Voorzitter en een lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer

Provinciale staten van Drenthe, Friesland en Groningen 

zoeken 

een voorzitter en een lid van het college van de Noordelijke Rekenkamer

De Noordelijke Rekenkamer

Voor de Noordelijke Rekenkamer (NRK) zijn wij op zoek naar twee nieuwe collegeleden: een voorzitter (0,2 fte, gemiddeld 8 uur per week) en een lid (0,1 fte, gemiddeld 4 uur per week) van het college van de NRK.

Algemeen

In 2004 hebben de Provinciale Staten van Groningen, Friesland en Drenthe samen de Noordelijke Rekenkamer in het leven geroepen. Op basis van de Provinciewet doet de Noordelijke Rekenkamer onafhankelijk onderzoek naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door de drie colleges van GS gevoerde bestuur. Sinds de start in 2006 heeft de Noordelijke Rekenkamer een groot aantal rapporten gepubliceerd over uiteenlopende beleidsterreinen. Deze rapporten ondersteunen de Provinciale Staten bij hun controle op het door GS gevoerde bestuur. Een vertegenwoordiging van de drie Staten vormt de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer. Deze draagt suggesties aan voor te verrichten onderzoek en bevordert de gecoördineerde provinciale besluitvorming over de Noordelijke Rekenkamer.

College Noordelijke Rekenkamer

Het college van de Noordelijke Rekenkamer heeft drie leden. De leden worden op voordracht van de Raad van Advies benoemd door de drie Provinciale Staten. Het college stelt het onderzoeksprogramma en de rapporten vast. De rekenkamer beschikt over een eigen onderzoeksbureau en (onderzoeks-) budget en kan zowel zelf onderzoeken uitvoeren als onderzoeken (deels) laten uitvoeren.

Het college opereert in een dynamische omgeving waarbij het contact met de directeur van de Noordelijke Rekenkamer en de relatie met de drie provinciale Staten van groot belang zijn voor de effectiviteit van de rekenkamer.

Taken college

-          De bewaking van de relevantie en onafhankelijkheid van onderzoek;
-          De inventarisatie van onderzoeksvoorstellen, het (laten) opstellen en uitvoeren van het onderzoeksplan;
-          Op basis van verricht onderzoek rapporteren aan de Provinciale Staten over de conclusies en aanbevelingen;
-          Het onderhouden van de bestuurlijke contacten met de drie Provinciale Staten en andere relevante partijen;
-          Het verzorgen van contacten met de media.

Taken voorzitter

De voorzitter vormt een belangrijke schakel tussen de provinciebesturen en de Noordelijke Rekenkamer en draagt zorg voor een optimale samenwerking, zonder dat de onafhankelijkheid van onderzoek in het geding komt. De voorzitter leidt de vergaderingen van het college en ziet toe op de afhandeling van zaken en is het eerste aanspreekpunt voor de directeur van de Noordelijke Rekenkamer.

Profiel

U heeft een academisch werk- en denkniveau en heeft aantoonbare ervaring met het openbaar bestuur en met beleidsonderzoek. U bent in staat bestuurlijk en politiek relevante thema’s te onderkennen en de relevantie van onderzoeksvragen en de kwaliteit van onderzoeksrapporten te beoordelen.

U bent bij voorkeur goed bekend met de cultuur van de noordelijke provincies, zonder dat hierbij sprake is van rechtstreekse binding met het bestuur van een van de drie provincies of hun (andere) verbonden partijen. Ervaring met rekenkamerwerk is niet per se noodzakelijk; flexibele beschikbaarheid wel.

Als voorzitter of lid van het college beschikt u over de volgende kennis, ervaring en competenties:

-          Ruime bestuurlijke ervaring, een uitstekende politieke antenne en rolbewustzijn;
-          Eigen oordeelsvermogen en een kritische instelling;
-          Inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen;
-          Hart voor de publieke zaak;
-          Ruime mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
-          Kennis en ervaring met het analyseren, beoordelen en interpreteren van onderzoeksinformatie en ervaring in het beoordelen van onderzoeksopdrachten;
-          Generalist of specifieke kennis van een of meerdere beleidsterreinen van de provinciale overheid (natuur, landschap, cultureel erfgoed, verkeer en vervoer, planologie, energie, recreatie en toerisme, arbeidsmarkt en economie, bestuurlijke organisatie en financiën);
-          Kennis van en ervaring met complexe verhoudingen en processen, in politiek-bestuurlijke en ambtelijke organisaties en netwerken.

Waarborging van duurzame verbinding tussen alle bij de NRK betrokken partijen en optimalisering van kwaliteit van samenwerking binnen de rekenkamer zijn bij uitstek taken van de voorzitter. Daarom wordt van de voorzitter in het bijzonder verbindend vermogen verwacht.

Verdere informatie

Voor meer informatie over de Noordelijke Rekenkamer zie www.noordelijkerekenkamer.nl

Voor informatie over de vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Advies van de Noordelijke Rekenkamer, de heer J.H. Mastenbroek. De heer Mastenbroek is in de vakantieperiode beschikbaar tot 25 juli en na 3 september. De voorzitter is bereikbaar via het secretariaat Statengriffie Drenthe. (Laurent Dwarshuis, 0592 - 36 51 87). Informatie over de procedure kunt u ook bij hem opvragen.

De benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar en de honorering vindt plaats in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

De eerste gespreksronde is voorzien op 19 en 20 september. De tweede gespreksronde is voorzien op 3 en 4 oktober. De gesprekken worden gepland in het tweede deel van de middag en het begin van de avond.

Uw brief met c.v. kunt u richten aan de Raad van Advies. U kunt tot en met zondag 1 september 2019 reageren via werkenbij@drenthe.nl

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld