Concernadviseur Planning & Control

Inleiding

Ben jij die adviseur die dedicated de beleidsinhoud in de P&C regisseert met alle spelers in de gemeente en inzichtelijk teksten schrijft voor college en raad? Solliciteer dan op deze functie!

 

Als concernadviseur Planning & Control:

vervul jij een cruciale rol in het samenbrengen en -vatten van de ambities, plannen en resultaten in onze P&C voor college en raad Je doorziet de strategische en financiële strekking van gemeentelijke programma’s.

 

Plek in de organisatie

Je werkt bij de Concernstaf in nauwe samenwerking met Control, Financiën en de domeinen.

 

Jij

 • je regisseert het beleidsinhoudelijk deel van de producten uit de planning & control cyclus vanuit de Concernstaf en bent samen met het management en bestuur verantwoordelijk voor het opleveren van de bestuurlijke P&C producten;
 • je bent aanspreekpunt voor de beleidscoördinatoren en verantwoordelijk voor de coördinatie en de eindregie van de beleidsteksten in de begroting en de jaarrekening. Je checkt deze zowel op vorm als op inhoud (teksten in de begroting zijn niet tegenstrijdig met elkaar en zijn conform de vastgestelde beleidsnota’s);
 • je adviseert gevraagd en ongevraagd de Concerndirectie en het College van B&W beleidsmatig bij de jaarlijkse voorbereiding en opstelling van de begroting, de tussenrapportage en de jaarrekening en bent in staat hen goed mee te nemen in het beleidsmatige verhaal achter de cijfers;
 • je schrijft de begeleidende brieven en stukken zoals de voorjaarsbrief en de aanbiedingsbrief bij de begroting  voor de  raad en regisseert de beantwoording van moties n.a.v de behandeling van de begroting in de raad;
 • periodiek stel je met betrokken beleidsmedewerkers uit de directies een midterm op review waarin de realisatie van het coalitieakkoord op hoofdlijnen wordt gemonitord;
 • je levert een bijdrage aan de beleidsinhoudelijke ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de Planning & Control cyclus en coördineert het verbetertraject van de begroting in samenwerking met Control en Financiën;
 • je draagt bij aan de verbinding, samenwerking en afstemming tussen de afdeling Financiën, Concerncontrol en Concernstaf;
 • je adviseert directie, management en bestuur op vraagstukken op strategisch en tactisch niveau als het gaat om de verbetering en doorontwikkeling van de P&C producten (begroting, jaarrekening) en zoekt daarin de samenhang met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke opgaven van de gemeente.

 

Wij vragen

 • academisch werk- en denkniveau;
 • achtergrond  op het gebied van overheidsfinanciën en gemeentelijk beleid;
 • aantoonbare ervaring en affiniteit met het coördineren van Planning & Control-producten;
 • ervaring met politiek-bestuurlijk processen en bestuurlijke sensitiviteit.

Wij zoeken

 • iemand die snel schakelt en werkt met een zeer hoge mate van zelfstandigheid;
 • iemand die met overtuiging en tact in goed overleg met de  vakdirecties en Control en Financiën helder geschreven teksten komt;
 • iemand die beschikt over een bewezen “hands-on” mentaliteit en overzicht weet te houden;
 • iemand die brede kennis heeft van de gemeentelijke programma’s en thuis is in begrotingen en cijfers;
 • iemand die flexibel en breed inzetbaar is;
 • iemand met een goed ontwikkelde omgevingssensitiviteit, zowel politiek-bestuurlijk als voor de inwoners van de gemeente Groningen.

 

Competenties

Communicatieve vaardigheden | Ideeën, meningen, voorstellen  en informatie van anderen ontvangen en aan anderen overdragen in voor de ontvanger begrijpelijke taal, geschrift, gebaren en non-verbale signalen. 

Resultaatgericht | is in staat resultaten helder en concreet te benoemen en bewaakt de voortgang.

Analytisch | het systematisch ontleden, onderzoeken en verbanden leggen tussen gegevens.

Plannen en organiseren | op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze gezamenlijke doelen te kunnen bereiken.

Stressbestendig | effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crises.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.872,00 bruto per maand volgens CAO Gemeenten bij een fulltime dienstverband. De functie is indicatief ingedeeld in HR21-normfunctie adviseur II (salarisschaal 12).

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met Sarah Schütte, directeur Concernstaf , telefoonnummer 06-55420091.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 21 september 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt extern opengesteld waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer