Staflid Cultuurwetenschappen Koninklijk Nederlands Instituut Rome (KNIR) 1,0 fte

Afdeling

Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) bevordert de contacten tussen Neder-landse onderzoekers en de Italiaanse en buitenlandse wetenschappelijke instellingen te Rome. Het KNIR voert daartoe een interuniversitair onderwijs- en onderzoeksprogramma uit onder beheer van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Het KNIR richt zich daarbij op het wetenschapsdomein van de humaniora, met bijzondere aandacht voor de oudheidkun-de/archeologie, kunstgeschiedenis en geschiedenis. Het interuniversitaire programma wordt vanuit Nederland ondersteund door een Wetenschappelijke Adviesraad. Deze be-staat uit leden afkomstig van de universiteiten die in het KNIR participeren en uit buiten-universitaire leden.

Naast het op de humaniora gerichte interuniversitaire programma organiseert het KNIR extra activiteiten gericht op aanvullende doelgroepen. Hierdoor ontstaat verbreding van de inhoud naar andere disciplines. De kruisbestuiving die hierdoor ontstaat, werkt verrijkend voor de betrokken studenten en docenten.
Het KNIR kent een wetenschappelijke en een ondersteunende staf van in totaal 12 perso-nen onder leiding van een wetenschappelijk directeur. Deze staf is verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van alle activiteiten in het mooie instituutsgebouw aan de rand van de Villa Borghese waarin meer dan 30 gasten tegelijkertijd kunnen verblijven.

Per 1 september 2020 is ruimte voor een staflid Cultuurwetenschappen.

Functiebeschrijving

Een gepromoveerde academicus met een ruime onderzoeks- en onderwijservaring op het terrein van de cultuurwetenschappen en een specialisatie in de geschiedenis, bij voorkeur op het terrein van de (vroeg)moderne en/of contemporaine periode.

De kandidaat is goed bekend met de Nederlandse wetenschappelijke infrastructuur op het terrein van de humaniora en onderhoudt contacten met de erfgoedsector (inclusief archieven) en onderzoeksinstellingen in Nederland en Italië. Op grond van haar/zijn academische verdiensten is de kandidaat in staat de belangen van de Nederlandse cultuurwe-tenschappen in het buitenland succesvol te ondersteunen en bevorderen.

Taken:
• in samenwerking met de andere leden van de academische staf van het KNIR verzorgen van (interdisciplinaire) cursussen voor Nederlandse studenten (in het Nederlands en Engels) en bijdragen aan door anderen op het KNIR georganiseerde cursussen
• actieve begeleiding van studenten (BA, MA en ReMA) en promovendi; ondersteuning van de overige gasten in de uitvoering van hun onderzoeksprojecten
• wetenschappelijk onderzoek conform daarover te maken afspraken; publicatie van de resultaten in toonaangevende wetenschappelijke media
• organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten op het KNIR; initiëren van activitei-ten in samenwerking met zusterinstellingen in Nederland en Rome / Italië
• dienstverlening en het verschaffen van wetenschappelijke informatie op het vakgebied aan onderzoekers en instellingen, in het bijzonder in Nederland en Rome
• opzet en redactie van instituutspublicaties
• initiëren en bevorderen van contacten tussen Nederlandse en Italiaanse instanties (Wetenschappelijke Adviesraad, Graduate Schools, Romeinse/Italiaanse zusterinstellin-gen, universiteiten, archieven, musea en overige erfgoedinstellingen).

Functie-eisen

• actieve kennis van het Nederlands, Engels en Italiaans; goede beheersing van de ove-rige moderne talen strekt tot aanbeveling
• aantoonbare didactische ervaring blijkend uit een BKO-certificaat
• organisatorische en redactionele ervaring
• bereidheid tot interdisciplinaire samenwerking en dienstverlening
• sociale vaardigheden, team worker
• zelfstandigheid, enthousiasme, flexibiliteit.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 36 maanden.

Voor benoeming komen bij voorkeur kandidaten in aanmerking die een dienstverband voor onbepaalde tijd hebben bij één van de zes universiteiten die samen het NWIB-verband vormen (= Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland): de Uni-versiteit van Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Rad-boud Universiteit, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit. Ook overige gegadigden worden uitgenodigd te solliciteren.

Aanstelling geschiedt door detachering tot 1 september 2023, met de mogelijkheid van verlenging met twee jaar. Het salaris is conform de huidige aanstelling bij de detacheren-de universiteit, aangevuld met de voor het KNIR vastgestelde toelageregeling-2012.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 6 januari 2020 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

NB de sollicitatiegesprekken zullen in principe plaatsvinden in Utrecht, medio januari 2020.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, ach-tergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicita-tiecode NVP, http://kpz.nl/[…]/sollicitatiecode.pdf en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Dr. Asker Pelgrom hoofd geschiedenis KNIR
+39 063269621
askerpelgrom@knir.it

Dr. B. Wiersema, directeur Bedrijfsvoering KNIR
06-51258955
b.wiersema@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 219609

Digitaal sollicitatieformulier