Vertrouwenspersoon RUG (0,8 fte)

Afdeling

Bureau van de Universiteit

Organisatie

Rijksuniversiteit Groningen

Bij de Rijksuniversiteit Groningen studeren ruim 30.000 studenten en werken ongeveer 5000 medewerkers (exclusief UMCG). Ongeveer 20% van de studenten en 30% van de wetenschappelijke staf komt uit het buitenland.
De Rijksuniversiteit Groningen streeft naar een open en transparante organisatiecultuur en een veilige werk- en studieomgeving, zodat medewerkers optimaal kunnen functioneren en studenten het beste uit zichzelf kunnen halen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een belangrijke rol.

Studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen de vertrouwenspersoon inschakelen wanneer ze last hebben van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling of als ze het vermoeden hebben van een integriteitsschending. Medewerkers kunnen ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon wanneer ze tegen samenwerkingsproblemen en conflicten in de werksituatie aanlopen. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft toegang tot alle noodzakelijke informatie.

Naast het opvangen en begeleiden van medewerkers en studenten heeft de vertrouwenspersoon tot taak de organisatie te informeren en voorlichting te geven op het gebied van preventie. Afstemming met samenwerkingspartners als de bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk en HR zijn hierbij essentieel.

Tot slot wordt verslaglegging van trends en signalen van de vertrouwenspersoon verwacht. De vertrouwenspersoon is alert op signalen over de sociale veiligheid in de organisatie en is in staat om - gevraagd en ongevraagd - het bestuur te adviseren over structurele knelpunten bij de toepassing van het universitaire beleid.

Het betreft een onafhankelijke functie. De vertrouwenspersoon ressorteert rechtstreeks onder het College van Bestuur. De bevoegdheden zijn geregeld in de Regeling Vertrouwenspersoon aan de Rijksuniversiteit Groningen (2010). Deze regeling is op dit moment onder constructie vanwege het herijken van het integriteitsbeleid binnen de RUG.

Functiebeschrijving

- opvang en eerste aanspreekpunt zijn voor medewerkers en studenten die ongewenst gedrag of ongelijke behandeling ervaren, die misstanden in de organisatie zien of vermoeden of die betrokken zijn in een conflict(en) in de werksituatie
- doorverwijzen naar de juiste instanties binnen of buiten de RUG
- begeleiden en ondersteunen van een medewerker of student bij het indienen van een formele klacht of melding
- geven van voorlichting om ongewenst gedrag en ongelijke behandeling te voorkomen
- signaleren van knelpunten bij de uitvoering van het RUG-beleid.

Jaarlijks rapporteren van het aantal meldingen en het formuleren van beleidsvoorstellen om knelpunten te voorkomen. De vertrouwenspersoon dient de gegevens die hem ter kennis gesteld worden vertrouwelijk te behandelen. Dit geldt zowel gedurende de periode dat hij deze rol vervult als daarna.

Functie-eisen

De vertrouwenspersoon moet in staat zijn om binnen de complexe universitaire organisatie contacten te leggen en te onderhouden op alle niveaus. Tevens brengt de onafhankelijke positie mee dat de vertrouwenspersoon zeer zelfstandig moet kunnen optreden en in staat moet zijn om een onafhankelijke inschatting te maken van de melding. Dit vereist een combinatie van doortastendheid, diplomatie en creativiteit.
- academisch werk- en denkniveau
- ervaring binnen een academische werkomgeving
- opleiding tot zowel vertrouwenspersoon ongewenst gedrag als vertrouwenspersoon integriteit en ook registratie in beide vakgebieden
- mediation opleiding
- kennis van relevante regelgeving
- uitstekende communicatieve vaardigheden, ook in de Engelse taal
- een onafhankelijke instelling en zelfstandig kunnen optreden
- toegankelijk, empathisch vermogen en het vermogen hebben om bemiddelend op te kunnen treden
- goed contact kunnen leggen op diverse niveaus in de organisatie
- integer optreden en oog hebben voor diversiteit.

De functie van vertrouwenspersoon is onverenigbaar met andere functies binnen de RUG of lidmaatschap van een aan de RUG gelieerde stichting of commissie, zoals bijv. de Klachtencommissie SIAGD en de Geschillencommissie voor de beroep- en bezwaarschriften.

Arbeidsvoorwaarden

Contractduur: 12 maanden.

De Rijksuniversiteit Groningen biedt afhankelijk van opleiding en ervaring een salaris van minimaal € 3475,- en maximaal € 4757,- (schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij volledige werktijd. Het universitaire functieprofiel Vertrouwenspersoon 1 is van toepassing. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor in eerste instantie een periode van een jaar met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd bij goed functioneren. Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van een assessmentprocedure.

Via een mail aan het secretariaat (h.sjouw@rug.nl) kunt u de regeling Vertrouwenspersoon en het jaarverslag Vertrouwenspersoon opvragen. Voor medewerkers van de RUG zijn deze documenten op MyUniversity te vinden.

Datum van indiensttreding: 1 januari 2018.

Solliciteren
U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae te sturen vóór 01.09.2017 uitsluitend aan de hand van het digitale sollicitatieformulier.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met:

Mr. A.H.L. Korten, hoofd Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken
050-3635444.

Mevrouw drs. J.M. Dam, de huidige functionaris
050-3635435.

Mevrouw drs. M.T.J. Stolp, HR-directeur (aanwezig tot 21 juli)
050-3635353.

Noemt u in uw sollicitatie altijd het vacaturenummer 217307

Digitaal sollicitatieformulier