Lid raad van toezicht

Functie-inhoud

De raad van toezicht (RvT) heeft als taak integraal toezicht te houden op de raad van bestuur (RvB) en de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad fungeert als werkgever voor de raad van bestuur, adviseert de RvB en ziet toe op de wijze waarop de zorgorganisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.
De raad van toezicht is aangesloten bij de NVTZ en onderschrijft de Zorgbrede Governance Code. De RvT kent 3 commissies: de Financiële auditcommissie, de Remuneratiecommissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De leden van de RvT nemen deel aan minimaal 1 van deze commissies. Het beoogd lid zal lid worden van de Financiële auditcommissie.

Algemeen profiel

Wij zijn op zoek naar iemand die op basis van inhoudelijke kennis en ervaring in een toezichthoudende rol, in staat is de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening aan de bewoner of cliënt voorop te stellen en uit te dragen in de RvT. Iemand die betrokken is, maar ook besturen en toezicht houden weet te scheiden. Iemand die met aandacht kan luisteren en observeren en over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikt.

Verder vragen wij:

 • een academisch werk- en denkniveau en een moderne visie op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • affiniteit met de gezondheidszorg en maatschappelijke betrokkenheid;
 • het vermogen en de attitude om de RvB met gevraagd en ongevraagd advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van Zorggroep Drenthe en het functioneren van de RvB te toetsen;
 • het vermogen om zich, op hoofdlijnen, een oordeel te kunnen vormen over de door de RvB voorgelegde aangelegenheden;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijk opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Zorggroep Drenthe stellen;
 • kandidaten mogen geen directe belangen hebben bij het functioneren van Zorggroep Drenthe;
 • voldoende beschikbaarheid voor een adequate invulling.

Een uitgebreider profielschets kunt u opvragen bij het secretariaat (zie hieronder).

Het profiel, specifiek voor de IT/vastgoed-rol

De leden van de raad van toezicht hebben ieder hun eigen specifieke deskundigheid.
Complementair aan de zittende leden zoeken wij naar een toezichthouder met aantoonbare ervaring op het gebied van IT en / of vastgoed, bij voorkeur opgedaan in de zorg in de meest brede zin van het woord.

Met een vastgoedprofiel herkent u zich onder meer in het volgende:

 • expertise t.a.v. exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van maatschappelijk vastgoed, en inzicht in de vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen;
 • bij voorkeur kennis van zorgvastgoed en zorgconcepten;
 • bij voorkeur ook inzicht in de financiering, uitdagingen en dilemma’s rond zorgvastgoed en huisvesting;
 • kennis op het gebied van vernieuwend (ver)bouwen, duurzaamheid en ontwikkelingen en innovatie in de bouw.

Met een IT-profiel herkent u zich onder meer in het volgende:

 • brede kennis van en een heldere visie op de betekenis van digitalisering/ nieuwe (informatie)technologieën in relatie tot de dienstverlening van Zorggroep Drenthe;
 • vermogen om kritisch sparringpartner te zijn op het terrein van IT en Informatiemanagement door expertise en ervaring;
 • bekend met domeinen als e-health en de betekenis die dat voor Zorggroep Drenthe kan hebben.

Bedrijfsprofiel

Zorggroep Drenthe biedt intramurale en extramurale zorg- en dienstverlenging aan circa 2.500 bewoners en cliënten. Het aantal vrijwilligers bedraagt circa 350 en het aantal personeelsleden circa 1.350. Zij zijn werkzaam in, vanuit of rondom 7 woon(zorg)locaties en 1 Centraal bureau in Drenthe.

Zorggroep Drenthe wil graag een sterke partner zijn in de regio en vanuit samen lerend verbeteren de verbinding aangaan en onderhouden. Zorggroep Drenthe richt zich daarom op het behouden en verstevigen van haar marktpositie door wendbaarder en slagvaardiger in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg. Dat maakt dat Zorggroep Drenthe veranderingen snel wil herkennen en er adequaat en vroegtijdig op in wil spelen. Veranderingen dienen zich voortdurend aan en medewerkers van Zorggroep Drenthe moeten daar dagelijks antwoord op zien te vinden.

Flexibiliteit is dus van groot belang: een flexibele organisatie met flexibele medewerkers die snel kan inspelen op veranderingen die zich continu voordoen. Zorggroep Drenthe wil een VVT-organisatie zijn waar bewoners en cliënten kunnen rekenen op kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening, geleverd door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers.

De missie van Zorggroep Drenthe is het bieden van een waardevol leven voor haar bewoners en cliënten met respectvolle en kwalitatief hoogwaardige zorg- en dienstverlening. Bewoners en cliënten zien kansen en ervaren ruimte voor hun welbevinden.
We gaan voor “samen voor een moooie dag!”.

Wij bieden

Een passende vergoeding gebaseerd op de NVTZ Adviesregeling “honorering raden van toezicht in zorg en welzijn 2017”. De benoeming vindt plaats per 1 januari 2023.

Overige informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Hoitinga bereikbaar op telefoonnummer: 06-13004504. U kunt de algemene profielschets opvragen via het bestuurssecretariaat, .

Wij nodigen u van harte uit om te solliciteren op deze functie. U kunt solliciteren tot en met 9 oktober 2022 via het online sollicitatieformulier op onze website: https://www.zorggroepdrenthe.nl/werken-bij/vacatures of per e-mail: .