Hoogleraar Algemeen Belastingrecht (fiscale rechtsbescherming) (0,2 fte)

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. De faculteit streeft ernaar een diverse en inclusieve organisatie te vormen waar studenten en medewerkers met diverse achtergrond en identiteit (zoals etniciteit, sekse, levensovertuiging of behoefte aan extra faciliteiten), elkaar kunnen ontmoeten en van en met elkaar kunnen leren.

Het onderzoek dat bij de faculteit wordt verricht, is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 4900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Functiebeschrijving

Sinds 1 januari 2021 is een leerstoel Algemeen Belastingrecht vacant. De leerstoel is ondergebracht bij de sectie Belastingrecht. Deze sectie is sinds 2018 onderdeel van de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Belastingrecht.

Het betreft een structurele leerstoel binnen de faculteit. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 fte. Een nieuwe benoeming zal plaatsvinden op niveau hoogleraar 2.

De werkzaamheden van de hoogleraar Algemeen Belastingrecht (fiscale rechtsbescherming) omvatten het geven van onderwijs en het verrichten van onderzoek in de sectie Belastingrecht. Verder wordt verwacht dat de nieuwe hoogleraar inhoudelijk en organisatorisch mede richting en invulling geeft aan de facultaire samenwerking op het terrein van onderwijs en onderzoek. Daarnaast wordt van de hoogleraar verwacht dat deze actief onderzoek aantrekt, begeleidt en verricht dat wordt gefinancierd uit de tweede en derde geldstroom. Voorts wordt van de hoogleraar verwacht dat hij/zij vanuit zijn/haar functie actief zal bijdragen aan samenwerking met de praktijk.

Functie-eisen

De hoogleraar is gepromoveerd en voldoet aan de - voor elke hoogleraar geldende - eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:

• op heldere en enthousiasmerende wijze te doceren
• onderzoek op hoog niveau te verrichten, hetgeen moet zijn gebleken uit publicaties die betrekking hebben op het vakgebied
• onderzoek (waaronder promotieonderzoek) van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

De kandidaat:
• beschikt aantoonbaar over een grondige kennis van het belastingrecht, in het bijzonder op het terrein van de fiscale rechtsbescherming en de invloed van tax technology daarop, en kan deze onderwerpen plaatsen binnen de theoretische grondslagen, de historische ontwikkeling en de te verwachten toekomstige ontwikkeling van het belastingrecht in Nederland en daarbuiten
• heeft oog voor de samenhang van het belastingrecht, het privaatrecht en het bestuursrecht
• beschikt over excellente en bewezen kwalificaties voor wetenschappelijk onderwijs, zowel didactisch als programmatisch
• beschikt over erkende expertise voor wetenschappelijk onderzoek op fiscaal-rechtelijk terrein
• heeft ervaring met acquisitie van en participatie in onderzoeksprojecten en stimuleert binnen de organisatie het verwerven van externe onderzoeksgelden
• heeft ervaring met het succesvol begeleiden van promovendi
• heeft belangstelling voor interdisciplinair onderzoek
• is een inspirerende coach voor hooggekwalificeerde professionele en aankomende wetenschappers
• beschikt over vaardigheden om bij te dragen aan een motiverende en verbindende governance-cultuur
• heeft een uitgebreid netwerk binnen en buiten de universitaire gemeenschap met relevante (inter)nationale contacten
• heeft ervaring opgedaan in de praktijk van het belastingrecht, in het bijzonder op het terrein van de fiscale rechtsbescherming
• heeft een uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

• een salaris afhankelijk van ervaring van minimaal € 5.749,- (schaal H2.0) tot maximaal € 8.371,- (schaal H2.max) bruto per maand bij volledige werktijd.
• 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen.

Aanstelling: onbepaalde tijd

Aanvangsdatum: in overleg

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw mr. A.H. Santing-Wubs, e-mail: a.h.santing-wubs@rug.nl.

Sollicitatie

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 3 mei 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

prof. mr. dr. W.D. Kolkman, decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid
(050) - 363 6143
w.d.kolkman@rug.nl

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 221164

Digitaal sollicitatieformulier