gemeentesecretaris / algemeen directeur | gemeente Aa en Hunze

Gemeente Aa en Hunze

Aa en Hunze is een prachtige plattelandsgemeente in Drenthe. De dorpen en gemeenschappen zijn sterk, vitaal en veilig. Samen met de inwoners van de dorpen zorgt de gemeente voor het realiseren van initiatieven die bij hun dorp passen. Inwoners, ondernemers, dorpsbelangen en andere organisaties kennen hun eigen omgeving, weten wat er speelt en nemen daarom zelf steeds vaker het voortouw. Van de 25.000 inwoners is zelfs de helft actief als vrijwilliger. Hierdoor komen veel nieuwe vormen van samenwerking tot stand. Het naoberschap is in Aa en Hunze een belangrijke waarde.

Inwoners zijn zelf aan zet, meer en meer nemen zij het initiatief voor het oppakken van maatschappelijke vraagstukken. De dorpen en gemeenschappen ontwikkelen zich elk op hun eigen manier. Verschillen in de dorpen en buurten mogen er zijn. Het initiatief ligt meer bij de samenleving en de gemeente beweegt mee. Voor de gemeente betekent dit een andere rol en een andere manier van werken. Waar nodig en waar gewenst neemt de gemeente de rol van regisseur in om samenwerking te bevorderen en ondersteuning te bieden. Soms is ze vangnet, maar ze draagt altijd zorg voor de basiskwaliteit.

Opgavegericht werken en trefzeker meebewegen

Volgens het principe van opgavegericht werken, is het college aan het begin van haar bestuursperiode gestart met het realiseren van een aantal opgaven en ambities. De gemeente heeft werk gemaakt van de voorbereidingen op de omgevingswet, door het opstellen van een omgevingsplan en voorbereidingen te treffen voor het omgevingsloket, het herinrichten van het sociaal domein waarbij de jeugdzorg en WMO aandachtsvol zijn en het selecteren van zoeklocaties voor de warmte- en de energietransitie. Door het “samen doen” is er een samenspel tussen de gemeente, inwoners en samenwerkingspartners om samen te werken aan het concretiseren van die opgaven. De gemeente wil verder trefzeker meebewegen. Ze luistert naar de omgeving, handelt snel en adequaat en blijft in verbinding.

De organisatie

In de organisatie werken ongeveer 200 medewerkers. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris/ algemeen directeur en de adjunct-directeur/loco secretaris. Ze geven samen leiding aan de 10 teamleiders. De organisatie werkt vanuit het principe van richten, inrichten en verrichten. Het richting geven vanuit visie en strategie is aan de directie, het inrichten aan de teamleiders en de medewerkers verrichten het werk. Ieder vanuit de eigen rol en functie. Door een sterk veranderende omgeving, de diversiteit aan taken die op de gemeente de afgelopen jaren is afgekomen, de mondige en deskundige inwoner en de complexiteit aan vraagstukken, heeft met zich meegebracht dat de organisatie de filosofie van het trefzeker meebewegen onderschrijft. Hiermee blijft ze wendbaar, kan ze anticiperen op veranderingen en nieuwe vraagstukken en zoekt ze naar coalitiepartners om mee samen te werken. De kunst is om het zo te organiseren dat medewerkers zelf meer kunnen regisseren.

De cultuur

In de organisatie is er aandacht voor elkaar. De sfeer is goed. Collega’s zijn makkelijk benaderbaar, er is oog en betrokkenheid voor elkaar. De organisatie is als een warme familie te omschrijven. Waarbij het soms lastig is om alle verwachtingen waar te kunnen maken en ambities bij te stellen. Dat maakt de organisatie kwetsbaar. De medewerkers zijn zeer tevreden over hun organisatie, ondanks dat zij werkdruk ervaren en het ziekteverzuim net bovengemiddeld is.

De opdracht

De nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur kan doorgaan op de ingeslagen weg. De twee pijlers van de organisatieverandering, trefzeker meebewegen en opgave gericht werken, blijven actueel en vragen om consolidatie. Voor iedereen in de organisatie moet duidelijk zijn wat van hem/haar verwacht wordt. De bedoeling van deze twee pijlers mogen in de cultuur, werkwijzen en stijl verder beklijven. Op de afspraken die hierover zijn gemaakt moet de organisatie terug kunnen vallen, mag er meer zekerheid komen. Zodat het bestuur, management en medewerkers op een consistente en constructieve wijze met elkaar samenwerken, de gevoelde werkdruk vermindert en de goede sfeer behouden blijft. De uitdaging is om te werken aan een stabiele organisatie waar bestuur en organisatie een tandem is.

Door het vertrek van de huidige functionaris is de gemeente Aa en Hunze op zoek naar een

🟥 GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR

die de ingezette koers voortzet, zekerheid en duidelijkheid biedt en laagdrempelig is.

Functie-eisen en profiel

In de gemeentelijke organisatie vervult de gemeentesecretaris/algemeen directeur een sterke spilfunctie tussen het College en de ambtelijke organisatie. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is de eerste adviseur van het College en staat aan het hoofd van de ambtelijke organisatie.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur vormt samen met de adjunct-directeur/loco secretaris het directieteam. Ze hebben een evenredige verdeling in aandachtsgebieden, waarbij de gemeentesecretaris/algemeen directeur zich nog specifiek richt op het College en de adjunct-directeur/loco secretaris op het opgavegericht werken.

Als gemeentesecretaris bent u

 • eerste adviseur van het College en rapporteert u aan het College;
 • vertaler van bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en adviseur van het College over uitvoering en monitor van de voortgang;
 • deelnemer aan de beraadslagingen en monitor van de voorbereiding, uitvoerbaarheid en consistentie van de collegebesluiten;
 • een integere en betrouwbare sparringpartner voor het College als ook voor de individuele collegeleden;
 • een constructieve samenwerker met de burgemeester.

