Projectleider voor Natura 2000

In Fryslân liggen 20 Natura 2000 gebieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leef- omgeving beschermd. Zo houden we de biodiversiteit in stand en voorkomen we dat de natuur steeds meer van hetzelfde wordt. De provincie is verantwoordelijk voor de instandhoudings- en realisatiedoelstellingen in deze gebieden.
We zijn op zoek naar een projectleider Natura 2000 die de contactpersoon is voor een aantal beheerplannen op het vaste land. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de maatregelen in deze beheerplannen. Met de maatregelen, zoals plaggen, begrazing en verbeteren van de waterhuishouding wordt gezorgd dat de Natura 2000 doelstellingen worden bereikt. Dit doe je samen met betrokken partijen, waaronder de terreinbeherende organisaties, gemeenten, Wetterskip en Rijkswaterstaat.
Daarnaast wordt de komende jaren gewerkt aan de nieuwe beheerplannen waarin nieuwe maatregelen worden opgenomen en waarin wordt onderzocht in hoeverre de doestellingen worden bereikt. Momenteel is er veel aandacht voor Natura 2000, o.a. door stikstof, maar wordt er landelijk ook gewerkt aan een nieuwe werkwijze. Je levert hiervoor de input, samen met de betrokken ecoloog en adviseurs. Onderdeel van de opdracht is ook om verbindingen te leggen met andere programma’s vanuit Natuur. Hierbij is ook oog voor het onderzoeken van koppelkansen om de Natura2000 doelen tot een hoger niveau te tillen.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink.