Promovendus Noord-Nederlandse Innovatiemonitor (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Functiebeschrijving

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde biedt een inspirerende studie- en werkomgeving voor studenten en werknemers. De faculteit is ambitieus en streeft ernaar om onderzoek te doen en onderwijs te verzorgen dat voldoet aan de hoogste internationale standaarden. Het biedt een aantrekkelijke en stimulerende werkomgeving waarin continu wordt gestreefd naar verbeteringen. De onderwijs- en onderzoeksprogramma’s scoren goed op diverse vooraanstaande rankings.

SOM, de graduate school Economics & Business (i.s.m. de drie Noordelijke provincies), zijn op zoek naar een:

Promovendus Noord-Nederlandse Innovatiemonitor (1,0 fte)

Jaarlijks versturen onderzoekers van de RUG een enquête over innovatie aan meer dan 7000 mkb’ers, die actief zijn in Drenthe, Friesland en Groningen, onder de titel: Noord-Nederlandse Innovatiemonitor. Dit onderzoeksproject wordt medegefinancierd door de drie provincies waar tijdens het project nauw mee zal worden samengewerkt. De drie provincies beogen bij te dragen aan het stimuleren, faciliteren, en verbinden van mkb’ers zodat zij hun innovatiekracht kunnen versterken. Wij zoeken een PhD die dit project wil ondersteunen, en de innovatiemonitor als basis neemt voor het proefschrift.

Inhoud
De innovatiekracht van het mkb is een belangrijke succesfactor voor duurzame groei van de regio. Het mkb wordt vandaag de dag echter geconfronteerd met een aantal belangrijke transities op het gebied van energie, duurzaamheid, digitalisering, en gezondheid. Het verbeteren van de innovatiekracht van het mkb zorgt voor meer veerkracht, een grotere bijdrage aan de vernieuwing van de regio, en oplossingen voor die belangrijke maatschappelijke uitdagingen.

Voor het verbeteren van de innovatiekracht van mkb’ers wordt de jaarlijkse monitor gebruikt om inzichtelijk te maken hoe het Noorden er qua innovatie voor staat. De analyse van de data biedt inzichten in de succesfactoren, bijvoorbeeld hoe digitalisering, maatschappelijke oriëntatie, export en andere bedrijfskenmerken bijdragen aan het succes van mkb’ers. Jaarlijks wordt een rapport opgemaakt met de belangrijkste bevindingen en beleidsadviezen. Voor het PhD project staan de volgende vragen centraal: “Hoe kan de innovatiekracht van het brede mkb versterkt worden? Hoe kunnen mkb’ers slim aan elkaar gekoppeld worden zodat ze elkaar versterken?”

De jaarlijkse enquête biedt een belangrijk vertrekpunt voor de aanpak. Daarnaast zal aanvullende data worden verzameld en kunnen andere bestaande databronnen worden gebruikt.

Functie-eisen

De ideale kandidaat:

- heeft een MSc diploma op het gebied van bedrijfskunde/management/ondernemerschap, economie, business engineering, of data science
- heeft ervaring in het toepassen van data-analysetechnieken en het doen van kwantitatief onderzoek (bijv. voor onderzoek bij een masterscriptie)
- heeft interesse in de uitdagingen en transities waarmee de mkb’er geconfronteerd wordt
- is in staat om met diverse betrokken partijen (provincies, SNN, innovatiehubs) op een constructieve en prettige wijze contacten te onderhouden en de verworven informatie te verwerken in onderzoek dat zowel uitmondt in wetenschappelijke publicaties als beleidsrelevante conclusies
- spreekt de Nederlandse taal. Gegeven de aard van het project zijn communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) in het Nederlands en Engels een voorwaarde.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 18 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris in het eerste jaar van € 2.541,- met een uitloop naar € 3.247,- (schaal P) bruto per maand in het vierde jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een tijdelijk dienstverband voor een periode van maximaal vier jaar met de voorwaarde van een positieve beoordeling na 18 maanden.

Startdatum: bij voorkeur per 1 maart 2023

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure, bestaande uit een psychologische test en een gesprek.

Sollicitatie

Je sollicitatie kun je tot 30 januari 2023 uploaden via onderstaande link. Het pakket omvat in ieder geval:

1. je cv
2. een motivatiebrief waarin je (a) je motivatie aangeeft voor dit onderzoeksproject, en (b) de link legt tussen het project en uw achtergrond, zowel inhoudelijk als qua onderzoeksmethoden
3. een kopie van diploma en cijferlijst.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/[…]/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Voor vragen over de procedure of het opvragen van het onderzoeksvoorstel
somvacancies@rug.nl

Dr. Thijs Broekhuizen (voor nadere informatie over het project)
t.l.j.broekhuizen@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer V22.0824

Digitaal sollicitatieformulier