Casemanager Jeugd & Veiligheid

Casemanager Jeugd & Veiligheid

Medewerker beleidsuitvoering I

Minimaal 28 uur en maximaal 36 uur (tussen 0,78 en 1 fte)

 

Op basis van de gemeentelijke visie staat het team Jeugd midden in de wereld van participatie en ondersteuning daar waar nodig. Vanuit dit team verstrekken we voorzieningen en ondersteuning voor de jeugdhulp, voeren we de leerplichtwet en het RMC uit en organiseren we het leerlingenvervoer in onze gemeente.

Sinds de transitie hebben gemeenten een forse uitbreiding van het takenpakket op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. De uitgangspunten voor Jeugdzorg zijn als volgt:

 • uitgaan van eigen kracht en die van het netwerk;
 • de-medicaliseren, ont-zorgen en normaliseren;
 • eerder de juiste hulp op maat bieden;
 • integrale ondersteuning bieden volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
 • meer ruimte voor professionals om de juiste ondersteuning te bieden.

 

Wat ga je doen?

Voor deze vacature zoeken we twee casemanagers Jeugd & Veiligheid waarover de volgende drie taken verdeeld worden:

 • Een eigen caseload
 • Werkzaamheden op onze bureaudienst: Het gaat om 22 uur per week, deze uren worden aangevuld met een eigen caseload of het behandelen van zorgtoewijzingen. Dit is afhankelijk van het totaal aantal uren waarvoor je bij ons in dienst komt.
 • Het behandelen van zorgtoewijzingen (deze werkzaamheden zijn in combinatie met een eigen caseload).

De verdeling van de uren over de eerste en de laatste taak worden nader besproken in de sollicitatieprocedure. In de toekomst kan de werkverdeling en taken wijzigen. We zoeken daarom een collega die naast de taken op de bureaudienst en in de zorgtoewijzingen ook inzetbaar is op het casemanagement met een eigen caseload en andersom..

 

Casemanagement

Het is in deze functie van belang om alle leefgebieden in kaart te brengen, waarbij veiligheid van het kind een belangrijk onderdeel is. We maken hierbij gebruik van de S.O.S.(Signs of Safety)-benadering. Je stelt hierbij samen met het gezin en de betrokken instanties een plan van aanpak op. De kracht van de casemanager zit in de systeemgerichte aanpak en het interdisciplinaire werken. Doel is om het hele gezin te motiveren om samen te kijken naar mogelijkheden van het gezin zelf en van het netwerk.

Belangrijk is dat je heldere doelen kunt stellen en  een onderzoeksverslag kan schrijven. Uitgangspunt is indien mogelijk het versterken van eigen kracht, het inzetten van het eigen netwerk en gebruikmaken van vrijwilligers of algemene voorzieningen. Afhankelijk van de hulpvraag:  

 • zet je kortdurende ambulante hulpverlening in;
 • neem je de regie op het plan van aanpak met als uitgangspunt de regie uiteindelijk weer bij de hulpvrager of het gezin te beleggen;
 • werk je nauw samen met betrokken partijen;
 • geef je invulling aan een stevig regisseurschap, waarbij je het doel voor ogen houdt en weet om te gaan met tegengestelde belangen;
 • doe je een diepgaande screening om te beoordelen of en zo ja, welke specialistische zorg er ingezet moet worden.

Bureaudienst

Als bureaudienstmedewerker vang je alle binnenkomende vragen/aanmeldingen op. Zowel telefonisch als via de mail kan er contact met ons opgenomen worden. De vragen die bij het jeugdteam binnenkomen zijn erg divers. Het kan een informatie- en adviesvraag betreffen, een vraag waarbij je een derde partij er bij haalt of een aanmelding voor het jeugdteam doet. Ook in geval van crisis komt het bij de bureaudienst binnen en weet je hierin te handelen.

Bij de Bureaudienst staan meerdere doelen centraal, namelijk:

 • vaststellen of de cliënt thuishoort bij het jeugdteam;
 • nagaan wat het passende traject is (voorliggend, zorgtoewijzing of casemanagement);
 • nagaan wat de aard, ernst en urgentie van de situatie is.

Gestructureerd beslissen staat hierbij centraal, waarbij het gaat om het verzamelen, ordenen en analyseren van informatie, de informatie beoordelen en tot een besluit komen wat met de melding of aanvraag te doen. Daarnaast is het belangrijk continu alert te zijn op signalen van kindermishandeling. Dit betekent dat je in het gesprek met de cliënt of een (professionele) derde alert bent op signalen en risicofactoren.

Jouw taken op de bureaudienst zijn heel divers waarbij je, naast het behandelen van aanmeldingen, inzetbaar bent voor incidentele zorgoverleggen in zaken waar geen casemanager bij betrokken is.. Je denkt mee over mogelijkheden en weet wat het Jeugdteam hier in kan betekenen. In geval van een crisis pak je die in eerste instantie zelf op en waar nodig betrek je er een casemanager bij. Soms zet je ook zelf direct hulp in door het afgeven van een indicatie.

 

Zorgtoewijzingen

De casemanager zorgtoewijzingen houdt zich bezig met het in kaart brengen van de hulpvraag. Waar nodig geef je de juiste indicatie af waarbij je ook de doelen voor de hulpverlening bepaalt. Bij her-aanvragen gaat het er om  dat je evalueert welke resultaten de ondersteuning heeft opgeleverd en wat er in het vervolg nog nodig is.

Bij de zorgtoewijzing behandel je enkelvoudige hulpvragen zonder het voeren van (langdurig) casemanagement.

