secretaris college van bestuur | CVO Zuid-West Fryslân

De context

De Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân – staande in de christelijk-sociale traditie – rust de 3600 leerlingen toe voor het onderwijs en de open samenleving van nu en straks. Wij koesteren hoge verwachtingen van elkaar en van onze leerlingen en laten ons inspireren door uitnodigende waarden. Zo verbinden wij ons met elkaar en met onze omgeving en werken wij aan onderwijs dat deugt. Samen met andere instellingen en de inwoners van ons werkgebied bouwen wij met veel passie aan een inclusieve, democratische en duurzame samenleving.

CVO Zuid-West Fryslân wordt bestuurd door het college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur is de heer Anne Leijenaar. Het college van bestuur vormt samen met de twee rectoren van de scholen Marne college en csg Bogerman, de directeur van de praktijkschool De Diken, en de directeur Beleid en Beheer het Gemeenschappelijk Management Team (GMT). Dit team vergadert twee keer per maand. Het team is het bovenschools overleg- en besluitvoorbereidend orgaan van CVO. Het GMT wordt ondersteund door de secretaris college van bestuur.

Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht, die toezicht houdt op de werkzaamheden van het college van bestuur en waar nodig adviseert. De raad van toezicht bestaat uit zes leden, inclusief de voorzitter. De secretaris college van bestuur ondersteunt de raad van toezicht in het algemeen en tevens de drie verschillende commissies namelijk de remuneratie – mens en organisatie, de onderwijskwaliteitscommissie en de auditcommissie bij het opstellen van de agenda, verslaglegging en besluitvorming.

Daarnaast heeft CVO Zuid-West Fryslân een CVO Adviesraad. Deze fungeert als maatschappelijk venster ten behoeve van het college van bestuur. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van diverse relevante maatschappelijke sectoren en bestaat nu nog uit vier leden.

Aan CVO Zuid-West Fryslân is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden en de personeelsadviesraad gekozen uit de personeelsleden, ouders en leerlingen. De secretaris college van bestuur zorgt samen met de secretaris van de GMR voor de agendering, aanleveren van nota’s en voorstellen en het ordentelijk verloop van het besluitvormingsproces.

Zuid-West Fryslân is een krimpregio waardoor het aantal leerlingen nog dalende is. De stichting anticipeert hierop door de samenwerking te zoeken met andere stichtingen in de regio en scenario’s te ontwikkelen waar in gezamenlijkheid geacteerd kan worden en waar eigen kennis, visie op innovatie ook in bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit niet kan en mag ontbreken.

De functie

De werkzaamheden worden verricht onder directe verantwoordelijkheid van het college van bestuur. De secretaris college van bestuur is de rechterhand van het eenhoofdig college van bestuur en draagt zorg voor de bestuurlijke en juridische beleidsondersteuning en advisering van de raad van toezicht, het college van bestuur, het GMT en de GMR. De werkzaamheden bestaan vooral uit; het inventariseren en het laten uitvoeren van voorgenomen beleid, evenals het (laten) uitwerken van beleidsadviezen en voorstellen. Tevens ondersteunt de secretaris college van bestuur bij de afhandeling van procedurele en juridische aangelegenheden.

De secretaris is goed op de hoogte van actuele en relevante wet- en regelgeving, kent de privacy regels (AVG), ook vanwege de werkzaamheden die verricht worden in de rol van privacy officer. Deze rol wordt samen met de stafmedewerker informatiemanagement ingevuld, waarbij de secretaris vooral de waakhond is over de goede toepassing van de wet- en regelgeving.

De secretaris college van bestuur ondersteunt bij het opstellen van concepten voor uitvoeringsvoorschriften, richtlijnen en procedures, circulaires, notities en overzichten evenals het opstellen van verweerschriften bij behandeling van beroep- en juridische procedures. De secretaris zorgt voor het bewaken en begeleiden van beleidsvoorstellen, verrichten van control bij beleidsuitvoering en schrijft en redigeert algemene delen van planning en control producten. Geeft informatie en voorlichting over de genomen besluiten van het college van bestuur aan de organisatie, en ondersteunt waar nodig bij ad-hoc vraagstukken en de voorbereiding van nieuw beleid.

De secretaris college van bestuur bereidt de agenda’s voor van college van bestuur /GMT, de raad van toezicht en de GMR. Door het verzamelen van vergaderstukken en achtergrondinformatie, het opstellen van annotaties, discussienota’s en adviezen alsook het aandragen van relevante agendapunten. De secretaris draagt zorg voor de verslagen en de heldere formulering van de besluiten. Zet afgesproken actiepunten uit, bewaakt de voortgang en de afhandeling ervan.

De secretaris is degene die de consistentie bewaakt van de besluiten binnen de verschillende overlegsituaties en adviseert gevraagd en ongevraagd waar nodig.

Door vertrek van de huidige secretaris college van bestuur is CVO Zuid-West Fryslân op zoek naar een

🔴 SECRETARIS COLLEGE VAN BESTUUR (0,8)

TEVENS PRIVACY OFFICER

Een communicatief sterke sparringpartner, zorgvuldig, signalerend en faciliterend, warm en betrokken met juridische affiniteit.

Klik hier voor meer informatie.