Programmamanager Natuer mei de Mienskip (36 uur)

Wij werken samen aan een mooi en sterk Fryslân
Wy binne provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân en Natuer mei de Mienskip
Provinsje Fryslân en Natuer mei de Mienskip

Natuer mei de Mienskip is een samenwerking tussen 11 organisaties*. We zoeken samen met grondeigenaren naar manieren om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Fryslân te realiseren. We willen daarbij o.a. natuurgebieden beter met elkaar en met het omliggende agrarische gebied verbinden. We bieden daarbij ondersteuning, advies én hulp bij het zoeken naar fondsen. Zo werken we mét en voor de mienskip aan een groen en natuurrijk Fryslân. Ons doel is om tot en met 2027 een aanzienlijk deel van de natuurontwikkelopgave in de provincie Fryslân te realiseren (tenminste 500 hectare functiewijziging en 1.000 ha inrichting). Hiermee is een budget gemoeid van ongeveer € 36 miljoen.

In 2014 legden de provincie en het rijk afspraken over het realiseren van natuurdoelen vast in het Natuurpact. De natuurontwikkelingsopgave is één van de onderdelen van dit pact. De uitvoering van het Natuurpact bestaat uit verschillende onderdelen. Natuer mei de Mienskip loopt naast het provinciale programma voor de realisatie van het NNN. Waar mogelijk versterken ze elkaar. Meer informatie over Natuer mei de Mienskip vind je op: www.natuermeidemienskip.nl.

Een functie met impact
In funksje mei impact
We zijn op zoek naar een programmamanager die, in samenwerking met onze partners binnen Natuer mei de Mienskip, verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie om onze mooie doelen te bereiken. Je hoofdlocatie voor werk zijn het provinciehuis in Leeuwarden en in Wirdum, waar Natuer mei de Mienskip is gevestigd.

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk
De programmamanager staat dagelijks aan het hoofd van het programmabureau, dat ongeveer 13 medewerkers telt en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de provincie, het waterschap en diverse maatschappelijke organisaties. Dit programmabureau vormt het kloppende hart van Natuer mei de Mienskip. Binnen de provincie maakt Natuer mei de Mienskip deel uit van het team Gebiedsontwikkeling, waarin meerdere gebiedsontwikkelingsprojecten vallen. Deze structuur vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en ervaring.

Door het programmabureau wordt de regie gevoerd over de totale opgave. Het programmabureau jaagt de gebiedsteams aan, zorgt voor de financiële, organisatorische en instrumentele kaders die het handelingsperspectief vormen voor de gebiedsteams. Het programmabureau ondersteunt de gebiedsteams waar knelpunten en stagnaties optreden en het bewaakt de voortgang en de planning. Tenslotte beoordeelt het programmabureau, als schakel met het bestuur, deelplannen, gebiedsplannen, verkenningen, etc. en adviseert daarover aan de stuurgroep. De programmamanager rapporteert en legt verantwoording af aan de stuurgroep.

Overige taken van de programmamanager zijn:

 • Inhoudelijk leidinggeven aan de medewerkers van het programmabureau (HR blijft bij de organisaties van de medewerkers);
 • Vormgeven van een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel;
 • Ondersteunen van de samenwerking van de partners in de stuurgroep;
 • Verbinden van het werk van Natuer mei de Mienskip met werkzaamheden aan de natuurontwikkelopgave bij de provincie en door de verschillende gebiedscommissies;
 • Bewaken van de voortgang, samenhang, prioriteitsstelling, geld en inzet van instrumenten;
 • Opstellen van een jaarlijkse evaluatie en vervolgens opnieuw herijken van de opdracht;
 • Secretaris van de stuurgroep, verzorgen van de stukken voor deze vergadering.

Wie ben jij?
Wa bist do?
Wij zoeken een programmamanager die strategisch werk- en denkniveau heeft en die extern is georiënteerd. Daarnaast ben je of heb je:

 • Een relevante opleiding op hbo- of wo niveau;
 • Een samenbindend en coachend leider en snap je hoe de opgave projectmatig en programmatisch kan worden aangepakt;
 • Ervaring met het ontwikkelen en versterken van samenwerkingsrelaties;
 • Uitstekende netwerkvaardigheden (in- en extern) en ervaring met het dynamische politieke krachtenveld;
 • Ervaring op het terrein van inrichting landelijk gebied en/of gebiedsontwikkeling is een pré.

Wat bieden wij
Wat biede wy
Je stapt in een uitdagende rol binnen een dynamische en gedreven afdeling. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 4.466,67 en maximaal € 6.323,27 (schaal 12) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Reageren
Reagearje
Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 21 februari 2024 via de volgende link: https://bitly.ws/3cvCY.

Meer informatie
Mear ynformaasje
Neem voor meer inhoudelijke informatie contact op met Hans van der Werf, Friese Milieufederatie via 06-83488188 en Albert van der Ploeg, Kollektivenberied Fryslân via 06-23837252 of Petra Wassenaar, provincie Fryslân, via telefoonnummer 06-15529084. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met Vera Abresch, corporate recruiter, via 06-29737834 of mail naar v.abresch@fryslan.frl.

* Natuer mei de Mienskip bestaat uit de Friese Milieufederatie, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, de Provincie Fryslân, het Collectief Particuliere Natuurbeheerders en Wetterskip Fryslân.

Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?