Regiobureau Groningen-Assen

De Regio Groningen-Assen (RGA) is een regionaal samenwerkingsverband tussen 7 gemeenten en 2 provincies, die na 25 jaar is uitgegroeid naar een volwaardige netwerkorganisatie, waar bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties volop in meedraaien en meewerken. Regio Groningen-Assen is het stedelijk netwerk en de economische motor in het noorden van Nederland. De toegenomen economische dynamiek rond de steden Groningen en Assen vertaalt zich in drukte op de weg, op de woningmarkt en op de arbeidsmarkt. Steden en dorpen in deze regio worden daardoor steeds afhankelijker van elkaar. Het is daarom van belang dat de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio doorgaat, zonder afbreuk te doen aan de unieke karakteristieken ervan.

Het Regiobureau richt zich op het aanpakken van deze opgaven, zoals afstemming van woningbouw, ontwikkeling van een integraal verkeers- en vervoerssysteem met P+R locaties rondom de stad Groningen, aanleg van bedrijventerreinen, doorfietsroutes en financiële bijdragen voor de uitvoering van projecten. De komende periode komen er veel opgaven op de RGA af; zoals het opstellen van de Regiovisie 2050, de evaluatie & actualisatie, de Woondeal en het vormgeven van de NOVEX-aanpak. De regio Groningen-Assen is aangemerkt als NOVEX-gebied. Dit betekent dat zij in gezamenlijkheid met hun deelnemers en het Rijk een perspectief schetsen voor de regio en deze vertalen in een uitvoeringsprogramma en investeringsstrategie. Hierbij komen vraagstukken aan de orde op het gebied van de begrenzing van de regio, fondsvorming, bestuurlijke vertegenwoordiging en de besluitvormingsstructuur.