2 leden Raad van Toezicht

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en veilig leven zonder geweld.

Dagelijks werken bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bijna 300 mensen aan de bescherming en veiligheid van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Vanuit het motto ‘GRIP op veilig leven’ en de onderdelen:

  • Veilig Thuis Friesland: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Bij signalen van kinder- of ouderenmishandeling of huiselijk geweld doet Veilig Thuis onderzoek.
  • Jeugd- en Gezinsbescherming: voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd.
  • Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid: deelt kennis, expertise en ervaring door het trainen, adviseren en inzetten van professionals.

Wij zijn op zoek naar:

2 leden Raad van Toezicht

kritisch, integer en ondernemend

Het bevoegd gezag van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid berust bij de tweehoofdige Raad van Bestuur. nDe Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en de nalgemene gang van zaken binnen de stichting.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert 6 á 7 maal per jaar in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Daarnaast vergadert (een delegatie van) de Raad van Toezicht 1 à 2 keer per jaar met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.

Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van het team. Dit betekent dat wij zoeken naar kandidaten die passen binnen ons team, maatschappelijk betrokken zijn en beschikken over een eigen bestuurlijk netwerk. U bent een sparringpartner, integer, onafhankelijk, vernieuwend en samenwerkingsgericht. U heeft een academisch werk- en denkniveau.

Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken wij één kandidaat die beschikt over gedegen kennis en ervaring op financieel gebied en ICT. Van de tweede kandidaat, die op voordracht van de cliëntenraad wordt benoemd, vragen wij kennis en/of affiniteit met Jeugdzorg. Voor een van de twee kandidaten geldt tevens dat kennis van en ervaring bij een gemeente en/of bestuurlijke ervaring in het (semi-)publieke domein wenselijk is.

Over de functie

De Raad van Toezicht toetst strategische afwegingen en de doelstelling van de stichting ten opzichte van het belang van interne en externe partners. Relevante strategische thema’s betreffen in het bijzonder de relatie tussen de stichting en de subsidieverlener(s), de ontwikkelingen ten aanzien van de Jeugdwet, de samenwerking met de ketenpartners, ondernemerschap, innovatie en de daarbij behorende organisatieontwikkelingsprocessen.

De Raad van Toezicht ziet er voorts op toe dat de Raad van Bestuur de taken van de stichting effectief en financieel doelmatig uitvoert en fungeert tevens als klankbord voor het bestuur. De Raad van Toezicht hanteert bij zijn handelen de principes van Governancecode Zorg.

Een passende vergoedingsregeling is op de functie van toepassing.

Enthousiast en nieuwsgierig?

Wij maken graag kennis!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Mevrouw S. Faber, vice-voorzitter Raad van Toezicht of
  • Mevrouw M. Sinot, voorzitter Raad van Bestuur.

Allebei bereikbaar via het directiesecretariaat, T. 058 - 2333821 of T. 058 - 2333766.

We zien uw motivatiebrief en cv graag tegemoet. Solliciteren kan tot en met 2 oktober 2022 via onze website: www.regiecentrumbv.nl/vacatures/.

Geeft u daarbij nadrukkelijk aan voor welk profiel u belangstelling heeft.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen mag wel.

Solliciteren