Voorzitter Provinciale Commissie Landelijk Gebied

Ben jij die bestuurlijk ervaren voorzitter die onafhankelijk kan functioneren en de dialoog over de ontwikkelingen en opgaven in het landelijk gebied in goede banen kan leiden? De Provinciale Commissie Landelijk Gebied vernieuwt haar werkwijze en zoekt een nieuwe voorzitter.

De Provinciale Commissie Landelijk Gebied (PCLG) is een belangrijk adviesorgaan voor Gedeputeerde Staten, en in het verlengde daarvan Provinciale Staten. De PCLG adviseert gevraagd en ongevraagd, strategisch en integraal over (de uitwerking van) het beleid inzake inrichting van het totale fysieke landelijk gebied. De PCLG vergadert 10 x per jaar in een maandelijks ritme.

Naar aanleiding van recente ontwikkelingen waarbij nieuwe belanghebbenden een plek in de PCLG hebben geclaimd, hebben Gedeputeerde Staten besloten tot herijking van de PCLG en om de werkwijze van de PCLG te vernieuwen. De samenleving is veranderd en daarmee ook de vertegenwoordigende rol en verantwoordelijkheid van de PCLG-leden.

 

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Een bestuurlijke werkgroep bestaande uit zittende PCLG-leden en vertegenwoordigers van nieuwe belanghebbenden heeft onder onafhankelijk voorzitterschap de nieuwe werkwijze van de PCLG ontworpen. De nieuwe werkwijze is na een instemmend advies van de voltallige PCLG in december jl. door Gedeputeerde Staten integraal vastgesteld. Deze nieuwe werkwijze wordt geleidelijk ingevoerd in de periode van voorjaar 2023 tot voorjaar 2024.

Bedoeling van de nieuwe werkwijze is dat de PCLG een platform moet zijn voor een betere dialoog over het landelijk gebied. De opgaven in het landelijk gebied zijn stevig en uitdagend en dat vraagt om ene zorgvuldige integrale belangenafweging. De PCLG speelt als adviesorgaan daarin een belangrijke rol ten behoeve van de besluitvorming in GS en PS. Essenties van de nieuwe werkwijze zijn;

 • In de PCLG zijn drie sectoren vertegenwoordigd, te weten Landbouw, Leefomgeving en Natuur; ieder sector heeft vier zetels;
 • De leden van de PCLG zitten er niet voor zichzelf, niet voor de eigen organisatie, maar voor de sector. Er is een profiel van het PCLG-lid vastgesteld waaraan de sectorvertegenwoordigers moeten voldoen. De sector draagt de leden voor en GS benoemd;
 • Naast de 12 zetels voor de sectoren zitten er 3 vaste adviseurs in de PCLG namens respectievelijk de Vereniging Friese Gemeenten, het Wetterskip en het Kadaster;
 • De PCLG wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris van de Provinsje Fryslân. Voorheen werd de PCLG voorgezeten door de gedeputeerde met de portefeuille landelijk gebied. Om de gewenste open dialoog in de PCLG te bevorderen, heeft GS gekozen voor het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter van buiten;
 • De nieuwe werkwijze behelst verder ook afspraken over het werken met sectorconsultaties en woordvoerderschap, over de interne werkwijze binnen de PCLG en over de (ambtelijke) voorbereiding.

Voor meer over de nieuwe werkwijze van de PCLG zie: http://bitly.ws/HnHh.

Wie ben jij?
Wa bist do?

De voorzitter van de PCLG moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Zij/hij beschikt over minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • Zij/hij moet onafhankelijk functioneren. Om daarvoor de goede uitgangspositie te hebben is het van belang dat de voorzitter geen binding heeft met één van de sectoren  en ook niet met de provincie Fryslan (ook geen oud-gedeputeerde);
 • Zij/hij moet bestuurlijk ervaren zijn, rolvast kunnen opereren en een verbindende persoonlijkheid zijn die de dialoog in de PCLG bevordert;
 • Zij/hij moet affiniteit hebben met de opgaven in het landelijk gebied en de belangenafweging die dat vraagt;
 • Zij/hij moet kennis hebben van Friesland en de Friese taal machtig zijn (c.q. op zijn minste verstaan);
 • Zij/hij moet technisch een goede voorzitter zijn, dat wil zeggen boven de materie staan, goed kunnen doorvragen en goed kunnen samenvatten;
 • Zij/hij draagt mede verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ambtelijke voorbereiding  en verslaglegging. Zij/hij ziet er op toe dat de aangedragen stukken rijp zijn voor behandeling in de PCLG en voldoen aan de gestelde eisen.

De voorzitter wordt op voordracht van de PCLG benoemd door GS voor een termijn van 4 jaar. Na evaluatie kan deze termijn met maximaal nog eens 4 jaar verlengd worden. De voorzitter moet beschikbaar zijn voor de tien maandelijkse vergadering per jaar. De tijdsbesteding van de voorzitter wordt inclusief voorbereiding en follow-up geraamd op gemiddeld ca. 1,5 tot 2 dagen per vergadering. De voorzitter ontvangt een passende beloning.

Procedure
Proseduere

De selectiecommissie bestaat uit:

 • Een PCLG-lid namens elke sector;
 • De ambtelijk secretaris van de PCLG;
 • De externe begeleider van de invoering van de nieuwe werkwijze,  tevens voorzitter van de selectiecommissie.

Werving en selectie agenda:

 • Eerste ronde gesprekken in de week van 11 juli 2023;
 • Tweede ronde gesprekken in de week van 18 juli 2023;
 • Benoeming van de gekozen kandidaat per september/oktober 2023.

Reageren
Reagearje

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 28 juni 2023 via bestuurlijkeoverleggengroen@fryslan.frl

Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met de heer Grootelaar, voorzitter van de selectiecommissie, via 06-52041053.