Strategisch adviseur Mobiliteit

Als eigenaar van de provinciale wegen, een groot vaarwegennetwerk en als concessieverlener voor het regionale OV heeft de provincie een belangrijke rol als het gaat om mobiliteit.
Op dit beleidsterrein zijn veel ontwikkelingen gaande. De opkomst van het autonoom vervoer, de verduurzaming van mobiliteit, de ontwikkeling van het OV en aandacht voor verkeersveiligheid zorgen voor veel dynamiek. Daarnaast dient het reguliere beleid op een goede manier vertaald en gevoed te worden.
In toenemende mate werken wij samen met andere partijen in gebiedsgerichte projecten. Deze projecten zijn beleidsveld overstijgend en hebben een integraal karakter. Mobiliteit is hierin vrijwel altijd een onderwerp van betekenis.
Mobiliteit heeft veel raakvlakken met andere beleidsterreinen zoals Krimp, Zorg en Welzijn en de Energietransitie. De vele ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de provincie mede vanuit mobiliteit participeert in de landelijke en regionale besluitvormingsprocessen, rondom de Mobiliteitsprogramma’s, Omgevingsvisie en Regionale Energiestrategieën.

Je zorgt er samen met de andere strategisch en senior beleidsadviseurs voor dat het totale beleidsveld Mobiliteit wordt bestreken. Het gaat dan onder andere om de onderwerpen vaarwegen en scheepvaart, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en infrastructuur.
Je bent in staat de integraliteit van projecten te herkennen en mobiliteit hierin de plek te geven die nodig en gevraagd is.
Als strategisch adviseur heb je een sleutelrol in de vertaling van de landelijke en regionale ontwikkelingen en het brengen van samenhang in de beleidsvelden, binnen het portfolio Bestemming Fryslân. Je bevordert ook hier een integrale werkwijze, positioneert Fryslân in nationaal en internationaal verband en bewaakt deze positie.

Wij zijn op zoek naar inhoudelijk goed geoutilleerde mensen die de rol van strategisch adviseur invulling kunnen geven. Deze mensen hebben een rol in het totale werkveld van mobiliteit en daarnaast een eigen taakveld waar extra aandacht aan wordt besteed;
Iemand die vooral het nautische aspect voor haar of zijn rekening kan nemen. Het zwaartepunt van de functie ligt bij vaarwegen en scheepvaart, je zorgt ervoor dat onderwerpen integraal met de andere ontwikkelingen binnen mobiliteit worden opgepakt en in samenhang met andere relevante opgaven, zoals Provinciale Waterstaat.
Iemand met de focus op vervoer over de weg. Dit omvat het gemotoriseerde verkeer, de transportsector, maar zeker ook het fietsverkeer.

We zoeken kandidaten die over het vermogen beschikt om snel een relevant netwerk binnen en buiten de provincie Fryslân op te bouwen.

Voor alle strategisch adviseurs geldt dat zij een stuk inhoudelijke, functionele aansturing voor hun rekening nemen. Zij werken nauw samen met elkaar, met de opgavemanagers en met de opgaveregisseur en met de collega’s van andere beleidsvelden binnen de provincie.
Wanneer je in deze rol aan het werk gaat, heb je een spilfunctie in de strategische positionering van het werkveld. Daarom zoeken wij de volgende kwaliteiten:

Voor meer info: klik op de sollicitatielink