Junior onderzoeker Orthopedagogiek/ Personen met beperkingen (1,0 fte)

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 36.000 studenten en 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

De vacature is bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW), basiseenheid Orthopedagogiek “Leren & Ontwikkelen’. De Faculteit GMW is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de Faculteit werken ca. 600 medewerkers.

Orthopedagogiek
De basiseenheid Orthopedagogiek “Leren & ontwikkelen’’ maakt onderdeel uit van de afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde (PedOk) en verzorgt onderwijs voor bachelor- en masterstudenten. Binnen de basiseenheid Orthopedagogiek wordt onderzoek uitgevoerd op het gebied van de ondersteuning aan kinderen, jeugdigen en volwassenen met onderwijs- en leerproblemen en/of met beperkingen waaronder mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Onderzoek gericht op deze laatste groep vindt veelal plaats vanuit de ‘Academische werkplaats EMB’, dit is een samenwerkingsverband tussen orthopedagogiek (RUG), de Hanze Hogeschool Groningen, ’s Heeren Loo Zorggroep en Koninklijke Visio. Voor meer informatie over de academische werkplaats wordt verwezen naar: www.aw-emb.nl.

Functiebeschrijving

De Academische werkplaats EMB, onderdeel van de basiseenheid Orthopedagogiek ‘’Leren & Ontwikkelen’’ van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een (junior) onderzoeker op het terrein van personen met beperkingen.

De onderzoeker gaat onderzoek doen binnen het project ‘Longitudinaal onderzoek naar motorische ontwikkelingspatronen van kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB)’. Het doel van het project is het in kaart brengen van de motorische ontwikkeling van jonge kinderen met ZEVMB en de factoren die deze ontwikkeling beïnvloeden. Deze kennis is nodig voor de ontwikkeling van diagnostische instrumenten op het gebied van de motoriek alsook voor de ontwikkeling van interventies voor deze doelgroep.

Afgelopen jaren is er vanuit een samenwerkingsverband tussen de basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Katholieke Universiteit Leuven gestart met dit project. Hiervoor is een aanzienlijke groep jonge kinderen in Vlaanderen en Nederland gedurende twee jaar gevolgd en is hun functioneren en dat van hun gezinnen in kaart gebracht tijdens ten minste vijf meetmomenten. Dit project, het OJKO project (Opvolgen van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging) heeft de nodige kennis opgeleverd voor zowel de praktijk als voor nader onderzoek.

Op basis van deze bevindingen wordt aan dit project een vervolg gegeven. Dit doen we door de al betrokken kinderen en gezinnen langduriger te volgen (OJKO 1.0 follow-up). Anderzijds willen we een nieuw cohort werven en deze kinderen wederom volgen vanuit de kennis die verkregen is vanuit de eerste fase van het project (OJKO 2.0).

Van de onderzoeker wordt verwacht dat hij/zij deze longitudinale dataverzameling binnen zowel de eerste fase van OJKO (OJKO 1.0 follow- up) als tijdens OJKO 2.0 coördineert en uitvoert. Dit houdt in dat contacten worden onderhouden met deelnemende organisaties die kinderen met ZEVMB en hun ouders ondersteunen, dat tests worden gepland en uitgevoerd en dat de resultaten systematisch worden opgeslagen. Na de dataverzameling worden de data geanalyseerd en wordt erover gerapporteerd worden in de vorm van wetenschappelijke artikelen, fact sheets en bijdragen op congressen. De artikelen kunnen eventueel gebundeld worden en de basis vormen voor een proefschrift. Promoveren op basis van dit project kan tot de opties behoren.

Dit houdt in:
• uitwerken en coördineren van de longitudinale dataverzameling (de follow- up en het nieuwe cohort), waaronder het samenwerken met masterstudenten in de eindfase van hun studie die een deel van de tests voor hun rekening zullen nemen
• onderhouden van contacten met instellingen en ouders
• testen van de betrokken kinderen
• analyseren en interpreteren van de resultaten. Analyses bevatten zowel het coderen van video-opnames als het toepassen van multivariate longitudinale statistische technieken
• schriftelijk rapporteren over de bevindingen van het onderzoek via Engelstalige artikelen in internationale, peer-reviewed tijdschriften
• mondeling rapporteren over de bevindingen van het onderzoek via bijdragen aan nationale en internationale congressen
• op de hoogte brengen van deelnemers aan het onderzoek (ouders, instellingen) van de resultaten van het onderzoek
• samenwerken met de onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven
• leveren van onderwijsbijdragen aan de afdeling (15% van de aanstelling
• distribueren en implementeren van de opgedane wetenschappelijke kennis, bij positieve toetsingsuitkomsten.

Functie-eisen

• afgestudeerd in de gedragswetenschappen als orthopedagoog of psycholoog, of in de bewegingswetenschappen, bij voorkeur met een researchmaster-traject
• aantoonbare affiniteit met de doelgroep ZEVMB of jonge kinderen met andersoortige ernstige beperkingen
• zeer goede organisatorische vaardigheden
• communicatief, sociaal vaardig en enthousiast
• kan zowel goed in een team werken als zelfstandig
• doorzettingsvermogen
• goede kennis van de multivariate statistiek van longitudinale data-analyse (liefst uitgebreide kennis van random effect modellen en multivariate multilevel-modellen)
• goede mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor de Nederlandse Universiteiten:

• een salaris van € 2.790,- bruto per maand (schaal 10) op basis van een fulltime dienstverband
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Het uitgangspunt voor deze positie betreft een dienstverband voor bepaalde tijd voor de periode van 36 maanden met een werktijd van 1.0 fte.

Datum indiensttreding: z.s.m.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door middel van uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór vrijdag 3 september aanstaande uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: Een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Voor deze functie nodigen we ook nadrukkelijk vrouwen uit om te solliciteren. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/ en de Code of Conduct for the recruitment of researchers, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Prof.dr. A.A.J. van der Putten
a.a.j.van.der.putten@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221484

Digitaal sollicitatieformulier