Coördinator Waterkwaliteit en KRW

Met alle vaarten, sloten, meren en kanalen is Friesland dé waterprovincie bij uitstek. Schoon, en helder oppervlaktewater is belangrijk voor vissen, otters en andere aan watergebonden dieren. Evenzo is dit belangrijk voor bijvoorbeeld waterrecreatie en een prettige leefomgeving. In de provincie Fryslân is het grondwater de bron van ons drinkwater. Een goede kwaliteit van het grondwater is dus cruciaal, als basis voor schoon drinkwater. Ook is een goede kwaliteit van het grondwater onmisbaar voor de natuur en voor de gewassen op het land.
Nederland is op basis van de Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht om (de kwaliteit) van grond- en oppervlaktewater te beschermen. Deze bescherming wordt geregeld via zogenaamde Stroomgebiedbeheerplannen. Samen met de provincies Groningen en Drenthe en de betrokken waterschappen werkt Fryslân op dit moment aan het nieuwe plan voor het stroomgebied Rijn Noord, voor de periode 2022 – 2027.

We werken daarin nauw samen met Wetterskip Fryslân. De taakverdeling is dat de provincie de doelen voor de KRW-oppervlaktewaterlichamen vaststelt en het waterschap de maatregelen. Dat vraagt een nauwe betrokkenheid over en weer gedurende het hele proces. Voor het grondwaterdeel is de provincie zelf verantwoordelijk voor zowel de doelen als de maatregelen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met drinkwaterbedrijf Vitens.
Deze opdracht concentreert zich op de regie van het thema waterkwaliteit /de KRW en het nieuwe stroomgebiedbeheerplan: het bestuurlijke traject, het coördinerend overleg met de stakeholders en de financiering. Je werkt mee aan een mooie ambitie en een fantastisch doel, namelijk een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in onze waterrijke provincie.

Omdat de huidige collega met pensioen gaat zijn we op zoek naar een opvolger.

Verdere informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink