Projectleider Natura 2000 Wadden en het project LIFE Allforbiodiversiteit

We zoeken een projectleider voor Natura 2000 Wadden en het project LIFE Allforbiodiversity.
Voor Natura 2000 is de projectleider de contactpersoon voor de beheerplannen in het Waddengebied, zoals Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Waddenzee en Noordzeekustzone. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de maatregelen in deze beheerplannen. Met de maatregelen, zoals plaggen, begrazing, verbeteren van de waterhuishouding en zorgen voor verstuiving wordt gezorgd dat de Natura 2000 doelstellingen worden bereikt. Dit doe je samen met betrokken partijen, waaronder de terreinbeherende organisaties, gemeenten, Wetterskip en Rijkswaterstaat.
Daarnaast wordt de komende jaren gewerkt aan de nieuwe beheerplannen waarin nieuwe maatregelen worden opgenomen en waarin wordt onderzocht in hoeverre de doestellingen worden bereikt. Momenteel is er veel aandacht voor Natura 2000, o.a. door stikstof, maar wordt er landelijk ook gewerkt aan een nieuwe werkwijze. Je levert vanuit de Wadden hiervoor de input, samen met de betrokken ecoloog en adviseurs. Onderdeel van de opdracht is ook om verbindingen te leggen met andere programma’s vanuit Natuur. Hierbij is ook oog voor het onderzoeken van koppelkansen om de Natura2000 doelen tot een hoger niveau te tillen.
In het LIFE Allforbiodiversity project werken verschillende partijen, waaronder provincies, Naturalis en LNV, samen om de kwaliteit van Natura 2000 gebieden in Nederland te verhogen. Dit LIFE project is specifiek bedoeld voor het gebied direct grenzend aan het Natura 2000 gebied. Je bent verantwoordelijk voor een goede sturing en projectmanagement van het project en voor een goede samenwerking en contact met zowel interne als externe partners, waaronder het Wetterskip, Fryske Gea en Staatsbosbeheer. Binnen het LIFE project vallen een aantal deelprojecten, zoals het verbeteren van de waterhuishouding in het overgangsgebied tussen N2000 gebied en de omgeving en het starten van een bewustwordingscampagne bij bewoners en bezoekers over exoten. De deelprojecten worden door collega's uitgevoerd. Een deel van de deelprojecten moet nog gestart worden en jij krijgt hierin een aanjagersrol.

Meer informatie over de vacature: klik op de sollicitatielink.