lid college van bestuur | stichting Surplus

Stichting Surplus verzorgt op 24 scholen het openbaar primair onderwijs in de Kop van Noord-Holland. Het werkgebied is de gemeente Hollands-Kroon en de gemeente Schagen. Surplus telt 3.200 leerlingen en 395 medewerkers. Surplus is een financieel gezonde organisatie en heeft een begroting van ongeveer € 26 miljoen.

Surplus betekent meer, in dit geval meer kansen voor leerlingen en medewerkers, meer onderwijs dat werkt, meer talentontwikkeling en meer resultaat. Op de scholen van Surplus krijgen groot en klein alle kansen om te ontdekken waar zij goed in zijn. Alle kansen om de wereld te onderzoeken; alle kansen om te leren, zelf antwoorden en oplossingen te vinden. De kernwaarden van Surplus zijn, kort samengevat:

  • Verbondenheid: samen als team optrekken, samen werken, samen leren en samen verantwoordelijkheid nemen.
  • Ontwikkeling: elkaar inspireren, stimuleren en uitdagen om elkaars talenten te ontdekken en tot bloei te laten komen.
  • Zelfstandigheid: door vertrouwen en ruimte wordt zelfstandigheid aangemoedigd.
  • Openheid: naar elkaar, de buurt, de omgeving en de samenleving door actieve communicatie.

Onderwijs en opvoeding gaan bij Surplus hand in hand. Surplus biedt kinderen een optimale leeromgeving waarin zij zich voorbereiden op hun rol in de veranderende samenleving. Voor Surplus betekent dit, dat de leerlingen zowel kennis verwerven als ook ontwikkelen tot sociale en kritische mensen die zelfvertrouwen hebben en zelfredzaam zijn. Kinderen die vanuit een positief mensbeeld verschillen tussen zichzelf en anderen waarderen. Surplus werkt vanuit de visie van Pedagogisch Tact.

Pedagogisch Tact of tactvol handelen vraagt een relatie die gekenmerkt wordt door openheid en sensitiviteit voor wat een kind bezighoudt en voor wat deze nodig heeft. Een relatie waar vertrouwen is in de intrinsieke motivatie om te groeien. Dit wordt door kinderen begrepen. Zo ontstaat er wederkerigheid en vanuit deze relatie ook gedeelde verantwoordelijkheid. Leraar en kind vormen zo samen een werkeenheid met de leraar als eindverantwoordelijke en gezagsdrager.

Surplus heeft daarmee een gezamenlijke visie op leren. Iedere Surplus-school voegt daar haar eigen kleur en identiteit aan toe. Surplus betrekt de buitenwereld actief bij de onderwijsontwikkeling. Surplus is een actieve partner in de gemeenten waarin de scholen zijn gevestigd en participeert in tal van samenwerkingsvormen.

Bestuur en structuur

Het besturingsmodel van Surplus wordt gevormd door een raad van toezicht/college van bestuur model. Het college van bestuur geeft leiding aan de directeuren van de Surplus-scholen en aan de medewerkers van het stafbureau. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Surplus, aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de accountant, de Inspectie van het Onderwijs en het maatschappelijk veld.

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur, adviseert en ondersteunt het lid/de leden van het college. De raad hanteert het principe van toezicht op afstand, maar neemt wel gedegen kennis van wat er in de scholen speelt. Door onder andere de werkbezoeken en de gesprekken met de Medezeggenschapsraad. Het uitgangspunt van de raad is ‘goed bestuur’ zoals gedefinieerd in de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. Zowel de raad van toezicht als het college van bestuur werken vanuit deze code. Het uitgangspunt is meer te zijn dan ‘de som der delen’.

Iedere school wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke schooldirecteur. De scholen bespreken school-specifieke zaken met de Medezeggenschapsraad. Het college van bestuur voert het gesprek met de Surplus-brede Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Per jaar beschrijft iedere directeur wat zijn/haar te behalen doelen zijn en legt dit vast in een contract met de bestuurder. Iedere maand is er een directeuren overleg (DO). Tijdens dit overleg worden strategische en tactische zaken besproken, zoals de toekomst van de organisatie, het strategisch beleidsplan en wordt er gewerkt aan leiderschaps- en cultuurontwikkeltrajecten.

Ieder jaar bespreken de voorzitter van de raad van toezicht en het college van bestuur met de wethouders Onderwijs van de gemeente Hollands Kroon en Schagen de resultaten en ontwikkelingen. Ook is de samenwerking met ketenpartners een aandachtspunt evenals de huisvesting.

College van bestuur – een tandem

De raad van toezicht heeft het afgelopen jaar besloten om te groeien naar een tweehoofdig college van bestuur. De zwaarte is ontstaan door de verscherpte nadruk van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het versterken van de basisvaardigheden in het hele lesprogramma van het primair onderwijs. Daarnaast hebben de Corona-jaren veel van de organisatie en haar medewerkers gevraagd.

Deze oorzaken hebben gemaakt dat vooral aandacht is gegaan naar het verbeteren van de basiskwaliteit en zijn met name taken blijven liggen die nodig zijn om de stichting door te ontwikkelen.

Het is nu nodig om ook te anticiperen op kansen die zich lokaal voordoen en in te spelen op innovatieve mogelijkheden voor het onderwijs.

Momenteel is er een interim bestuurder werkzaam bij Surplus. Per 1 augustus 2023 start de eerste nieuwe geworven bestuurder, zodra zij is gestart zal de interim bestuurder het stokje aan haar overdragen. Surplus is nu op zoek naar een tweede:

🟥 LID COLLEGE VAN BESTUUR

Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is het lid van het college van bestuur medeverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de organisatie als geheel. De beide leden van het college van bestuur werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van de strategische koers en het beleid van de organisatie, zowel professioneel inhoudelijk als in voorwaardenscheppende zin. Ze hebben onderling een logische verdeling gemaakt die past bij ieders kracht en competenties. Waarbij de eerste nieuw geworven bestuurder meer focus heeft op de onderwijskwaliteit, zal de tweede te werven bestuurder zich meer richten op een aantal bedrijfsvoeringszaken, zoals de optimale financiële en organisatorische condities, verbetering van de huisvesting en het onderhouden van contacten met de omgeving.

Meer informatie kan je vinden op onze website.