Bestuursadviseur (36 uur)

Wij werken samen aan een mooi en sterk en provincie Fryslân
Wy binne Provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân

De afdeling Bestuurszaken is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen en adviseren van bestuur en directie van de provincie Fryslân. Zij heeft een divers takenpakket dat op hoofdlijnen is opgedeeld in de onderdelen Juridische zaken, Kabinet, Bestuurlijke Advisering, Interbestuurlijk Toezicht, Financieel Toezicht, GS coördinatie en ondersteunende functies. Voor ondersteuning van de gedeputeerden zijn een bestuur secretaresse en een bestuursadviseur beschikbaar, zij werken als team nauw samen met de gedeputeerde.

De afdeling Bestuurszaken is bezig om met een versterkte inzet ten aanzien van de kwaliteit van het openbaar bestuur (KOB) bij te dragen aan krachtig, modern openbaar bestuur in de provincie Fryslân. Inwoners en samenleving mogen rekenen op goed openbaar bestuur waarbij sprake is van een effectief samenspel tussen overheden bij het oppakken van maatschappelijke opgaven en kansen, waarbij bij beleidsvorming (en -uitvoering) op alle niveaus wordt gewerkt aan het bevorderen van draagvlak en participatie.

In voorbereiding op het inrichten van de ondersteuning van ons nieuwe college zijn wij op zoek naar bestuursadviseurs. Binnen het team, bestaande uit vijf bestuursadviseurs, ontstaat voor de komende bestuursperiode (4 jaren) ruimte voor nieuwe collega’s. Omdat het nieuwe bestuur nog niet bekend is gaan wij eerst werven en de matching met bestuurders op een later moment laten plaats vinden. Ben jij degene die de komende bestuursperiode ons bestuur wil ondersteunen als bestuursadviseur? Dan komen wij graag met jou contact!

 

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Als bestuursadviseur ben je een strategische professional met verbindingskracht die makkelijk schakelt op verschillende niveaus binnen en buiten onze organisatie. Je bent verbonden aan één van de gedeputeerden van de provincie Fryslân en je opereert op strategisch niveau als adviseur voor het college van GS en de organisatie. Je bent strategisch klankbord voor de organisatie bij beleidsontwikkeling en zware/gevoelige dossiers. Waar een beleidsmedewerker het beleidsveld met specialistische diepgang benadert, doet de bestuursadviseur dat vanuit het politiek-bestuurlijke perspectief. Je legt procesmatige verbindingen met het politiek-bestuurlijke krachtenveld vanuit je domein, denkt proactief mee en hebt daarbij oog voor de juiste focus op de korte-middellange en lange termijn strategie.

Verder behoren tot je werkzaamheden:

 • Je bent sparringpartner en adviseur voor de gedeputeerde op het gehele terrein van diens portefeuille en legt ook verbindingen tussen portefeuilles. Je vormt de verbindende schakel tussen bestuur, afdelingen, opgaven en in specifieke situaties ben je ook de schakel tussen de gedeputeerde en bestuurders en ambtenaren van andere overheden, instellingen en bedrijfsleven.
 • Je hebt inzicht in het politiek-bestuurlijk krachtenveld binnen en buiten de provincie, je speelt in op kansen en bedreigingen die in dit dynamische speelveld ontstaan. Hiernaast coacht je de gedeputeerde waar nodig en reflecteert op zijn of haar functioneren.
 • Vanuit politiek-bestuurlijk perspectief ben je inhoudelijk betrokken bij de beleidsontwikkeling. Je bent strategisch klankbord voor de directie, opgaveregisseurs, opgavemanagers en afdelingshoofden. Je volgt en bewaakt de voortgang van de bestuurlijke en strategische processen, je adviseert gevraagd en ongevraagd en waar dat nodig is stuur je processen bij. Hiernaast adviseer je de dienst en de gedeputeerde tijdens wekelijkse Portefeuillehouders Overleggen (PO’s).
 • Je adviseert over de beste koers voor (politieke) besluitvorming en het creëren van draagvlak. Je bewaakt en bevordert de integraliteit en kwaliteit van dienstadviezen. Je bewaakt de realisatie van het bestuursakkoord en vertaalt het politiek-bestuurlijke gedachtengoed van de gedeputeerde en GS naar de organisatie.
 • Samen met de secretaresse bewaak je de agenda van de bestuurder, adviseer je over publieke optredens en zorg je dat deze samen met de beleidsafdelingen goed voorbereid worden. Met de relevante inhoudelijke collega’s zorg je voor een goede voorbereiding van de gedeputeerde op de vergaderingen van Provinciale Staten. Toespraken bereid je voor samen met de inhoudelijke collega en waar dat kan met de betrokken communicatieadviseur. De contacten met de pers lopen via de woordvoerder van de provincie. Voorbereiding op interviews laat je vooral doen door de betreffende communicatieadviseur(s) en inhoudelijke collega(s). Uiteraard denk je mee waar nodig.  
 • Je hebt wekelijks afstemming met de communicatieadviseurs in de portefeuille van de gedeputeerde. Zij kijken met jou naar kansen en mogelijkheden in de media, signalen vanuit de mienskip, de toepassing van de kernboodschappen uit het bestuursakkoord en de profilering van het college en de gedeputeerde in het bijzonder. De communicatieadviseurs pakken de acties op die hieruit voortvloeien.

 

Wie ben jij?
Wa bist do?

De bestuursadviseur die wij zoeken is communicatief en politiek-bestuurlijk sensitief sterk en is gericht op resultaat. Het coachen van mensen op communicatieve vaardigheden ligt je goed en je bent omgevingsbewust. Deze kennis benut je dan ook effectief in je advisering aan de organisatie. Je anticipeert op, en onderkent het belang van, gebeurtenissen die van invloed zijn op het bestaande beleid en het handelen van politiek-bestuurlijk verantwoordelijken. Je bent analytisch: signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens.

Hiernaast ken je de provincie goed en bent goed bekend met de opgaven en taken van een provincie en de provincie Fryslân in het bijzonder. Je bent hierdoor in staat de integraliteit van advisering te bewaken. Je hebt een stevig netwerk binnen en buiten de organisatie en/of bent in staat om snel een stevig netwerk op te bouwen. En je bent in staat bij anderen vertrouwen te wekken voor en door je eigen professionaliteit, integriteit, deskundigheid en doelmatigheid.

Verder beschik je over:

 • Hbo/academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt aantoonbare en ruime ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context en met het werken met strategische vraagstukken;
 • De Friese taal en cultuur respecteren, Fries kunnen spreken is een pré en verstaan en lezen is een eis.


Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een uitdagende rol binnen dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal €4.466,67 en maximaal € 6.323,27 (schaal 12) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 7 juni 2023.


Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Petra Koopmans  via 058-292 5155 of mail naar p.koopmans@fryslan.frl. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.


Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij Provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?