twee leden raad van toezicht | Stichting Winkler Prins, openbare school voor voortgezet onderwijs

De organisatie

Stichting Winkler Prins verzorgt al vele generaties lang inspirerend, openbaar voortgezet onderwijs in Veendam en de omliggende gemeenten. Winkler Prins staat in de regio bekend als een gedegen onderwijsinstituut, met een robuuste organisatie en een gezonde financiële huishouding. Ze is een gewaardeerd werkgever, met een gekend kwaliteitsprofiel. Winkler Prins telt 2000 leerlingen en zo’n 250 medewerkers verzorgen het onderwijs, verspreid over zes locaties.

Winkler Prins over zichzelf:

Winkler Prins is een ambitieuze school voor openbaar voortgezet onderwijs vanuit het hart van de Veenkoloniën. Ons motto is: “Samen verschillend”. Dat betekent dat iedere leerling welkom en iedere medewerker benoembaar is, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. In het openbaar onderwijs leren wij van en met elkaar door elkaar te ontmoeten.

Wij dagen onze leerlingen uit met inspirerend en eigentijds onderwijs om hen voor te bereiden op het leven in de wereld van morgen. Wij ontwikkelen ons vakmanschap voortdurend en ondersteunen hiermee alle leerlingen en elkaar. We vertrouwen op de kracht van medewerkers, leerlingen en ouders. Samen creëren we meerwaarde voor allen.

Onze kernwaarden zijn vertrouwen, respect, eigenheid, nieuwsgierigheid en verantwoordelijkheid.

Bestuur en structuur

Het college van bestuur legt tijdig, volledig en betrouwbaar verantwoording af aan de raad van toezicht over de strategische koers van de organisatie, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering.

De raad van toezicht hanteert het principe van toezicht op afstand, met als uitgangspunt goed bestuur zoals gedefinieerd in de Code goed bestuur van de VO-Raad. Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur werken vanuit deze code. Uitgangspunten van deze code zijn verwerkt in de statuten, het toezichtskader, het bestuursreglement en overige reglementen van Winkler Prins.

De zittende bestuurder heeft aangeven per 1 augustus 2023 te vertrekken. Momenteel loopt de procedure om een waardige opvolger aan te trekken.

De raad van toezicht

De organisatie van Winkler Prins wordt aangestuurd door het eenhoofdige college van bestuur en het directieteam. Het college van bestuur legt op zijn beurt verantwoordelijkheid af aan de raad van toezicht. De raad van toezicht laat zich leiden door de vier hoofdrollen die voor haar functioneren zijn verbijzonderd:

  • werkgever van het college van bestuur;
  • toezicht op de continuïteit, de vervulling van de maatschappelijke functie en de vervulling van de missie;
  • begeleiding van het college van bestuur met raad en daad;
  • netwerker, door scholenbezoek, voortgangsgesprekken met gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  (gmr) en de maatschappelijke verankering.

De raad van toezicht treedt op als geheel onder leiding van de voorzitter. Daarnaast zijn er binnen de raad drie commissies ingericht met een verbijzonderde taak. Dit zijn de auditcommissie (voor alle financiële aangelegenheden en betrokkenheid bij begroting, investeringen en jaarrekening), de commissie kwaliteit, onderwijs en personeel (voor betrokkenheid bij de kwaliteit van het onderwijs) en de remuneratiecommissie (voor de belichaming van het werkgeverschap naar de bestuurder, beloning, werving en functioneren).

Een belangrijke succesfactor van goed toezicht is de cultuur en het gedrag binnen de raad. De cultuur binnen de raad is open en constructief; er is ruimte voor reflectie; de toezichthouders van Winkler Prins zijn benaderbaar en zijn betrokken bij de werkorganisatie. De raad van toezicht van Winkler Prins wil een waardengedreven, onafhankelijke, verbindende en integere raad zijn, die integraal toeziet op de bestuurder, het besturingsproces én de omgeving van Winkler Prins. De raad wil voor het college van Bestuur een sparringpartner zijn en hem positief en constructief vanuit de toezichtsrol ondersteunen.

De raad van toezicht telt vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de raad is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden, de zelfevaluatie en eventuele themabijeenkomsten. Daarnaast heeft de Raad tweemaal per jaar overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De voorzitter heeft samen met de bestuurder tweemaal per jaar overleg met de gemeenten om hen bij te praten over ontwikkelingen.

De agenda van de vergaderingen van de raad van toezicht wordt door de Raad en het bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, gebaseerd op de jaarlijkse beleids- en control- cyclus van Winkler Prins.

Vacatures leden raad van toezicht

Binnen de raad van toezicht van Winkler Prins zijn door het komend terugtreden van twee leden twee open posities ontstaan. Het betreft vacatures voor

🔴 TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

portefeuille Onderwijs en portefeuille HRM

Klik hier voor meer informatie.