Beleidsmedewerker Soortenbeleid

De provincie is beleidsverantwoordelijk voor het uitvoeren van het natuurbeleid. Met het Rijk en onze Friese partners wordt hard gewerkt aan de ontwikkelopgave Natuur, natuurbeheer, versterken biodiversiteit en soortenbeleid. Bij soortenbeleid gaat het om beheer en schadebestrijding maar ook om bescherming. Denk bijvoorbeeld aan ganzen, hoefdieren, weidevogels en otters. Maar ook recent aan de terugkeer van de wolf. Soortenbeleid leeft, brengt emotie met zich mee en krijgt bestuurlijk en in de media veel aandacht. Ben jij de beleidsmedewerker die zich thuis voelt in dat spanningsveld en het een uitdaging vindt om samen met het provinciaal bestuur, de Friese mienskip en je collega’s het soortenbeleid verder te brengen? Dan gaan we graag met jouw in gesprek over een uitdagende opdracht bij ons team.
Je maakt onderdeel uit van het team soortenbeleid, onderdeel van de opgave biodiversiteit en landschap. Je werkt zelfstandig aan de ontwikkeling en de uitvoering van het soortenbeleid, bijvoorbeeld voor hoefdieren (damherten & reeën) en het actief soortenbeleid. Je bent de accountmanager voor de Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân. Ook ben je aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het vervolg op het zeehondenakkoord. Daarnaast pak je samen met je collega’s nieuwe ontwikkelingen op die zich voordoen binnen het soortenbeleid. Je adviseert de verantwoordelijk portefeuillehouder van GS over politiek-bestuurlijke kwesties en brengt deze verder. Dit doe je in overleg met de coördinator soortenbeleid en de opgavemanager.

Hoefdieren
Je bent zowel intern als extern verantwoordelijk voor het vormgeven van het Friese beleid voor bescherming en beheer van reeën en damherten en de uitvoeringszaken hieromtrent.. Dit is een complex dossier met zeer uiteenlopende belangen en opvattingen tussen externe partijen. Dit betekent naast strategisch opereren ook beschikken over onderhandelingsvaardigheden en goede afstemming met het provinciaal bestuur. De uitvoering gebeurt voor een belangrijk deel door de Faunabeheereenheid.

Actief soortenbeleid
Je werkt aan het vormgeven van beleid voor de bescherming van soorten die in Fryslân onder druk staan. Uitgangspunt daarbij is de lijst met ‘soorten van Fries belang’. Dit beleid ontwikkel je in samenspraak met partijen uit de Mienskip en met collega’s van andere opgaven en afdelingen binnen de provincie. Naast het vormgeven van het beleid ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, die grotendeels door partijen uit de Mienskip zal worden gedaan.

Faunabeheereenheid Fryslân
Je bent contactpersoon en opdrachtgever voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van het provinciaal beleid op
het gebied van beheer en schadebestrijding door de Faunabeheereenheid, inclusief financiële en organisatorische aspecten. Dit betekent duidelijk opdrachtgeverschap, en duidelijke werkinstructies. Tevens een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering en waar nodig dit vertalen naar een nieuwe/aangepaste werkwijze en/of nieuw beleid. Hieronder vallen acties zoals afschot van dieren wat in de maatschappij en de politiek gevoelig ligt. Dit vergt inzicht in heersende gevoelens in de samenleving en tevens rekening houden met de schade die diersoorten (inclusief invasieve exoten) kunnen veroorzaken.

Zeehondenakkoord
Je bent verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de uitvoering van het Friese aandeel in de uitvoering van het in 2020 gesloten Zeehondenakkoord. Dit akkoord brengt een eenduidige en zorgvuldige manier voor het opvangen van zeehonden in het Nederlandse kustgebied. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028.

Meer info: klik op de sollicitatieknop