Programmamanager Natuer mei de Mienskip

Natuer mei de Mienskip, een samenwerking tussen 11 organisaties*, zoekt met grondeigenaren naar manieren om het natuurnetwerk Nederland in Fryslân te realiseren. Werkwijze is daarbij o.a. natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied te verbinden. Natuer mei de Mienskip biedt daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân met een zoveel mogelijk ingericht natuurnetwerk. De organisatie heeft eind 2021 de pilotfase afgerond en wil verder. Donderdag 2 december 2021 deed Natuer met de Mienskip daarom een aanbod aan de provincie om t/m 2027 met 1.500 hectare (tenminste 500 hectare functiewijziging en 1000 ha inrichting) aan de slag te gaan uit de natuurontwikkelingsopgave in de provincie. Hiermee is een budget gemoeid van ongeveer € 36 miljoen.
De natuurontwikkelingsopgave is één van de onderdelen van het Natuurpact. De Provincie werkt aan het realiseren van natuurdoelen conform afspraken die daarover in 2014 zijn gemaakt tussen Rijk en provincies en die zijn vastgelegd in dit Natuurpact. De uitvoering van het Natuurpact bestaat uit verschillende onderdelen. Natuer mei de Mienskip loopt naast het provinciale programma. Waar mogelijk versterken ze elkaar.
Meer informatie over Natuer mei de Mienskip is te vinden op: www.natuermeidemienskip.nl
  • Natuer mei de Mienskip bestaat uit de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, de Provincie Fryslân, het Collectief Particuliere Natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân.

De programmamanager geeft dagelijks leiding aan het programmabureau (13 fte) dat bestaat uit mensen van de provincie, waterschap en maatschappelijke organisaties. Dit programmabureau is het hart van Natuer mei de Mienskip. Door het programmabureau wordt de regie gevoerd over de totale opgave. Het programmabureau jaagt de gebiedsteams aan, zorgt voor de financiële, organisatorische en instrumentele kaders die het handelingsperspectief vormen voor de gebiedsteams. Het programmabureau ondersteunt de gebiedsteams waar knelpunten en stagnaties optreden en het bewaakt de voortgang en de planning. Het programmabureau is ook verantwoordelijk voor de evaluatie die jaarlijks wordt gedaan en waarbij de opgave wordt herijkt. Ook zorgt ze ervoor dat aanvragen voldoen aan de financiële criteria en bewaakt ze voortgang, samenhang, prioriteitsstelling, geld en inzet van instrumenten. Tenslotte beoordeelt het programmabureau, als schakel met het bestuur, deelplannen, gebiedsplannen, verkenningen, etc. en adviseert daarover aan de stuurgroep.
Bovengenoemd programmabureau bestaat nog niet. De eerste taak van de programmamanager zal dan ook zijn het opzetten en operationaliseren van het nieuwe programmabureau. De programmamanager rapporteert en legt verantwoording af aan de stuurgroep.
Overige taken van de programmamanager zijn:
  • Inhoudelijk leiding geven aan de medewerkers van het programmabureau (HR blijft bij de organisaties van de medewerkers)
  • Vormgeven van een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel
  • Ondersteunen van de samenwerking van de partners in de stuurgroep
  • Verbinden van het werk van Natuer mei de Mienskip met werkzaamheden aan de natuurontwikkelopgave bij de provincie en door de verschillende gebiedscommissies.

 Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink