Voorzitter Raad van Commissarissen

Over de organisatie

Waterbedrijf Groningen wil als maatschappelijke onderneming de waterbelangen in de regio duurzaam veilig stellen. Dat is de missie van Waterbedrijf Groningen. Daartoe wordt de samenwerking gezocht met andere partners. Niet alleen met andere partners in de waterketen, maar onder andere ook met kennisinstellingen, industrie, drinkwaterbedrijven en natuur- en milieuorganisaties.

Het bedrijf zoekt toegevoegde waarde voor de regio. In de eerste plaats is dat goed drinkwater voor een redelijke prijs. Maar ook levering van industriewater (North Water), het realiseren van duurzame energievoorzieningen waarbij water de energiedrager is (Waterbedrijf Groningen Duurzaam) en zorg voor de natuur, het creëren van werkgelegenheid of een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Waterbedrijf Groningen is een maatschappelijk bedrijf én daarnaast ondernemend.

 De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in het bedrijf en de met haar verbonden ondernemingen en staat de directeur met raad terzijde. Zij keurt een aantal belangrijke bestuursbesluiten goed en ziet erop toe dat de directeur in elk geval, waar de statuten dit eisen, goedkeuring voor bepaalde bestuursbesluiten vraagt aan de Algemene Vergadering (van aandeelhouders).

  

Omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal onafhankelijke leden van minimaal 5 en maximaal 7 (artikel 19 WBGR Statuten). Rekening houdend met de aard van de onderneming en haar activiteiten, is de omvang en samenstelling zodanig dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden, de raad van commissarissen het best in staat stelt de verplichtingen ten opzichte van de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen te voldoen.

Recht op voordracht

De voordracht van leden van de raad van commissarissen is als volgt geregeld:

 • voordracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen: 1
 • voordracht door de raad van commissarissen 4 - 6

Voordracht vindt plaats op basis van de gestelde samenstelling- en deskundigheidscriteria zoals vastgelegd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen en de Profielschets.

Voordrachten voor (her-)benoeming van commissarissen door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen aan de algemene vergadering van aandeelhouders zullen door de raad van commissarissen worden getoetst aan haar eigen reglement en profielschets en van een advies worden voorzien aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

Aanbevelingsrecht Ondernemingsraad

Ten aanzien van 1/3 gedeelte van het aantal leden van de raad van commissarissen heeft de ondernemingsraad een aanbevelingsrecht.

Criteria

De raad van commissarissen als collectief beschikt over deskundigheid op de volgende gebieden: openbaar bestuur, communicatie, commercie en klantbenadering, techniek en innovatie, financiën, bedrijfseconomie, ICT, audit/control, juridische zaken en human resource management. Bij voorkeur geldt dat de leden van de raad van commissarissen managementervaring hebben in het bedrijfsleven, overheid of non-profitorganisaties.

Hiermee rekening houdend worden de leden van de raad van commissarissen aan de hand van de volgende criteria geselecteerd, waarbij meerdere criteria door één persoon vertegenwoordigd kunnen worden.

 • Hebben van aantoonbare affiniteit en kennis van lokaal bestuur met een bestuurlijk netwerk op gemeentelijk, provinciaal en/of regionaal niveau
 • Kennis en affiniteit met het publiek belang, (lokale) doelgroepen en stakeholders
 • Kennis van / ervaring op het gebied van ICT
 • Kennis van / afkomstig uit technologisch georiënteerde innovatieve industrie
 • Kennis van / ervaring op het gebied van klantgericht handelen
 • Kennis van / ervaring op financieel en fiscaal gebied
 • Kennis van / ervaring op P&O-gebied (HRM)
 • Kennis van / affiniteit met duurzaamheid in zijn algemeenheid en duurzame watervoorziening in het bijzonder
 • Kennis van de energiesector en/of duurzame warmteproductie
 • Kennis van / affiniteit met Internationale (ontwikkelings-) Samenwerking

De raad van commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie, zodat de raad van commissarissen als een team kan optreden.

  

Kerntaken van de raad

Tot de kerntaken van de raad wordt gerekend:

 • Advisering aan de algemene vergadering betreffende het benoemen, schorsen en ontslaan van de statutaire directie;
 • Beoordelen van de statutaire directie;
 • Toezicht uitoefenen op het functioneren, de kwaliteit en continuïteit van de statutaire directie;
 • Toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken in het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen, waaronder toezicht op het strategische beleid, de algemene en financiële risico’s en het beheers- en controlesysteem van het Waterbedrijf;
 • Toezicht op de wijze waarop de directie de externe oriëntatie borgt;
 • Toezicht uitoefenen op het behalen van de doelstellingen van de onderneming;
 • (Goed)keuren van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire directie;
 • Toezicht op naleving van de wet, in het bijzonder op de naleving van de in de Drinkwaterwet geformuleerde zorgplicht: de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening;
 • Toezicht op de naleving van de statuten en overige interne regelgeving;
 • Adviseren van de statutaire directie en/of het vervullen van een klankbordfunctie.

  

Kwaliteitseisen RvC

Vereisten voor de raad van commissarissen als geheel

 • heeft een onafhankelijke positief-kritische en pro actieve grondhouding ten opzichte van de statutaire directie;
 • kijkt op hoofdlijnen en vanuit een breed perspectief (vanuit verschillende gezichtspunten van de diverse belanghebbende partijen) naar zaken die van belang zijn voor het Waterbedrijf en de met haar verbonden ondernemingen en is in staat om een evenwichtige afweging van de diverse belangen te maken;
 • heeft affiniteit met de activiteiten van het bedrijf, zonder zelf op de stoel van de statutaire directie te gaan zitten;
 • voelt zich betrokken bij en heeft zicht op de ontwikkelingen in de provincie Groningen;
 • heeft zicht op in- en externe ontwikkelingen op het terrein van governance;
 • heeft zicht op de samenhang van de uitgezette koers van het Waterbedrijf en inzicht in de acterende partijen;
 • is actief in relevante netwerken;
 • is gehouden en in staat om transparant verantwoording af te leggen aan aandeelhouders en klanten over het gehouden toezicht en aan overige belanghebbende partijen.