Als algemeen directeur bent u

 • eindverantwoordelijk directeur van de ambtelijke organisatie;
 • eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de integrale beleidsadvisering aan het bestuur;
 • eindverantwoordelijk voor de realisatie van de bestuurlijke beleidsdoelen en de uitvoering van de vastgestelde plannen;
 • voorzitter van het managementoverleg en heeft u oog voor een evenwichtige agendering van relevante strategische en tactische concern-onderwerpen;
 • deelnemer aan het driehoeksoverleg met burgemeester en griffier;
 • bevordert en draagt u bij aan de samenwerking tussen raad, College, griffie en ambtelijke organisatie;
 • dé stimulator van een effectieve en efficiënte dienstverlening van de organisatie aan burgers, instellingen en bedrijven;
 • de bewaker van de voortgang van de concernplanning vanuit strategisch perspectief en belang voor College en gemeenteraad;
 • eindverantwoordelijke voor de verdere doorontwikkeling van de organisatie en het management en hebt u herkenbaar realisatiekracht;
 • WOR-bestuurder;
 • een prettige, transparante en constructieve gesprekspartner voor de ondernemingsraad;
 • de gangmaker van de externe samenwerking wanneer het gaat om het bouwen en onderhouden van een (regionaal en landelijk) relatienetwerk op bestuurlijk- en ambtelijk niveau;
 • in het bezit van een academisch werk- en denkniveau.

Op karakter

De gemeentesecretaris/algemeen directeur die past bij gemeente Aa en Hunze denkt en handelt strategisch, consequent en zichtbaar. U bent mensgericht en van nature een verbinder en bruggenbouwer. De compactheid van de organisatie doet een beroep op uw strategische, tactische én operationele kwaliteiten. We zoeken een gemeentesecretaris/algemeen directeur die het leuk vindt om de ingezette weg te consolideren. Die congruent en consequent de pijlers van de organisatie handen en voeten geeft. Medewerkers en bestuur erop aanspreekt om binnen de kaders die zijn afgesproken te acteren. Iemand die oog heeft voor de omgeving, luistert, actief anticipeert en daarbij zelf altijd rechtop blijft staan. Daarbij horen deze competenties:

 • u adviseert en informeert de burgemeester en het College proactief met een goed oog voor de politiek-bestuurlijke dimensie van het lokale bestuur, in de driehoek denkt u mee over de kwaliteit en procedures van raadsvoorstellen;
 • u kunt de ingezette organisatieontwikkeling verder vormgeven én borgen door heldere en duidelijke kaders, rollen en procedures;
 • u bent benaderbaar, zichtbaar en communiceert op moderne wijze, helder en transparant;
 • u heeft overzicht en bent koersvast, u neemt belanghebbenden mee naar het gezamenlijke doel;
 • u bent veelkleurig en kunt verrassen, u stimuleert vernieuwing en persoonlijk leiderschap;
 • u heeft relativeringsvermogen en vindt humor belangrijk;
 • u creëert een sfeer van rust en vertrouwen en u heeft een participatieve stijl van besluitvorming;
 • u bent een actieve netwerker; u zoekt actief samenwerking op met buurtgemeenten en andere partners;
 • u stimuleert het delen van verantwoordelijkheden en bent hierbij hard op het resultaat en zacht op de relatie. U draagt zorg voor de juiste balans tussen de belangen van de organisatie en haar medewerkers;
 • u heeft oog voor de ontwikkeling van mensen, u gaat daarbij uit van hun kwaliteiten en professionaliteit en u werkt op basis van vertrouwen;
 • u staat stevig in uw schoenen, bent doortastend en besluitvaardig en durft keuzes te maken zonder het contact te verliezen. U bent hierbij in staat een zakelijke inslag te combineren met politiek- bestuurlijke sensitiviteit;
 • u werkt omgevingsgericht en bent goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. U toont hierbij lenigheid van geest;
 • u heeft een goed ontwikkeld kritisch vermogen om tot gefundeerde beslissingen te komen en heeft daarbij oog voor de inhoud én het grote geheel;
 • u kunt goed bestuurlijk, strategisch en onafhankelijk denken in hoofdlijnen en combineert dit met een hands-on mentaliteit en hebt realisatiekracht;
 • u wilt zich voor meerdere jaren committeren.

De arbeidsvoorwaarden

De gemeente Aa en Hunze biedt u een boeiende, uitdagende en dynamische functie in een professionele maar toegankelijke werkomgeving. De ingezette koers is de richting van de gemeente en uitgangspunt voor de hele organisatie. U krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ruimte om u te blijven ontwikkelen.

Gemeente Aa en Hunze biedt een fulltime functie aan en een dienstverband voor de periode van een jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Gemeente Aa en Hunze biedt een salaris van maximaal € 7.000,- bruto per maand (schaal 14 van de Cao gemeenten, norm 1 oktober 2020), afhankelijk van uw achtergrond en ervaring. Daar bovenop ontvangt u een IKB-budget van 17,05%. De vacature is gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet; bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de interne kandidaat.

Reactie en procedure

Gemeente Aa en Hunze laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Alles is erop gericht de procedure binnen acht weken af te ronden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Roel Jasper of Saskia Borgers, telefoonnummer 050-3112502.

Denkt u op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur van de gemeente Aa en Hunze? Dan nodigen wij u graag uit om uw motivatie en cv in pdf-format uiterlijk 3 oktober a.s. te sturen aan roel&jasper, e-mail werven@roeljasper.nl. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de (strakke) tijdsplanning van de gesprekken.

Privacy

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.