Het Noorderlink vluchtelingenproject: aan het werk!

Het begin van dit nieuwe jaar grijpen we graag aan om te vertellen wat we inmiddels hebben bereikt met het vluchtelingenproject van Noorderlink.

Even terug in de tijd
Na een goed bezochte informatiebijeenkomst op 12 juli 2016, hebben vrijwel alle aanwezige statushouders aangegeven de volgende stap te willen zetten in het project: de workshops. In nauwe samenwerking met Yacht en maar liefst 12 vrijwillige trainers uit het Noorderlink netwerk zijn de statushouders in september en oktober 2016 bekend gemaakt met de meerwaarde en werking van LinkedIn, het belang van een goede motivatiebrief en curriculum vitae en de do’s en dont’s tijdens solliciteren in Nederland. De deelnemers die klaar waren voor de volgende stap konden een sollicitatiegesprek gaan oefenen binnen één van de Noorderlink organisaties. Vooraf kregen ze de opdracht om schriftelijk te solliciteren naar een vacature naar keuze. Op basis van deze keuze zijn ze gekoppeld aan één van de 22 vrijwillige interviewers uit het netwerk. 

Wat hebben we bereikt
6 van de 36 deelnemers die zijn gestart met de workshops hebben in de loop van het project een (al dan niet betaalde) baan binnen en/of buiten Noorderlink gevonden. 7 van de 12 deelnemers die een interview hebben geoefend lopen stage bij de betreffende organisatie of zijn hierover in gesprek. Alle artsen binnen ons project zijn aangesloten bij een initiatief van het Wenckebach instituut van het UMCG. Met hun hulp beoogt het Wenckebach instituut om het scholingstraject voor zorgprofessionals uit vluchtelingenlanden, ter voorbereiding op de BIG registratie, te herontwerpen. 2 Deelnemers hebben als trainer en fotograaf/filmmaker een actieve bijdrage geleverd aan het vluchtelingenproject en de Noorderlinkdagen 2016. Tijdens dit laatste evenement hebben overigens meerdere statushouders als kok of zanger een bijdrage geleverd. En uiteraard waren we trots op het paginagrote artikel welke Het Dagblad van het Noorden in september 2016 heeft gepubliceerd.

We hebben ook geleerd
Van de oorspronkelijke 48 belangstellenden zijn er tot op heden nog 12 actief in het project. Een aantal deelnemers is vertraagd of gaandeweg gestopt, omdat ze nog niet klaar was voor de volgende stap. Daarnaast is gebleken dat veel statushouders dilemma’s ondervinden bij het maken van keuzes in de verschillende stappen die ze kunnen of moeten zetten na het verkrijgen van een status. Het leren van de taal, inburgeren, het volgen van een opleiding, het zoeken van een stage of baan. Waar moeten ze beginnen en wat kan al dan niet tegelijkertijd? Velen hebben behoefte aan begeleiding bij het maken van een goede planning. Dit dilemma is voor meerdere deelnemers een belangrijke reden geweest om vroegtijdig te stoppen.

Hoe gaan we verder
Voor de huidige deelnemers in het project blijven we ons inspannen om passende werkervaring te vinden. De profielen van de beschikbare deelnemers vind je hier. Daarnaast sluiten we ons aan bij een initiatief van Alfa-college, Noorderpoort, Hanzehogeschool en de Gemeente Groningen. Dit initiatief springt in op de keuzestress die statushouders ondervinden bij het inburgeren en vormgeven van hun loopbaan in Nederland. In een pilot van 50 statushouders wordt iedere deelnemer begeleid bij dit keuzeproces. Zodra ze toe zijn aan een taalstage of de daadwerkelijke weg richting de arbeidsmarkt kunnen ze aansluiten bij het vluchtelingenproject van Noorderlink.