Senior Beleidsmedewerker VTH

Binnen de afdeling Omgevingszaken zijn we op zoek naar een ervaren en enthousiaste senior beleidsmedewerker VTH. Vanuit deze rol werk je nauw samen in een hecht team van professionals die actief zijn in het brede beleidsveld VTH.

De collega’s van het VTH-team werken samen aan een groot aantal, vaak actuele thema’s met als doel een bijdrage te leveren aan een schoon, veilig en leefbaar Fryslân. Hierbij kan gedacht worden aan bodem, circulaire economie, externe veiligheid, afvalstoffen en luchtvaart. Naast deze inhoudelijke thema’s is het team ook verantwoordelijk voor het goed laten functioneren van de VTH-beleidscyclus, de opdrachtgeversrol FUMO en Omgevingsdienst Groningen en het invullen van de wettelijke coördinatietaak van GS op het gebied van de VTH. De eerste focus van de senior beleidsmedewerker VTH ligt met name bij deze coördinatietaak.

De provincie heeft een wettelijke coördinatietaak op het gebied van de VTH-taken. Het doel van deze taak is het bevorderden van de kwaliteit en doelmatigheid van de vergunningverlening, toezicht en handhaving in Fryslân. Het gaat daarbij om afstemming op beleids- en programmatisch niveau en de afstemming tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Via de ambtelijke en bestuurlijke VTH-overleggen Fryslân geeft provincie samen met de deelnemers invulling aan deze taak.

Jaarlijks stelt het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân een Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op. Daarmee laat het college aan Provinciale Staten, inwoners, instellingen en bedrijven zien, wat het doet om de doelstellingen uit haar beleidsplannen te realiseren. De structurele coördineerde rol met betrekking tot de interne en externe uitvoering en het actualiseren van beleid door wijzigende wet- en regelgeving is belegd bij de afdeling Omgevingszaken.

In deze functie word je ingezet voor werkzaamheden die vooral betrekking hebben op de wettelijke coördinatierol van de provincie. op het gebied van de verschillende zogenaamde kleursporen, waaronder WABO / Omgevingswet en wetgeving op het gebied van onder meer natuur, water, milieu, bouwen en brandveiligheid. Binnen de provincie Fryslân wordt op het gebied van het VTH-domein samengewerkt met een groot aantal partijen. Je bent als coördinator eerste aanspreekpunt en zorgt vanuit die spilfunctie voor afstemming, draagvlak en netwerkvorming. . De werkzaamheden begeven zich in een dynamisch werkveld. Dat betekent onder andere dat je zo nodig ook wordt ingezet voor andere werkzaamheden die behoren tot het VTH-domein, zoals projecten of specifieke onderwerpen als de BOA-structuur in Fryslân, uniform VTH-beleid voor de basistaken VTH, brandveiligheid gebouwen, drugsdumpingen en milieucriminaliteit. Daarnaast ga je werkzaamheden verrichten in relatie tot de FUMO en zal je de provincie vertegenwoordigen in IPO overleggen. Een (beperkte) herverdeling van taken met de directe collega’s behoort eventueel tot de mogelijkheden. Integraliteit, initiatief nemen en netwerken staan bij jou hoog in het vaandel.
Je gaat samenwerken met een aantal collega’s binnen de afdeling Omgevingszaken, die zijn belast met werkzaamheden op het gebied van VTH, waaronder de wettelijke coördinatierol, interbestuurlijk toezicht (IBT), nazorg stortplaatsen, bodem, luchtvaart, Besluit risico zware ongevallen (BRZO), de omgevingsdiensten FUMO en ODG (beiden opdrachtgeversrol) en Externe Veiligheid. De werkzaamheden en het werkveld is divers en dynamisch, waarbij een grote mate van flexibiliteit in zowel denken als handelen wordt gevraagd.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink