Beleidsonderzoeker/ -adviseur voor monitoring Natuurpact

Inhoud van de functie

Bij het ondertekenen van het Natuurpact met het Rijk hebben de provincies de taak gekregen de informatievoorziening op het gebied van natuur te verzorgen. Ze moeten de afgesproken monitoring binnen het eigen werkgebied organiseren, beschikbaar krijgen en (meewerken aan) rapporteren. Ook is afstemmen met de andere provincies en de verschillende partnerorganisaties noodzakelijk. Hiervoor is binnen de provincie een klein team van 3 beleidsonderzoekers samengesteld, dat samen met de collega’s van de opgaven Natuur, Water en Bodem, zorg draagt voor de monitoring. In verband met de wens van 2 van de 3 drie teamleden om gebruik te willen maken van het generatiepact ontstaat er ruimte voor nieuw talent! Het gaat hier om een langlopende opdracht, die elke drie jaar geëvalueerd gaat worden en op basis van de evaluatie verlengd kan worden.
Wat ga je doen?
Op basis van de interprovinciale en landelijke afspraken onder het Natuurpact is onlangs een Europese aanbesteding voor het verzamelen en aanleveren van data over de natuur afgerond. De 17 opdrachten onder deze aanbesteding zullen de komende jaren worden begeleid door het monitoringsteam van natuur. Daarnaast verzorg je met de andere 2 teamleden de afstemming van de monitoring voor de gehele zogenoemde MDIAR-keten met zowel de interne collega’s als met betrokken medewerkers van partnerorganisaties. Daarbij is veel afstemming nodig op het gebied van gestandaardiseerde datalevering door een scala aan leveranciers, snelle beschikbaarheid van noodzakelijke data voor (inter)nationale en provinciale rapportages op het gebied van monitoring. Je bent binnen het team vooral verantwoordelijk voor de afstemming op (inter)provinciaal niveau. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het leveren van passende provinciale monitorrapportages natuur voor de provinciale collega’s, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Onderwerpen waar de monitoring zich op richt, zijn: • Natura 2000/ de opvolger van de Programmatische Aanpak Stikstof • SNL (soorten en beheertypen, beoordelen natuurkwaliteit) • ANLb (met extra inzet op weidevogels) • Het provinciale en (inter)nationale ganzenbeleid • Begeleiden van een deel van de projecten onder de Europese aanbesteding • Werken aan verbetering van natuurdatabases binnen en buiten de provincie (snelle beschikbaarheid, sterke standaardisatie, goede ontsluiting) zoals de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF) en de Nationale Database Vegetatie- en Habitattypekarteringen (NDVH) • (Waar nodig) inrichten van intern databasemanagement voor natuurdata samen met afdeling IV. • Analyseren van de natuurkwaliteit SNL met behulp van ArcGis en de SNL-rekentool. • Analyseren van de natuurtrends t.b.v. beheerrapportages Friese N2000-gebieden. • Interpreteren van en rapporteren over de natuurkwaliteitsanalyses SNL en N2000 t.b.v de periodieke rapportages. • In beeld brengen welke rapportages er opgeleverd moeten worden door het opstellen en uitvoeren van een rapportagekalender
Deelname aan minimaal de volgende overlegstructuren is onderdeel van je taken:  • IPO/BIJ12: AACVP-Werkgroep Monitoring Natuur, IAWM en waar nodig ad hoc werkgroepen. • Noordelijk provinciaal overleg natuurmonitoring • Interne afstemming

Wat vragen wij?

Vaardigheden / competenties • Vakinhoudelijke vaardigheden, een goede basis van veldkennis ten aanzien van enkele van de belangrijkste soortgroepen in de Friese natuur (vooral planten, vogels en/of insecten), kennis van ecologisch functioneren, ecosystemen, voedselweb, biodiversiteit e.d. • Goede kennis van het inrichten en verbeteren van monitorsystemen. Een statistische basis is hierbij een belangrijke vereiste (te gebruiken monstergroottes, betrouwbaarheidsintervallen, maken/beoordelen monitordesign). • Gebiedskennis van de natuurgebieden in Friesland. • Politieke sensitiviteit – oog hebben voor de wensen van zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten en die wensen binnen de aard van bestaande grenzen kunnen omzetten naar gevraagde resultaten. • GIS kennis op gebruikersniveau. • Analyses maken en opschrijven. • Kunnen en willen werken met software als SPSS en/of PowerBI. • Innovatief vermogen en het gebruik van nieuwe middelen/ technieken (bijv. inzet satellietbeelden voor informatievoorziening). • Verbinding willen aangaan en onderhouden met de afdeling Informatievoorziening en ICT. • Abstractieniveau, zoals (1) denken in systemen maar ook welke basis je als ecoloog daarvoor nodig hebt, of (2) wat is met welk dataset nu wel en niet te concluderen?

Wat bieden wij?

• Schaal 10 (€2.882,25 – 4.117,51 afhankelijk van relevante kennis en ervaring wordt de exacte salariëring bepaald) • Naast dit salaris ontvang je een persoonlijk ontwikkelbudget en een individueel keuzebudget. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen en extra verlof kopen. • 32-36 uur per week • Tijdelijk contract voor 2 jaar. Het betreffen structurele taken; afhankelijk van hoe de provinciale begroting zich tot 2020 ontwikkelt wordt het wellicht mogelijk de tijdelijke aanstelling om te zetten naar een vaste provinciale aanstelling. • Als provincie staan wij voor duurzaamheid. Zo is ons gebouw duurzaam. En we vergoeden groen vervoer volledig. Kom je met de trein, bus, fiets of elektrische auto? Dan krijg je een (gedeeltelijke) reiskostenvergoeding.

Salaris: € 4158

Uren: 3236

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk vrijdag 11 oktober 2019 via onderstaande link.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze vacature kun je contact opnemen met Herman Buikema, 058 2925949.

Reageren

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.