Domeinmanager beleid en strategie (36 uur)

Wij werken samen aan een mooi en sterk provincie Fryslân
Wy binne Provinsje Fryslân. Wa bisto?

Provincie Fryslân
Provinsje Fryslân

Werken bij de provincie Fryslân betekent werken bij een ambitieuze organisatie. Met ruim 1.000 collega’s maken we Fryslân mooi en sterk. Het resultaat voor de Friese samenleving staat voorop en daarnaast staat het werkgeluk van onze medewerkers centraal. Persoonlijke ontwikkeling, vitaliteit, teamwerk en waardering zijn daarbij belangrijk. We werken in een moderne organisatie waar het resultaat voorop staat en samenwerking vanzelfsprekend is. Dit noemen we opgave gestuurd werken. Op deze manier kunnen we flexibel inspelen op vraagstukken die ontstaan bij inwoners en maatschappelijke organisaties.

Provincie Fryslân heeft behoefte aan een provinciale organisatie die nauw verbonden is met de inwoners, bedrijven en organisaties. De organisatie moet zichtbaar en actief zijn in de provincie en een goede dienstverlening bieden. Het gaat hierbij niet alleen om wat er geleverd wordt, maar ook om de uitvoering van taken, samenwerking met belanghebbenden en interne samenwerking. Om tegemoet te komen aan de behoeften van de Mienskip, moet de organisatie omgevingsbewust en communicatief zijn, de financiën gezond houden en over voldoende capaciteit beschikken. De grote uitdagingen vereisen een vitale en slagvaardige organisatie, met een directie die hierin leidend is.


Een functie met impact
In funksje mei impact

In het organisatieplan 2023-2027 is beschreven hoe wij de gewenste cultuur en structuur van onze organisatie zien. Dit plan is tot stand gekomen met inbreng van onze medewerkers. Samen met hen werkt de directie er aan om de organisatie verder te vormen, zodat een wendbare organisatie ontstaat met het vermogen om zich aan te passen aan de toekomstige opgaven en vragen vanuit de Mienskip. Een organisatie die opgaven gestuurd werkt, daadkrachtig realiseert, met een heldere structuur en processen, en ook met duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden. Samengevat: een organisatie met energie, beweging, leiderschap, werkplezier en eigenaarschap, waarin we resultaatgericht, met plezier en in balans werken. Waarin duidelijk is: ‘Sa dogge wy dat by de provinsje Fryslân!’

Onze kernwaarden vormen daarbij de basis voor onze houding en gedrag. Het primaire proces bedient in onze organisatie de opgaven optimaal. Deze processen kennen veelal een seriematig karakter en een vast stramien van activiteiten. Efficiënt organiseren is hierbij een kernbegrip. Conform het organisatieplan wordt de organisatie opgebouwd met kwartiermakers. Deze kwartiermakers bestaan uit een driehoofdige directie, vijf domeinmanagers en drie stafhoofden (bestuurszaken, HR en ConcernControl).

 

Het werk in de praktijk
It wurk yn de praktyk

Het domein beleid & strategie richt zich op integrale beleidsontwikkeling van de grote (ruimtelijke) thema’s. Medewerkers binnen het domein hebben kennis van de verschillende beleidsterreinen, maar zijn ook breed inzetbaar in verband met het bevorderen van integraliteit en het voorkomen van kwetsbaarheid.

Als kwartiermaker/domeinmanager beleid en strategie ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie, het bepalen van de koers en het waarborgen van de integrale samenhang binnen het domein. Je geeft leiding aan het domein, zowel inhoudelijk als op het gebied van HR, en bevordert het integraal samenwerken. Het domein omvat complexe strategische en maatschappelijk gevoelige aandachtsgebieden die essentieel zijn voor het behalen van de provinciale doelstellingen.

Hiernaast ben je het strategische aanspreekpunt voor GS (gedeputeerde staten) en vertaal je politieke ambities naar concrete doelen en plannen. Je bent verantwoordelijk voor het prioriteren, bereiken van doelstellingen, uitvoeren van activiteiten en het inzetten en beheren van mensen en middelen. Je biedt ruimte aan teammanagers en medewerkers om zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten, zolang het in lijn is met de organisatiedoelen. Je hebt direct contact met het directieteam en werkt samen aan de organisatie en de strategische keuzes en doelstellingen binnen het domein.

Daarnaast:

 • Coach je teammanagers op persoonlijk en (faciliterend) leiderschap en ben je (mede) verantwoordelijk voor een inspirerend en aangenaam werkklimaat;
 • Zorg je er met de teammanagers ervoor dat medewerkers in de horizontale samenwerking in het organisatiemodel, optimaal hun werk kunnen doen;
 • Schep je voorwaarden voor het gedrag, de processen en de bedrijfsvoering waarbinnen teammanagers en medewerkers kunnen werken;
 • Ben jij samen met het gehele management van de organisatie verantwoordelijk voor een goede integrale samenwerking en dit te blijven bevorderen;
 • Neem je deel aan overlegstructuren voor de toedeling van mensen en middelen op domeinniveau;
 • Breng je verschillende in- en externe partijen met elkaar in contact, stimuleer je verbinding en wederzijds begrip en intervenieert en bemiddel je waar nodig.

Wie ben jij?
Wa bist do?

De functie van kwartiermaker/domeinmanager vereist voornamelijk leiderschap, sturing, organisatieontwikkeling, (politieke) sensitiviteit en samenwerking.

 • Leiderschap: inspirerend, toegankelijk en verbindend, met aandacht voor medewerkers en het bevorderen van samenwerking;
 • Sturing: besluitvaardig en resultaatgericht, zorgt voor realisatie en stuurt collega's in het management aan;
 • Organisatieontwikkeling: visie op ontwikkeling, aandacht voor structuur en cultuur, stimuleert implementatie en creëert een eigentijdse en plezierige werkomgeving;
 • Bestuurlijke sensitiviteit: begrip voor tegengestelde belangen, oppikt signalen, ondersteunt en adviseert bestuurders en houdt rekening met individuele portefeuillehouders en het collectief;
 • Samenwerking: nauwe samenwerking met collega's, bevordert integraal werken, onderhoudt netwerken en is zichtbaar in de organisatie;

Hiernaast kun je bouwen op diepgaand inzicht in sociaal maatschappelijke, financieel-economische en politiek-bestuurlijke aangelegenheden. Een gezonde dosis bestuurlijke en politieke sensitiviteit is hierbij van belang. Je beschikt over een coachende leiderschapsstijl, gericht op vertrouwen, mobiliseren van talent en sturen op optimale prestaties. Je hebt aantoonbare ervaring als gesprekspartner op inhoudelijk gevraagde niveau en je brengt een gezonde dosis humor mee. Verder beschik je over:

 • WO werk- en denkniveau;
 • Meerjarige leidinggevende ervaring (bij voorkeur 5-7 jaar) binnen een politiek-bestuurlijke en complexe omgeving;
 • Specifieke kennis en ervaring binnen het gevraagde domein waarop je solliciteert;
 • Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal, dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.


Wat bieden wij
Wat biede wy

Je stapt in een mooie en uitdagende rol binnen een dynamische omgeving. Verder is er binnen provincie Fryslân veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Hiernaast krijg je:

 • Salaris van minimaal € 5.997  en maximaal € 8.509 (schaal 15) bruto per maand, bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Boven op je salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld inzetten voor extra verlof, fietsplan, bedrijfsfitness, lidmaatschappen van vakbonden, of gebruiken als extra spaarpot;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een jaarcontract voor 36 uur met de mogelijkheid tot verlenging naar een vast dienstverband;
 • Vergoeding woon-werkverkeer voor fietsers en treinreizigers. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage;
 • Een informele en persoonlijke werksfeer, met veel ruimte voor eigen inbreng, en goede doorgroeimogelijkheden.

Procedure
Proseduere

 • Een ontwikkelassessment kan deel uitmaken van de procedure;
 • Een referentiecheck maakt deel uit van de procedure.

 

Reageren
Reagearje
Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je CV en motivatie uiterlijk woensdag 21 juni 2023.


Meer informatie
Mear ynformaasje

Als je nog vragen hebt over deze functie kun je contact opnemen met Arjen Schepers, Algemeen Directeur/Provinciesecretaris, via 06-19153618. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact met Ellen Kools-Bulte, HR Business partner, via 06-46994293.


Fryslân heeft een uitgesproken eigen identiteit en die koesteren we. Daarom is tweetaligheid bij Provincie Fryslân een basisprincipe. Foar dy ek?