Gemeentesecretaris/ algemeen directeur gemeente Oldambt

Je rol
Als gemeentesecretaris lever je een bijdrage aan de opgaven die op de gemeente Oldambt afkomen. Voor het college van burgemeester en wethouders ben je van grote waarde als strategisch adviseur en secretaris. In de ambtelijke organisatie werk je als algemeen directeur samen met de collega’s om politieke ambities te vertalen naar uitvoerbare plannen. Samen met de collega’s geef je vorm aan de ontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie. Een organisatie die flexibel kan inspelen op de veranderende ontwikkelingen in de samenleving, die opgavegericht gaat werken en die vanuit een gezamenlijke concernvisie werkt. Jij zorgt vooral voor verbinding en inspiratie en bent benaderbaar en zichtbaar. Je stuurt op doelstellingen en resultaten en bent in staat om visie te vertalen naar concrete activiteiten.

Je bevordert het strategisch denken en de samenhang en integraliteit van de advisering, samen met de collega’s. Daarnaast stuur je actief op de realisatie van de ingezette plannen en ben je transparant over de voortgang. Indien nodig geef je feedback en je staat zelf ook open voor feedback. Je spreekt aan op houding en gedrag en houdt de rug recht indien nodig. Je bent alert op rolvastheid, posities en verantwoordelijkheden en intervenieert indien nodig. Je kunt prioriteiten stellen en vraagt ook dat anderen kiezen. Je speelt een actieve rol in het lokale en regionale netwerk en bent in staat ‘van buiten naar binnen’ te denken en om Oldambt te positioneren.

Je werkomgeving
Oldambt bestaat sinds 1 januari 2010 en is voortgekomen uit een fusie van de gemeenten Reiderland, Scheemda en Winschoten. De stad Winschoten is de grootste kern van de gemeente en de tweede winkelstad van de provincie. Gemeente Oldambt kent naast Winschoten en Scheemda nog 14 kleinere kernen. Oldambt is een gemeente met veel plannen en ambities. Een gemeente waar kansen liggen in het versterken van het toerisme, waar een prachtig woongebied met volop natuur wordt ontwikkeld en waar ruimte wordt geboden voor nieuwe ideeën en initiatieven. Een gemeente waarbij het bestuur de kracht van haar inwoners onderkent, de vele culturele initiatieven en evenementen omarmt en waar men omkijkt naar elkaar. Tegelijkertijd kent Oldambt ook uitdagingen: het is een krimpregio in het aardbevingsgebied; er zijn forse financiële tekorten en op het terrein van de energietransitie en de transformatie sociaal domein liggen er stevige vraagstukken.  

Het coalitieakkoord ‘Anders maken we samen’
In het coalitieakkoord vormen de begrippen integraliteit en samenwerken de sleutelwoorden. Vanuit de gedachte dat de gemeente waarde hecht aan de kracht van de inwoners wordt stevig ingezet op de kanteling van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De inwoners van de gemeente zijn leidend voor het beleid. Het gebiedsgericht werken wordt verder uitgewerkt, waarbij de kracht in de dorpen met veel gemeenschapszin verder ontwikkeld wordt. Momenteel heeft Oldambt een minderheidscollege waarin drie van de elf partijen deelnemen. Zij hebben ieder een wethouder in het College van B & W. 

Ambtelijke organisatie
In de visie op de organisatie zijn drie kernbegrippen opgenomen: ‘van buiten naar binnen’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. De organisatie bestaat uit drie clusters, waarvan de directeuren samen met de gemeentesecretaris de directie (DT) vormen. De directeuren hebben naast hun clusterverantwoordelijkheid met name de taak om de integraliteit te bewaken en om concern breed te denken en te handelen. Elke clusterdirecteur heeft de verantwoordelijkheid voor een concern breed programma. Onder de clusterdirecteuren is een 12 tal teamleiders werkzaam die gezamenlijk met de directie het managementteam (MT) vormen. Er werken ongeveer 400 medewerkers bij de gemeente, verdeeld over nu nog vier locaties. Oldambt werkt toe naar centrale huisvesting van alle medewerkers per eind 2023. Als werkconcept voor de nieuwbouw zal Activiteit Gerelateerd Werken worden geïntroduceerd. Hierin ligt een mooie uitdaging voor de organisatie én de gemeenteraad om naar toe te werken. 