Jeugdteam in ontwikkeling

Het Jeugdteam Oldambt is volop in ontwikkeling. Dit vraagt om een actieve rol in het streven naar een goede kwaliteit van onze dienstverlening en om het actief aandragen van verbeteringen. Er is een nauwe samenwerking met collega-teamleden en de gedragswetenschappers. Als casemanager werk je constructief samen en kan je goed omgaan met tegengestelde belangen. Je vraagt tijdig feedback van collega’s, je werkbegeleider, de gedragswetenschappers en/of de inhoudelijk coördinator.

 

Wie ben jij als persoon?

Als casemanager heb je een uitdagende en dynamische baan. Het is in deze functie belangrijk dat je om kan gaan met hectiek en het onverwachte verwacht. Je staat stevig in je schoenen, je hebt uitstekende sociale vaardigheden en werkt gestructureerd en planmatig.  Je beschikt over een brede blik en bent in staat om alle leefgebieden  goed uit te vragen en te vertalen naar een inschatting van de aard, ernst en urgentie. Je herkent en onderkent onveiligheidsignalen en weet welke actie te ondernemen. Daarnaast denk je ‘out of the box’ en ben je creatief in het bedenken van oplossingen die aansluiten bij de visie om zo licht mogelijke ondersteuning in te zetten.

Wat vragen we van jou?

Om deze functie goed uit te kunnen voeren vinden we het volgende belangrijk:

 • Je hebt een afgeronde hbo-opleiding in de richting Social Work, MWD, SPH of Pedagogiek aangevuld met een specialisatie en een SKJ registratie.
 • Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met veiligheidszaken  en het werken met ‘Signs of Safety’.
 • Je werkt volgens de insteek één gezin, één plan, één regisseur.
 • Je bent bekend met motiverende gesprekstechnieken en oplossingsgericht werken.
 • Je hebt kennis van en ervaring met software en automatiseringssystemen, zoals Word, Excel, en bij voorkeur met Suite4Jeugd en de Suite4SocialeRegie;
 • Je hebt relevante werkervaring in het jeugddomein

Competenties

Voor alle medewerkers van gemeente Oldambt gelden de volgende kerncompetenties:

 • Resultaatgericht
 • Klantgericht
 • Samenwerken

Wat bieden wij jou?

 • Een arbeidsovereenkomst tussen de 28 en 36 uur (0,78 en 1 fte)  voor de duur van een jaar die we bij goed functioneren graag willen omzetten naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Het salaris is gewaardeerd op schaal 10 van de Cao Gemeenten, het bruto maandsalaris is maximaal € 4.494,00 op basis van een werkweek van 36 uur. Inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
 • Een maandelijks Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto salaris dat je naar eigen inzicht kan laten uitbetalen of kan inzetten voor diverse doeleinden zoals het bijkopen van extra vakantiedagen.
 • Flexibele werktijden en de mogelijkheid voor thuiswerken.
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering via Loyalis en een goede pensioenregeling via het ABP.
 • En een werkomgeving waarin aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling.

Solliciteren

Herken jij je in deze vacature en ben je net zo enthousiast als wij? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren. We vernemen graag hoe jij van waarde kunt zijn binnen onze organisatie en het Jeugd team. Geef daarnaast in je sollicitatie aan welke van de drie genoemde taken je het meest aanspreken/aanspreekt. Je mag je motivatie en cv sturen naar sollicitaties@gemeente-oldambt.nl onder vermelding van vacaturenummer MZJ01. Solliciteren kan tot en met 7 februari 2021 We kijken uit naar je reactie!

 

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in deze vacature en heb je nog vragen, wil je meer weten over de sollicitatieprocedure of wil je meer gevoel krijgen bij onze organisatie? Dan kun je contact opnemen met Leontien Hagevoort, Teamleider Jeugd via 06 – 11 37 38 42 of via sollicitaties@gemeente-oldambt.nl.

Procedure

Zodra de sluitingsdatum voor deze vacature gepasseerd is zullen we je zo spoedig mogelijk een terugkoppeling geven. Naar verwachting vinden de gesprekken plaats op woensdag 10 februari. Deze vacature is zowel intern- als extern vacant gesteld.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het in dienst treden bij gemeente Oldambt. Wij vergoeden de kosten die zijn verbonden aan de aanvraag van de VOG. Je hoeft de VOG pas aan te vragen als daar door ons om gevraagd wordt naar aanleiding van een gesprek.

Over de werkgever

Oldambt is een gemeente in Oost-Groningen met Winschoten als tweede winkelstad van de provincie. De gemeente telt 16 kernen en ruim 38.000 inwoners. Samen met bijna 400 collega’s werk je op basis van drie kernwaarden: ‘van buiten naar binnen’, ‘zelfredzaamheid’ en ‘verbinding’. Oldambt ontwikkelt zich steeds meer naar een netwerkorganisatie. Daarom zijn we op zoek naar collega’s die denken in oplossingen, die een ondernemersgeest hebben en die goed zijn in het samenbrengen van mensen en ideeën.

We werken binnen de gemeente Oldambt in drie clusters, namelijk Dienstverlening, Ruimtelijke Zaken en Maatschappelijke Zaken. Het cluster Maatschappelijke Zaken is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen jeugd, onderwijs, welzijn, sport, cultuur en inkomen. Binnen dit cluster voeren we een aantal regelingen uit voor inwoners met een laag inkomen en voor inwoners die ondersteuning nodig hebben in het dagelijkse leven. Een aantal regelingen is gericht op het verstrekken van uitkeringen voor levensonderhoud. Maar we voeren ook minimaregelingen uit die inwoners op specifieke onderdelen kunnen helpen en ondersteunen. Ook verstrekken we subsidies aan verenigingen en instellingen die actief zijn in de samenleving. Tenslotte richten we ons op jongeren met ons jeugdbeleid, jeugdhulp, leerplicht, RMC en leerlingenvervoer.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.