directeur-bestuurder | Accolade

Accolade

Woningstichting Accolade heeft ruim 16.500 woningen in de provincie Friesland (in Franeker, Sneek, Joure, Heerenveen en Drachten). Het is een klantgerichte, ondernemende corporatie met een open cultuur en een prettige werksfeer. Accolade biedt huurders en medewerkers de ruimte en de kansen om initiatief te nemen, creatief te zijn en zich verder te ontwikkelen. Inzetten van talenten en het nemen van verantwoordelijkheid is belangrijk. Accolade is een mensgerichte organisatie en streeft een cultuur na waarin regie en eigenaarschap centraal staan en waarin belang wordt gehecht aan samenwerken.

Het doel van Accolade is om inwoners van de genoemde plaatsen een passende en betaalbare woonplek te bieden in een aangename buurt. De dienstverlening van Accolade is erop gericht dat mensen zich thuis voelen in de eigen woning en de woonomgeving. Accolade werkt voor een brede doelgroep en neemt medeverantwoordelijkheid voor de vitaliteit en leefbaarheid. De strategische samenwerking met stakeholders, huurdersbelangenorganisaties en huurders krijgt daarbij bijzondere aandacht. Accolade ontwikkelt en professionaliseert zich voortdurend en speelt in op de ontwikkelingen in de markt. Voor de periode 2020 – 2025 is een (geactualiseerde) koersdocument vastgesteld.

Voor het bepalen van de strategische koers, het geven van sturing en richting aan en het realiseren van de strategie en de doelstellingen heeft Accolade twee directeur-bestuurders die samen een collegiaal bestuur vormen. Samen met het managementteam (MT) opereert Accolade hierdoor slagvaardig en speelt het adequaat in op de complexe vraagstukken van deze tijd. De directeur-bestuurders geven elk leiding aan een bedrijfskolom. De twee bedrijfskolommen zijn momenteel op hoofdlijnen gedefinieerd; de definitieve indeling zal in samenspraak met de twee bestuurders worden vastgesteld, mede afhankelijk van beider affiniteit. Zie hiervoor de bijlage met het organogram. Momenteel werken er circa 170 medewerkers bij de organisatie.

In opdracht van de Raad van Commissarissen van woningstichting Accolade zoeken wij kandidaten voor de functie van

🔴 DIRECTEUR-BESTUURDER VOLKSHUISVESTING EN VASTGOED

voorzitter Raad van Bestuur, voor een benoemingsperiode van vier jaar

U bent maatschappelijk betrokken, verbindend en doortastend. Samen met uw collega directeur-bestuurder Financiën en Bedrijfsvoering vormt u het collegiaal bestuur van Accolade.

De functie

Als directeur-bestuurder Volkshuisvesting en Vastgoed bent u primair verantwoordelijk voor de volkshuisvestelijke en vastgoed prestaties (betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en leefbare buurten) van Accolade. Als voorzitter heeft u een warm en sociaal hart en een brede kijk op en affiniteit met de volkshuisvesting en het bestuurlijke proces. Daarnaast representeert u Accolade naar buiten.

Met uw collega-bestuurder zet u de grote lijnen uit voor een voldoende, betaalbare en adequate volkshuisvesting in de gemeenten waar Accolade actief is. De belanghouders, zoals de gemeenten, huurdersorganisaties en zorginstellingen, weten u goed te vinden om samen oplossingen te vinden voor volkshuisvestelijke zaken. U zorgt daarnaast voor de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille naar een duurzame voorraad en het op orde zijn van (dagelijks en planmatig) onderhoud.

Met respect en gevoel voor uw omgeving weet u het beste uit mensen te halen en zet u de aanwezige potentie in de organisatie optimaal in. U legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

Om de doelgroep blijvend goed te kunnen bedienen zijn de belangrijkste opgaven voor de directeur-bestuurder Volkshuisvesting en Vastgoed de komende jaren bij Accolade:

 • Bepalen van en zorgen voor de noodzakelijke stappen op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de volkshuisvesting in het werkgebied van Accolade;
 • Realiseren van het (korte en lange termijn) investeringsplan in het kader van het Strategisch Voorraad Beheer, met als specifieke aandachtspunten (ver)nieuwbouw (verbetering/verjonging van de portefeuille) en de duurzaamheidsopgave (gebaseerd op eigen beleidsinzichten in combinatie met veranderende wettelijke kaders); met de uitvoering van (ver)nieuwbouw en de duurzaamheidsopgave in de komende 20 jaren is naar schatting een bedrag van ruim € 800 miljoen gemoeid;
 • Zorg voor leefbaarheid in wijken en buurten inclusief huisvesting van kwetsbare en/of verwarde personen;
 • Blijvend realiseren van constructief overleg met de belangrijkste stakeholders teneinde participatie daadwerkelijk vorm en inhoud te geven (“co-creatie”);
 • Het verder vormgeven aan de transitie rondom het Resultaat Gericht Samenwerken in relatie tot (planmatig) onderhoud;
 • Duurzame inzetbaarheid en kwaliteit van het personeel.

