lid raad van commissarissen | woningcorporatie Accolade

Accolade is een klantgerichte, innovatieve woningcorporatie met 16.000 huurders in Drachten, Franeker, Heerenveen, Joure, Sneek en omgeving. Accolade begeleidt en ondersteunt huurders en medewerkers bij het vinden van hun eigen plek. Aandacht voor talenten, passies en ondernemerschap staat hierbij centraal. Het hoofdkantoor staat in Heerenveen.

Accolade wil prettig en passend wonen bereikbaar maken voor iedereen. In haar taakuitvoering vindt Accolade dat elke stap telt. En Accolade wil elke stap bewust en verantwoord zetten. ‘Want als Accolade respecteren we onze organisatie, onze medewerkers, onze klanten, onze partners en onze omgeving’.

Bij Accolade werken zo’n 170 medewerkers, die zich dagelijks inzetten om aangename woonomgevingen in stand te houden en mensen van dienst te zijn die om financiële, maatschappelijke of gezondheidsredenen minder makkelijk in eigen huisvestingsbehoeften kunnen voorzien.

De organisatie kent een prettige werksfeer en de bedrijfscultuur is transparant en open.

Accolade handelt aan de hand van de thema’s: betaalbaarheid, zeggenschap, duurzaamheid en verbinding.

Op de website van Accolade accolade.nl vind je meer achtergrondinformatie en het jaarverslag.

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur op de algemene gang van zaken binnen de woningstichting.

De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met advies ter zijde en vervult daarnaast de werkgeversrol. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden, waaronder de voorzitter en fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de raad van commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de raad van commissarissen, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De leden van de raad van commissarissen hebben zitting in een aantal commissies, te weten de remuneratiecommissie en de auditcommissie, met daarbinnen de investeringscommissie.

De eigenschappen, achtergrond en kennis van de raad

De raad van commissarissen is als college in staat om met de directie mee te denken op strategisch niveau. Afzonderlijke leden van de raad van commissarissen zijn op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner. Dit vereist dat de raad van commissarissen in haar geheel beschikt over een goed analytisch inzicht en zich positief-kritisch opstelt ten opzichte van de bestuurders. Dit doet de raad van commissarissen op een stimulerende wijze en communiceert daarbij op een prettige en heldere wijze. De raad van commissarissen is in staat vanuit een kritische distantie op constructieve wijze door te vragen.

De raad van commissarissen als geheel heeft de volgende achtergrond:

 • bestuurlijke ervaring;
 • breed netwerk;
 • maatschappelijke betrokkenheid;
 • zicht op maatschappelijke ontwikkelingen.

De raad van commissarissen in haar geheel beschikt over vakinhoudelijke kennis:

 • maatschappelijke ontwikkelingen;
 • financieel-economisch;
 • commercieel/marketing;
 • HRM/bedrijfskundig/organisatiekundig;
 • juridisch;
 • bouwwereld, projectontwikkeling, (commercieel) vastgoed;
 • volkshuisvesting.

In verband met het aanstaande vertrek van een lid vraagt de raad van commissarissen van Accolade:

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

met expertise op bestuurlijk en financieel-economisch terrein

voorzitter van de Auditcommissie

Voor meer informatie, klik hier.