Vereisten van het individuele lid van de raad

Elk lid van de raad van commissarissen:

 • is onafhankelijk maar zoekt wel verbinding met collega-commissarissen, opdat de raad van commissarissen als team kan opereren;
 • handelt zonder last en ruggespraak en zonder instructies en mandaat van de organisatie die hem/haar heeft voordragen;
 • is niet angstig om te falen, een afwijkende mening te hebben, dóór te vragen of zijn nek uit te steken en houdt zich dus niet op de vlakte;
 • schroomt niet om bestaande werkwijzen ter discussie te stellen en vraagt om toelichting als zaken niet duidelijk zijn;
 • heeft minimaal een HBO denk- en werkniveau;
 • houdt zich aan de regelgeving ten aanzien van o.a. belangenverstrengeling en hoofd- en nevenfuncties. Is zich bewust van de schijn van belangenverstrengeling en handelt daar adequaat naar;
 • is en staat bekend als een betrouwbaar, integer en onafhankelijk persoon in de lokale en regionale gemeenschap;
 • is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken, structureel te investeren in eigen professionalisering, door actualiteiten bij te houden, zelfstudiemateriaal tot zich te nemen en vervolgcursussen te volgen;
 • zet zijn eigen netwerk in om de bedrijfsbelangen te dienen;
 • zal na de benoeming een introductieprogramma volgen en regelmatig investeren in de eigen ontwikkeling.

Gedragscompetenties

De commissaris beschikt in ieder geval over de competenties oordeelsvorming, voortgangscontrole, besluitvaardigheid, omgevingsbewustzijn, organisatie-sensitiviteit en samenwerken.

  

Taken en vereisten voorzitter

De voorzitter van de raad van commissarissen heeft onder andere de onderstaande specifieke taken:

 • het opstellen van de agenda van de raad van commissarissen en het afstemmen hiervan met de voorzitter van de statutaire directie; het er op toezien dat alle leden van de raad van commissarissen tijdig de juiste informatie ontvangen;
 • het zorgen voor een goed samenspel tussen de leden van de raad van commissarissen;
 • het leiden van de vergaderingen van de raad van commissarissen;
 • het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de statutaire directie;
 • het bijeenroepen van een Algemene Vergadering en het leiden van deze vergadering;
 • het voeren van functioneringsgesprekken met de leden van de raad van commissarissen;
 • het, samen met één of meer leden van de raad van commissarissen, voeren van beoordelingsgesprekken met de leden van de statutaire directie: de inhoud van de beoordeling wordt afgestemd binnen de voltallige raad van commissarissen;
 • het (doen) onderhouden van contacten met collega waterbedrijven en andere relevante partners;
 • het vertegenwoordigen van het Waterbedrijf (NB: geen juridische vertegenwoordiging; deze ligt bij de statutaire directie) met als doel de belangen van het Waterbedrijf te behartigen;
 • het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad.

Om deze specifieke taken goed te kunnen uitoefenen beschikt de voorzitter (naast de vereisten die gelden voor het individuele lid) over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij heeft goed zicht op kwaliteiten van de leden van de raad van commissarissen en de leden van de statutaire directie en is in staat hen op een coachende wijze te voorzien van feedback. De vele in- en externe contacten maken dat de voorzitter over zeer goede communicatieve eigenschappen moet beschikken. Een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, zijn kenmerkend voor zijn opstelling.

De voorzitter is een stimulerende factor in de raad en in de relatie naar anderen. Hij/zij zorgt ervoordat de raad als een team functioneert en hij/zij is een gezaghebbend persoon binnen en buiten hetWaterbedrijf: hij/zij heeft impact en gezag. De voorzitter is als geen ander in staat de samenhang tussen de diverse beleidsaspecten te zien en daarnaar te handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen. Hij/zij beschikt over de levenservaring en heeft gevoel voor intermenselijke relaties.

Hij/zij geeft in de vergaderingen van de raad van commissarissen ruimte aan de overige leden,waardoor hij/zij ervoor zorgt dat hun inbreng optimaal aan bod komt. Hij/zij verliest hierbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog. In verband met de dynamiek en de groeiende complexiteit beschikt de voorzitter over een hoge mate van stressbestendigheid.

 Het is belangrijk dat de voorzitter aantoonbaar betrokkenheid en bekendheid heeft met de regio.

  

Over de procedure

Het Waterbedrijf Groningen laat zich in deze procedure begeleiden door Nicole Boevé en Karen Kragt, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Partners at Work de best passende kandidaat profielen aan de selectiecommissie van het Waterbedrijf Groningen, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen (vb. internet, social media) is onderdeel van de procedure.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor vragen over de functie of de procedure kunt u contact opnemen met Nicole Boevé, partner bij Partners at Work, via 035-54 80 760.

De reactietermijn sluit op 31 maart 2021.

 De planning

Het eerste selectiegesprek met de selectiecommissie, bestaande uit de directeur/bestuurder, Lid OR en twee leden van de RvC vindt plaats op donderdag 15 april 2021 van 11.00 – 15.00 uur of op vrijdag 16 april van 11.00 – 17.00 uur in Groningen of online, afhankelijk van de op dat moment geldende Covid-19 regels.

Het vervolggesprek met de leden van de Raad van Commissarissen vindt plaats op woensdag 21 april van 10.00 – 12.00 uur.