Lid Raad van Toezicht

De organisatie

ZZWD is de meest complete zorgaanbieder in Zuidwest-Drenthe. We ondersteunen voornamelijk ouderen met diensten op het gebied van wonen, welzijn, voeding en zorg, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven, dichtbij familie, vrienden en kennissen. Lukt thuis blijven niet meer, dan bieden we wonen met zorg in de gemeenten Westerveld en De Wolden. Onze missie is ervoor te zorgen dat inwoners van onze dorpen zo lang als ze willen thuis kunnen blijven wonen.
ZZWD natuurlijk dichtbij, dat is wie we zijn.

ZZWD kenmerkt zich door een informele sfeer en korte lijnen, waardoor je je snel thuis voelt. We richten ons op ontwikkeling, innovatie en samenwerking en gaan op een open, collegiale en waarderende manier met elkaar om. Zo benutten we ieders talent optimaal. Met bijna 400 medewerkers en evenveel vrijwilligers zijn we een compacte organisatie.

Bij ZZWD geloven we in "nieuw noaberschap". We zien naar elkaar om door mensen en organisaties te verbinden. We zijn trots op onze fijne woon- en werkomgeving en de ondersteuning die we bieden aan onze cliënten en medewerkers. Iedereen hoort zich thuis, geborgen en vertrouwd te voelen. We zijn er vanzelfsprekend op cruciale momenten en voelen ons betrokken bij alles wat er speelt bij onze cliënten en medewerkers. Samen met onze prachtige locaties in de groene, natuurlijke omgeving, maakt dit ons uniek.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid van de bestuurder en werkt vanuit de principes van de Governance Code Zorg.

De Raad van Toezicht van ZZWD bestaat uit vijf onafhankelijke leden met verschillende relevante achtergronden en kennisgebieden. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Er zijn drie commissies: de kwaliteitscommissie, de financiële auditcommissie en de renumeratiecommissie. Na benoeming van het nieuwe lid wordt de huidige invulling van de commissies heroverwogen.
Er wordt ca. 7 keer per jaar vergaderd. Daarnaast nemen leden deel aan extra activiteiten gelieerd aan de organisatie.

Deze vacature is ontstaan door reglementair aftreden; de geplande startdatum is 1 juli 2024. Bezoldiging is in overeenstemming met de WNT.

Algemeen profiel lid raad van toezicht

Leden van de Raad van Toezicht zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende rol en anderzijds het fungeren als klankbord voor de bestuurder.

U bent in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in deze raad van toezicht en met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen.

De ideale kandidaat:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau en over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau;
 • Heeft bestuurlijke en /of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring bij voorkeur in maatschappelijke organisaties;
 • Heeft affiniteit met de doelstelling van ZZWD;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als ZZWD stellen;
 • Onderkent de nuance in taken en rollen van RvT en bestuurder en is bekend met de onderwerpen van corporate governance;
 • Heeft de capaciteit en de mentaliteit om de bestuurder op inspirerende wijze met raad en als klankbord terzijde te staan en het vermogen om het beleid van ZZWD en het functioneren van de bestuurder te beoordelen;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Beschikt over relevante netwerken op strategisch niveau in de private en/of publieke sector en is maatschappelijk actief;
 • Is voldoende toegewijd, beschikbaar en flexibel; heeft een beperkt aantal (neven)functies;
 • Heeft affiniteit met de regio Zuidwest-Drenthe .

Specifiek profiel lid raad van toezicht (aandachtsgebied: Transformatie in de zorg)

met deskundigheid van zorgtransformatie en verandermanagement, expertise op cultuurveranderingen

Belangrijke strategische thema’s waar de Raad van Toezicht met de bestuurder de komende tijd aandacht aan zal besteden zijn o.a.:

 • De uitvoering van het strategisch beleid 2022-2025 en de daaruit voorvloeiende strategische ontwikkelingen rondom werkgeverschap en innovaties;
 • De inzet van innovaties en transities in de zorg, waarmee ook in de toekomst passende en kwalitatief hoogstaande zorg en dienstverlening wordt geboden aan inwoners van de regio;
 • Verstevigen van de positie van ZZWD als aantrekkelijk werkgever en netwerkpartner.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad, de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en de koers van de organisatie gaat onze voorkeur uit naar een kandidaat met aantoonbare ervaring met en een verfrissende visie op verandermanagement en transities in de zorg.
Kortom, de kandidaat die wij zoeken:

 • Heeft een duidelijke visie over de toekomst van de (ouderen)zorg en zicht op de dynamiek van de transities binnen de zorg, concreet transformaties in welzijn en zorg, zowel op organisatorisch (anders werken en inzetten van capaciteit) als technologisch gebied (toepassing van E-health en domotica).
 • Heeft een visie en ruime kennis en ervaring met het doorvoeren van veranderingen in cultuur en gedrag binnen een organisatie en ervaring met het omgaan met de spanningsvelden binnen veranderende organisaties.
 • Kan out-of-the-box en toekomstgericht naar vraagstukken kijken.

Meer informatie en solliciteren

 • Voor meer informatie kun je contact opnemen met, mevrouw Wijnanda Asjes, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht, 06-51356389.
  Meer informatie over de organisatie en het visiedocument van de RvT vind je op www.zzwd.nl
 • Bij interesse ontvangen we je reactie (motivatiebrief met CV) graag uiterlijk 29 februari 2024 via
 • Kennismakingsgesprekken staan gepland op woensdag 20 maart (vanaf 18.00 uur) in Dwingeloo.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld