met LF2028 ǀ Arcadia, op zoek naar een promovendus Resilient communities: kunst, cultuur en de mienskipsmethode.

De promovendus wordt aangesteld bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, bij de basiseenheid Culturele Geografie. De promotor is prof.dr. Tialda Haartsen (plattelandsgeografie) en copromotor is dr. Gwenda van der Vaart (kunst, cultuur en community development/engagement).

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (FSS) bestaat uit ongeveer 100 medewerkers, 100 promovendi en 1.000 studenten. De FSS is de enige onafhankelijke Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen in Nederland en richt zich op hoogwaardig onderwijs en onderzoek op het gebied van sociale en economische geografie, demografie en planologie, met als motto “making places better together”.

Een deel van de werktijd wordt doorgebracht op het kantoor van LF2028 ǀ Arcadia in Leeuwarden, en op allerlei locaties in de provincie Fryslân.

Stichting LF2028 realiseerde in 2018 Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa en zet zich via Arcadia, een groot driejaarlijks kunst- en cultureel programma, in om de gelegde basis voort te zetten. Met een breed cultureel programma daagt Arcadia bezoeker én makers uit om met elkaar na te denken over de toekomst van de rurale regio Friesland, de toekomst van onze mienskip, ons landschap en erfgoed.

Functiebeschrijving

Tijdens Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018) is de basis gelegd voor de zogenaamde mienskipsmethode©, een methode waarin vanuit een democratische insteek wordt gewerkt aan een sterke, duurzame en aantrekkelijke samenleving, waar mensen gedijen in een brede welvaart en iedereen zich gezien en betrokken voelt. De mienskipsmethode streeft naar een grote mate van betrokkenheid van mensen op de vraagstukken van deze tijd, zowel op macro- als op microniveau, met inzet van kunst en cultuur. De mentaliteit van het ‘zelf samen doen’ vormt de basis van de term mienskip, met als achterliggend idee dat mensen pas het belang van iets inzien als ze het voelen, waarna ‘denken’ en ‘handelen’ volgen. In het programma LF2028 | ARCADIA wordt de mienskipsmethode de komende jaren verder uitgewerkt en toegepast in verschillende kunst- en cultuurmanifestaties. Het is de bedoeling dat de mienskip met kunstenaars, denkers en makers aan de slag gaat met de toekomstige uitdagingen om Friesland als rurale regio - naar analogie van de Sustainable Development Goals - beter, mooier en duurzamer achter te laten voor de generaties na ons.

Het promotieonderzoek ‘Resilient communities: kunst, cultuur en de mienskipsmethode’ heeft als doel te analyseren in hoeverre de mienskipsmethode op korte en middellange termijn (blijvend) bijdraagt aan betrokkenheid van inwoners bij sociale en ruimtelijke vraagstukken in hun leefomgeving, en of deze betrokkenheid ook leidt tot veranderingen in handelen en gedrag, om als (dorps)samenleving de uitdagingen van morgen aan te kunnen. Vragen die in het onderzoek aan de orde komen zijn: In hoeverre kan de mienskipsmethode theoretisch worden ingebed in concepten zoals gemeinschaft versus gesellschaft, arts-based development, civic engagement, sense of community, creative transformation en creative placemaking? Dragen kunst- en cultuurprojecten die volgens de mienskipsmethode zijn ontwikkeld inderdaad bij aan een gevoel van collectief eigenaarschap over de gemeenschap en aan ondernemerschap om er samen wat van te maken onder inwoners van een dorp of stadswijk? Wat werkt er wel en wat niet? Hoe inclusief is de methode: krijgt iedereen de kans om betrokken te zijn (arm-rijk; lokaal-nieuwkomer, jong-oud)? Zo nee, is dat erg? Gaat de dorpssamenleving na de afronding van het project door met de inzichten en betrokkenheid, en zo ja, hoe dan en wat ligt aan deze continuïteit ten grondslag? Hoe toepasbaar is de mienskipmethode, die in een regio met een sterke eigen cultuur en identiteit is ontwikkeld, in andere culturele en geografische settings? Wat maakt de mienskipsmethode uniek in internationaal en nationaal perspectief?

Het resultaat van dit vierjarig promotieonderzoek is een proefschrift, met daarin opgenomen 3 tot 4 internationale wetenschappelijke publicaties, een aantal Nederlandstalige vakpublicaties en presentaties op Nederlandse en internationale congressen en symposia om de onderzoeksresultaten te delen met het academische en maatschappelijke veld (bijvoorbeeld van het Kennisnetwerk Krimp Noord Nederland en het congres Rural Geographies in Transition in 2023). Daarnaast zal de promovendus betrokken zijn bij de ontwikkeling van een handboek om toekomstige initiatiefnemers en kunstenaars te helpen om vergelijkbare projecten volgens de mienskipsmethode op te zetten.

De promovendus is verantwoordelijk voor:

- het opzetten en uitvoeren van bovengenoemd onderzoek, resulterend in onder meer een proefschrift, dat in het openbaar verdedigd wordt
- het publiceren en presenteren van de (deel)onderzoeksresultaten
- het onderhouden en uitbreiden van contacten met interne en externe partners
- het incidenteel verzorgen van een gastcollege aan studenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en/of van andere opleidingen bij de RUG.

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die:

- een universitaire opleiding op masterniveau heeft afgerond in een relevante richting, bijvoorbeeld sociale of culturele geografie, kunst en cultuurwetenschappen, sociologie of culturele antropologie
- kennis heeft over, ervaring heeft met, of aantoonbare belangstelling heeft voor de thema´s community arts, veerkracht, plattelandsgebieden
- een enthousiaste onderzoeker is met affiniteit voor zowel wetenschappelijk als praktijkgericht onderzoek
- over een sterk analytisch vermogen beschikt en zelfstandig kan werken
- aantoonbare ervaring heeft in multidisciplinair samenwerken
- ervaring heeft met het gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden
- sterke communicatieve vaardigheden heeft, zowel mondeling als schriftelijk in Nederlands en Engels, en bij voorkeur Fries kan verstaan en mogelijk spreekt
- resultaatgericht is, over doorzettingsvermogen en flexibiliteit beschikt
- affiniteit heeft met onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 48 months.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

- bij start een salaris van € 2.541,- bruto per maand bij volledige werktijd, tot een maximaal van € 3.247,- in het vierde jaar
- de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband)
- een ruime verlofregeling
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- in eerste instantie een dienstverband voor de periode van een jaar om te beoordelen of je aan de functie-eisen voldoet; bij goed functioneren volgt een verlenging met nog eens 3 jaar voor de totale duur van het promotietraject.

Ingangsdatum: zo snel mogelijk

Sollicitatie

Je kunt solliciteren door je sollicitatiebrief, voorzien van curriculum vitae, te sturen uiterlijk zondag 16 oktober 2022 23:59 uur, uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De gesprekken staan gepland op 25 of 26 oktober 2022.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Tialda Haartsen
t.haartsen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 222629

Digitaal sollicitatieformulier