directeur beleid en beheer | CVO Zuid-West Fryslân

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân – staande in de christelijk-sociale traditie – rust 3600 leerlingen toe voor het onderwijs en de open samenleving van nu en straks. Wij koesteren hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen en laten ons inspireren door uitnodigende waarden. Zo verbinden wij ons met elkaar en met onze omgeving en werken wij aan onderwijs dat deugt.

CVO Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door het college van bestuur, de heer Anne Leijenaar, voorzitter. Het college van bestuur vormt samen met de twee rectoren van de scholen Marne college  en csg Bogerman, de directeur van de praktijkschool De Diken en de directeur Beleid en Beheer het Gemeenschappelijk Management Team (GMT). Dit team vergadert twee keer per maand. Het team is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO. Het GMT wordt ondersteund door de secretaris college van bestuur.

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, die toezicht houdt op de werkzaamheden van het college van bestuur en waar nodig adviseert. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter.

Daarnaast heeft CVO Zuid-West Fryslân een CVO Adviesraad. Deze fungeert als maatschappelijk venster ten behoeve van het college van bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse relevante maatschappelijke sectoren.

Aan CVO Zuid-West Fryslân is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden en de personeelsadviesraad gekozen uit de personeelsleden, ouders en leerlingen.

CVO Zuid-West Fryslân heeft te maken met een krimpend bestand aan leerlingen. Hierdoor is ze genoodzaakt om op deze toekomst te anticiperen, door met andere stichtingen in de regio samen te werken en voor de Gemeenschappelijke Dienst scenario’s te ontwikkelen waar in gezamenlijkheid geacteerd kan worden en waar eigen kennis, visie op innovatie ook in de bedrijfsvoering niet kan en mag ontbreken.

Klik hier voor meer informatie over CVO Zuid-West Fryslân. Ben je op zoek naar documenten van CVO Zuid-West Fryslân, klik dan hier.

De functie

De Gemeenschappelijke Dienst (GD) ondersteunt de stichting en de verschillende scholen op zowel het beleid van de bedrijfsvoering, zoals de onderdelen Formatiebeheer, Kwaliteitszorg, ICT, Facilitair, Juridische Zaken, Communicatie, Planning en Control en P&O. Ook allerhande beheertaken van de (facilitaire) ondersteuning tot en met de administraties vallen hieronder.

De Gemeenschappelijke Dienst is een (zelfstandige) organisatie-eenheid met een eigen (meerjaren-) begroting (bekostiging op basis van leerlingaantallen), een streefformatie, een missie, een visie en kernwaarden, een meerjarenplan en jaarlijks een jaarplan.

De Gemeenschappelijke Dienst kent drie afdelingen:

  • Afdeling Beleid, Planning & Control en Onderwijs (BPCO) onder de directe leiding van de directeur Beleid en Beheer;
  • Afdeling Administratie en ICT, onder leiding van een hoofd, dat zelfstandig verantwoordelijk is voor haar medewerkers;
  • Afdeling Frontoffice onder leiding van twee hoofden, één voor de scholen in Sneek (csg Bogerman en De Diken) en één voor de scholen in Bolsward (Marne college), Koudum en Balk (beide csg Bogerman). Zij zijn aanspreekbaar voor de ondersteuning van conciërges, (dag)roostermakers, afdelingsassistentes en het secretariaat. Deze hoofden voeren wel de functioneringsgesprekken, maar de beoordelingsgesprekken liggen bij de directeur Beleid en Beheer. Ditzelfde geldt ook voor ingewikkelde langdurige verzuimtrajecten van medewerkers.

De directeur zorgt voor een optimale samenwerking binnen de Gemeenschappelijke Dienst, tussen de afdelingen binnen de Gemeenschappelijke Dienst en tussen de afdelingen en de scholen. De directeur Beleid en Beheer initieert en coördineert de invulling en uitvoering van de voor de afdeling vastgestelde beleidskaders, draagt zorg voor de ontwikkeling en afstemming van de dienstverleningsplannen van de Gemeenschappelijke Dienst (met de scholen) en geeft leiding aan de Gemeenschappelijke Dienst.

Bij de Gemeenschappelijke Dienst werken 73 medewerkers (57 fte). De afgelopen jaren is er bezuinigd op de Gemeenschappelijke Dienst in relatie tot de krimp in de leerlingenaantallen. Er is voor de gehele Gemeenschappelijke Dienst een streefformatie per afdeling en per functie aanwezig voor de periode tot en met 2030; met nadere maatregelen zal geanticipeerd moeten worden met het oog op de krimp die nog te wachten staat.

De directeur Beleid en Beheer draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie, de ontwikkeling en de uitvoering van processen binnen de bedrijfsvoering en ondersteuning, de realisatie van het dienstverleningsplan en een kwalitatieve, efficiënte en doelmatige inzet van middelen.

Door vertrek van de huidige directeur Beleid en Beheer vraagt CVO Zuid-West Fryslân een

🔴 DIRECTEUR BELEID EN BEHEER

een zorgvuldige teamspeler die met een procesmatige inslag betrokken en integer is

Voor meer informatie, klik hier.