Veiligheidsregio Drenthe

Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een netwerkorganisatie die de gemeentelijke taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing ondersteunt. Ook alle brandweerposten in Drenthe vallen onder de VRD. Samen met gemeenten en partners werkt de VRD aan een veilig Drenthe.

Wij treden op bij calamiteiten en crises

Dagelijks vinden er in Drenthe branden, ongelukken en incidenten plaats. De inwoners van Drenthe kunnen rekenen op een snelle en passende respons door de VRD. Het Multidisciplinair Veiligheidsbureau richt zich op de multidisciplinaire voorbereiding op crises en rampen. Tijdens een ramp of crisis coördineert GHOR Drenthe de geneeskundige hulpverlening. Ook adviseert en ondersteunt de GHOR gemeenten en zorginstellingen. Afhankelijk van de omvang en aard van het incident worden de juiste hulpverleners gealarmeerd door de Meldkamer Noord-Nederland.

Wij vergroten de bewustwording over fysieke veiligheid

De VRD is van mening dat bewustwording over (brand)veilig leven het beste wordt gestimuleerd door in dialoog te zijn met inwoners en ondernemers van Drenthe over risico’s, effecten en zelfredzaamheid. We zetten ons in op het voorkomen van incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Het uitgangspunt hierbij is ‘van regelgericht naar risicogericht’. Ook regisseren we netwerken die gezamenlijk fysieke veiligheidsthema’s aanpakken.

We zijn onderdeel van de samenleving

De VRD staat niet op zichzelf en kan alleen haar taken uitvoeren in verbinding met de samenleving.. De mannen en vrouwen van de brandweerposten zijn de sleutel naar de lokale samenleving, waarbij zij niet alleen uitrukken voor brand en hulpverlening, maar ook de burgers helpen brand te voorkomen en risico’s te leren beperken.”

Wij zijn een vitale en flexibele organisatie

De medewerkers van de VRD werken in een organisatie gebaseerd op vakmanschap, verbinding en vertrouwen. Dit sluit ook aan op trends en ontwikkelingen die in de samenleving plaatsvinden. Het werken op basis van waarden vraagt om een andere organisatiecultuur en –structuur en nieuwe ‘zekerheden’. Om als organisatie ambities waar te kunnen maken, is het belangrijk dat medewerkers goed en gelukkig zijn in hun vak en met plezier bij de VRD werken. Ook het bevorderen van gezondheid en vitaliteit speelt hierbij een rol.