De opgave voor (de gemeentesecretaris van) Oldambt
Naast je reguliere rol als eerste adviseur van het College van B en W; algemeen directeur van de organisatie en WOR-bestuurder, zijn er enkele grote opgaven voor de gemeentesecretaris:

 1. Geef samen met de collega’s vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie waarin verdere concernsturing en opgavegericht werken centraal staan. Verdere professionalisering van programmatisch en projectmatig werken en de introductie van opgavegericht werken, behoren hier o.a. toe. Dit vraagt de komende jaren een aantal belangrijke keuzes over de aansturing en de manier van samenwerken met elkaar en vooral daarin te ontdekken wat wel en wat niet gaat werken voor de gemeente Oldambt.
 2. Net als andere gemeenten heeft de gemeente Oldambt forse financiële uitdagingen voor de komende jaren en ligt er een pakket aan bezuinigingsmaatregelen 2020-2023 dat tot uitvoering moet worden gebracht met een minderheidscollege.
 3. Doorontwikkeling van de lokale democratie en verdere bestuurlijke vernieuwing. In samenwerking met college, griffie, raadsfracties, inwoners en ambtenaren is onderzocht hoe het staat met de lokale democratie. Op basis van de uitkomsten wordt in gezamenlijk overleg gekeken welke verbetervoorstellen opgepakt en uitgewerkt gaan worden en wat dit betekent voor de organisatie.
 4. Het Nationaal Programma Groningen bouwt aan de toekomst van Groningen. Oldambt krijgt 22 miljoen euro vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) om te besteden aan projecten op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, economie, duurzaamheid, leefbaarheid, gezondheid of werkgelegenheid. Dit vergt veel van de organisatie, bewoners, ondernemers en instellingen.

Je profiel
Leiderschap, verbinding en sturing. Deze competenties zijn op jouw lijf geschreven. Je bent het zichtbare en benaderbare boegbeeld van de organisatie die in staat is de koers van de organisatie te duiden en biedt inspiratie en energie. Je vervult een voorbeeldrol qua leiderschap. Je staat vóór en achter de gemeentelijke organisatie en bent vaardig in het balanceren tussen de ambities van het college en de middelen (mensen en geld) waarmee deze gerealiseerd kunnen worden. Je bent in staat vanuit deze rol de bestuurders te ‘spiegelen’.

Jij bent iemand die ontwikkelingen van ‘buiten’ kan vertalen naar de gemeentelijke organisatie. Die goed in staat is relaties te leggen binnen en buiten de organisatie. Je bent toegankelijk en contactueel vaardig. Tegelijkertijd ben je vasthoudend en koersvast voor wat betreft de ingezette lijn en stuur je nadrukkelijk op resultaten en doelstellingen. Afspraak is afspraak past bij je. Je hebt een warm hart voor een constructieve relatie met de Ondernemingsraad en investeert daar, samen met de leden van de OR actief in, vanuit je rol als WOR-bestuurder. Bovendien investeer je in een goede relatie binnen de driehoek, samen met de burgemeester en de griffier. 

Verder heb je:

 • Academisch niveau.
 • Ruime ervaring als strategisch (eindverantwoordelijke) leidinggevende in een politiek complexe omgeving.
 • Ervaring als gemeentesecretaris is een pré.
 • Ervaring met organisatieontwikkeling en implementatie.
 • Een visie op de (veranderende rol van de) gemeentelijke overheid en op samenwerkingsverbanden in de regio.
 • Bij voorkeur een netwerk in de regio of het vermogen dit snel op te bouwen.
 • Een uitstekende politieke sensitiviteit. Jij voelt feilloos aan welke (soms botsende) politieke belangen er spelen en weet hier tactvol mee om te gaan.
 • Ambitie, energie en daadkracht. Tegelijkertijd breng je rust en stabiliteit.
 • Humor en relativeringsvermogen.                                                                    

Arbeidsvoorwaarden
Oldambt is een gemeente met veel dynamiek waarin medewerkers loyaal en energiek hun werk doen. Er is een open, nuchtere en betrokken cultuur met korte lijnen tussen medewerkers en bestuur.

Ook kun je rekenen op:

 • Een marktconform salaris.
 • Moderne arbeidsvoorwaarden met ruimte voor flexibiliteit en ontwikkeling.

Procedure-informatie
De werving en selectie van de gemeentesecretaris is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Na een voorselectie door het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van het College van B&W, directie en de Ondernemingsraad, is betrokken door deelname in de selectie- of adviescommissie. 

Onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het Corona-virus is de planning als volgt:

 • De eerste en tweede gespreksronde met kandidaten zijn op 13 en 18 mei 2020 gepland.
 • Een ontwikkelassessment (onder voorbehoud gepland op 20 mei) kan deel uitmaken van de procedure.
 • Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure.
 • Het College van B & W neemt eind mei 2020 een benoemingsbesluit.
 • Kandidaat start zo spoedig mogelijk met de werkzaamheden. 

Solliciteren of meer informatie?
Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, telnr. 06-20303256. Je kunt solliciteren tot 13 april 2020 via www.castanho.nl/vacatures. Als je jouw CV en korte motivatiebrief uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.