Taken en verantwoordelijkheden

 • In nauwe samenwerking met uw collega-bestuurder verantwoordelijk voor het besturen van de organisatie: bepalen van de strategische koers, up to date houden van missie en visie en het realiseren van de (jaarlijkse) volkshuisvestelijke doelstellingen;
 • Inspirerend leiding geven aan de organisatie. Bewust zijnde van de voorbeeldfunctie;
 • Visie hebben op de benodigde voorraad huurwoningen in de regio en draagt zorg voor een actueel strategisch voorraadbeleid;
 • Het intern aansturen, begeleiden en borgen van het jaarlijkse proces van prestatieafspraken;
 • Zorgdragen voor de planmatige realisatie van verduurzaming van de woningvoorraad;
 • Verantwoordelijk voor een doelmatig en efficiënt programma voor het onderhoud aan de woningen;
 • Verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van het belanghoudermanagement (zakelijke (keten)partners, overheden en (huurders)belangenorganisaties, collega corporaties);
 • Het actief en tijdig informeren van externe en interne toezichthouders.

Persoonlijke kwaliteiten

 • U bent een mensen-mens, een verbinder met een warm en sociaal hart, die zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak weet te creëren.
 • U geeft ruimte aan anderen om te groeien, u hecht aan een cultuur van vertrouwen en eigenaarschap. U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over organisatiesensitiviteit. U bent een netwerker;
 • U beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
 • U geeft, samen met uw collega-bestuurder, inspirerend en stimulerend leiding aan de organisatie en het MT en specifiek uw eigen bedrijfskolom.
 • U beschikt over moreel besef, bent authentiek, integer en transparant; u bent in staat tot zelfreflectie en neemt anderen hierin mee;
 • U bent een stevige persoonlijkheid met voldoende countervailing power, hands-on, kritisch en initiatiefrijk;
 • U heeft een visie op organisaties die in een “not-for-profit” functioneren;
 • U heeft een visie op de toekomst van de corporatiesector en u denkt “out of the box”;
 • U heeft ruime bestuurlijke ervaring, liefst op de gebieden volkshuisvesting, vastgoed, verduurzaming en/of realisatie van projecten met maatschappelijke partners;
 • U beschikt bij voorkeur over actuele, relevante kennis van wet- en regelgeving op het gebied van de volkshuisvesting;
 • U vindt een balans tussen het bereiken van bedrijfseconomische en maatschappelijke doelstellingen;
 • U heeft een gezond kostenbewustzijn en weet medewerkers te stimuleren om op efficiënte wijze invulling te geven aan de organisatiedoelstellingen;
 • U bent klant-, resultaat- en oplossingsgericht, besluitvaardig, daadkrachtig en in staat samenwerking tot stand te brengen;
 • U kunt functioneren in een collegiaal, tweehoofdig bestuur;
 • U heeft een academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Woningstichting Accolade onderschrijft de eisen en voorwaarden die gesteld worden aan het bestuur en het toezicht in de Governancecode Woningcorporaties 2015 en de Aedescode. De kandidaat wordt verondersteld bekend te zijn met deze bepalingen en ze te volgen naar de intentie waarmee ze zijn opgesteld.

Dienstverband: fulltime (36 uur), benoeming voor 4 jaar. Arbeidsvoorwaarden: het beloningspakket (incl. salaris) is ondersteunend aan het bezoldigingsbeleid van Accolade en past binnen de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Reactie en procedure

De Raad van Commissarissen laat zich in deze procedure ondersteunen door roel&jasper. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Roel Jasper via telefoonnummer 050-3112502

Nadrukkelijk worden vrouwen gevraagd te solliciteren.

Uw motivatie en cv in pdf-format kunt u tot uiterlijk 6 december a.s. e-mailen naar werven@roeljasper.nl.

De benoeming van de directeur-bestuurder Volkshuisvesting en Vastgoed voor Woningstichting Accolade zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van de Autoriteit Woningcorporaties. Een toets inzake geschiktheid en betrouwbaarheid (“fit en proper”) bij de Autoriteit Woningcorporaties maakt onderdeel uit van deze procedure. Ook een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd. Hoe roel&jasper met uw gegevens omgaan, welke gegevens nodig zijn en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in de privacy policy.