Strategisch adviseur water

Fryslân is dé waterprovincie bij uitstek. Water is talrijk aanwezig. Bijna de helft van het oppervlak van de provincie bestaat uit water. Onder de oppervlakte ligt zoet grondwater en daar maken we op vele manieren gebruik van; onder andere als drinkwater. Op basis van onze provinciale rol en verantwoordelijkheden zijn we vanuit diverse invalshoeken betrokken bij het thema water: waterveiligheid en wateroverlast, drinkwater, natuur, waterkwaliteit, water en ondergrond, en diverse gebruiksfuncties. De provincie richt zich op de toekomst; we anticiperen tijdig op toenemende zeespiegelstijging, klimaatverandering en bodemdaling. Dat is een forse opgave. In het nieuwe Regionaal Waterprogramma wordt het waterbeleid van de provincie nader uitgewerkt.
Meer informatie over het waterbeleid van de provincie Fryslân vind je op https://www.fryslan.frl/water
Wat
Fryslân staat voor grote uitdagingen op het gebied van water en klimaat. Een meer robuust watersysteem kan de gevolgen van klimaatverandering veel beter opvangen. Verder zetten we in op schoon oppervlakte- en grondwater (de bron voor ons drinkwater).
Je hebt een spilfunctie binnen het thema ‘voldoende water’ (waterkwantiteit). Je werkt coördinerend, inhoudelijk en bestuurlijk (adviserend) aan de strategische beleidsvorming op het gebied van voldoende water. Binnen dit thema werken we onder meer aan beleid voor duurzaam peilbeheer, aan water vasthouden, wateroverlast, droogtebestrijding, verzilting, retentie, grondwaterbeleid en -monitoring en de uitvoering van de drinkwaterstrategie. Naast je eigen aandachtsgebieden en projecten, bewaak je de samenhang, pak je (in overleg met je opgavemanager) overkoepelende zaken op (rondom de financiële jaarcyclus bijvoorbeeld). Je adviseert de verantwoordelijk portefeuillehouder van GS over politiek-bestuurlijke kwesties en brengt dit bestuurlijk ook verder. Dit doe je in overleg met de Opgavemanager. Je werkt nauw samen met andere collega’s die zich bezig houden met waterbeleid, maar ook met collega’s van natuur, landbouw, veenweide en energie, vanwege de brede integrale thematiek en belangen die spelen rondom water. Op veel onderwerpen werken we samen met het Wetterskip Fryslân.

Je levert input voor het strategisch beleid en bijbehorende uitvoering ten behoeve van het Regionaal Waterprogramma. Dit (wettelijk verplichte) programma vormt een uitwerking van onze provinciale Omgevingsvisie. Het maken en ontwikkelen van dit regionale beleid vormt tevens een visie voor de langere termijn (6 jaar). Het Regionaal Waterprogramma dient ook als uitvoeringsprogramma en komt tot stand met inbreng van integrale thema’s zoals landbouw en natuur. Deze integrale thema’s kunnen ook tegengestelde belangen hebben, waarbij er van jou verwacht wordt daar strategisch mee om te gaan.
Je bent verantwoordelijk voor het vervolg en de inbedding van de strategische grondwaterstudie. Deze studie is een samenwerking tussen de provincie, Wetterskip Fryslân en Vitens en is gericht op het heden, verleden en toekomst van het Friese grondwatersysteem. Daarbij zijn onder meer veranderingen in grondwaterstanden en grondwaterstromen en de verzilting van het grondwater onderzocht.

Meer info over de vacature: klik op de sollicitatielink