Lid Raad van Toezicht

De Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (BEBO) is een onafhankelijke, niet-instellingsgebonden Medische Ethische Toetsings Commissie (METC), met als doel het toetsen van biomedisch wetenschappelijk onderzoek met mensen. Wij toetsen onderzoeksdossiers van farmaceutische industrieën, contract research organisaties (CRO’s) en onderzoekers of instellingen in de gezondheidszorg. De werkzaamheden van een METC vallen onder de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO).

De METC van de Stichting BEBO toetst of wetenschappelijke onderzoeksprotocollen voldoende bescherming bieden aan de proefpersoon en of zij ethisch, statistisch/methodologisch, juridisch en wetenschappelijk verantwoord zijn. De METC bestaat uit artsen, farmacologen, apothekers, juristen, methodologen, ethici en andere professionals. De METC bestaat uit vier kamers met in totaal ca. 50 leden, die wekelijks in wisselende samenstelling de aangeboden onderzoeksprotocollen beoordelen. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan het klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland en zijn erkend door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in Den Haag.

De METC wordt ondersteund door het bedrijfsbureau, hier werken 5 administratief medewerkers, 7 secretarissen en een algemeen manager.

Transitie van Bestuur naar Raad van Toezicht

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden; voorzitter, secretaris/penningmeester, algemeen lid en vormt het bevoegd gezag over de Stichting BEBO. Het bestuur is voornemens op korte termijn de bedrijfsvoering over te dragen aan het duaal management (manager en Voorzitter METC) en zo de stap te maken naar het Raad van Toezicht model. De toekomstige Raad van Toezicht zal bestaan uit 4 leden: Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Algemeen lid. De rol van Secretaris wordt nu vacant gesteld en krijgt binnen het bestuur/Raad van Toezicht als specifiek aandachtsgebied : Kwaliteit

Profiel Secretaris Bestuur/Raad van Toezicht

  • Kennis en ervaring met kwaliteitsmanagement, kwaliteitssystemen en kwaliteitsprocessen en de bijbehorende cycli;
  • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit stellen aan de organisatie en bedrijfsvoering van de stichting BEBO;
  • Het vermogen om het duaal management als klankbord en met raad bij te staan;
  • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
  • Affiniteit met en onderschrijven van de missie, visie en kernwaarden van de Stichting BEBO;
  • Affiniteit met de gezondheidszorg en/of welzijnssector;
  • Maatschappelijk geëngageerd;
  • Onafhankelijk, integer en verbindend;
  • Geen conflicterende belangen;
  • Gelet op de huidige bestuurssamenstelling gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouw.

Tijdsbesteding en Honorarium

De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 1 dagdeel in de week. Voor de inzet in het bestuur ontvangt u een vergoeding.

Informatie

Voor meer informatie kunt u een informatiepakket opvragen door een email te sturen aan

Solliciteren

Indien u belangstelling heeft voor de vacature kunt u uw motivatiebrief en CV mailen aan:
Betty Wildeboer, manager a.i., email:

Wij zien uw reactie graag uiterlijk op maandag 20 juni 2022 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.