Directeur Bedrijfsvoering

Voor de Provincie Drenthe komt Heeredwinger Advies graag in contact met gekwalificeerde kandidaten voor de positie van 

Directeur Bedrijfsvoering, 

een nuchtere, ervaren en zakelijke overheidsmanager die luistert, de dialoog organiseert en besluiten neemt en bijdraagt aan de maatschappelijke impact van het provinciale bestuur. 

Provincie Drenthe

In ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’, het Collegeakkoord van Gedeputeerde Staten, staan de ambities verwoord van het bestuur die een antwoord vormen op de uitdagingen in de Drentse samenleving. Het bestuur wil samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden werken aan de Drentse opgaven. Of het nu gaat om duurzame economische ontwikkeling, energietransitie, onderwijs of infrastructuur, samenwerking tussen partijen is het sleutelwoord. Voor het ambtelijk apparaat, waar ruim 500 kundige en betrokken medewerkers bestuur en samenleving ondersteunen, betekent dit een flexibele aanpassing aan geprioriteerde vraagstukken die met partners moeten worden opgepakt. Die inzet vraagt, naast flexibiliteit, om kennis, politiek bestuurlijke sensitiviteit, gevoel voor urgentie en een houding gericht op samenwerking. Dit principe van opgavegericht werken is leidend geweest bij de ontwikkeling van de provinciale organisatie.

De directie wordt gevormd door de provinciesecretaris, de directeur beleid, de directeur uitvoering, de directeur bedrijfsvoering en de directiesecretaris. Zij geven leiding aan 20 teams die de provinciale organisatie vormen. Ieder team wordt geleid door een teammanager. Een overzichtelijk organisatieschema is te vinden op de site van de Provincie Drenthe. De portefeuille van de directeur bedrijfsvoering omvat de volgende teams: Bestuur en Concernzaken, Subsidies en Inkoop, Bestuursservice en Gebouwen, Secretariaten, Communicatie, Personeel en Organisatie, Documenten, Financiën, Planning en Control en Informatie en Automatisering. 

Opgaven

De opgaven in de portefeuille bedrijfsvoering zijn een uitvloeisel van de koers die de organisatie als geheel heeft ingezet. Met partners werken aan de echte vraagstukken in de Drentse samenleving vraagt natuurlijk allereerst om een basis die op orde is. Dat geldt voor de formatie, de huisvesting, de financiën, de (management)informatie en automatisering en de wijze waarop uiteenlopende processen zijn ingericht. De organisatie heeft de afgelopen twee jaar belangrijke voortgang geboekt bij onder andere het verwerven en organiseren van inzicht in gegevens en kengetallen. Dat geldt ook voor de inzet, deskundigheid en vitaliteit van de medewerkers van de provincie Drenthe. Er is behoefte aan permanente aandacht voor de allocatie van personele capaciteit over taken en opgaven en de kwalitatieve dialoog daarover. Die dialoog moet gericht zijn op ontwikkeling en beïnvloeding van de oude en nieuwe culturen die de provinciale organisatie kenmerken en bijdragen aan een gemeenschappelijk commitment over richting, organisatie en resultaat. Deze dialoog die de organisatie voorstaat vooronderstelt een leiderschapsstijl die structurele en gevoelde aandacht voor medewerkers en teams combineert met nuchterheid en zakelijkheid. 

De managementscope is in belangrijke mate ook gericht op de ontwikkeling van teamleden en teamleiding. Dat gaat over de individuele bevordering van de deskundigheid en op vasthoudende en pragmatische wijze van toegevoegde waarde zijn binnen het directieteam, maar ook over het stimuleren van de politiek bestuurlijke sensitiviteit en verbinding op de samenleving en het effectief samenwerken met interne en externe partners. 

De portefeuille bedrijfsvoering is breed: negen teams op uiteenlopende onderwerpen waarvan de ontwikkeling per team verschilt. Veel aandacht is uitgegaan naar het op orde brengen van het fundament. Parallel daaraan is het zaak om de komende jaren te investeren in de relatie tussen bedrijfsvoeringsteams en de teams van beleid en realisatie. Primair is dan de vraag hoe die teams ondersteund willen en kunnen worden. Dat vraagt vanuit bedrijfsvoering de bereidheid om vanuit een visie op integrale dienstverlening actief de verbinding te zoeken met de teams van beleid en realisatie en in het verlengde daarvan met het College van Gedeputeerde Staten. Om integrale dienstverlening te kunnen realiseren is het ook nodig om binnen de portefeuille bedrijfsvoering de relatie tussen de teams hechter te maken, zeker ook bij thema’s die de teams overstijgen en het reilen en zeilen van de gehele organisatie raken, bijvoorbeeld op het terrein van ICT, Financiën en bij ondersteuningsvragen in samenwerkingsverbanden en programma’s. De nieuwe directeur bedrijfsvoering heeft de opgave om bedrijfsvoering te positioneren als onmisbare partner in het ambtelijke en bestuurlijke functioneren. 

Kwalificaties

U bent academisch geschoold, bij voorkeur als bedrijfseconoom of bedrijfskundige met bijvoorbeeld aanvullende opleidingen op het terrein van verandermanagement en/of informatisering en automatisering. U heeft een ruime ervaring, onder meer binnen het publieke domein, als directeur verantwoordelijk voor een brede portefeuille bedrijfsvoering. Het is een aanbeveling als u ook het primair proces van een organisatie heeft aangestuurd. U vindt moeiteloos uw weg binnen de provinciale financiën. Uit uw ervaring blijkt een visie op bedrijfsvoering en dienstverlening en een gerijpte ervaring met implementaties en cultuurverandering. De provincie Drenthe zoekt een betrouwbare, onafhankelijke denker en doener, die met nuchterheid en zakelijkheid, complexe vraagstukken inzichtelijk weet te maken en doortastend is. U stuurt op hoofdlijnen met een uitstekend gevoel voor de urgente thema’s in de samenleving en bij het politieke bestuur. U bent in staat om anderen te laten excelleren in hun ontwikkeling en functioneren. Dat doet u vanuit ervaring en overtuiging door waarlijk te luisteren, de dialoog aan te gaan en transparant te besluiten. Uw optreden is vertrouwenwekkend en getuigt van waardering voor de inbreng van een ieder. U bent in staat om moeiteloos aan te sluiten op hetgeen de afgelopen jaren door uw voorganger is ontwikkeld. U bent een zichtbare, overtuigende en proces gevoelige overheidsmanager met een oriëntatie op maatschappelijke impact.

Procedure

Uw reactie is welkom tot en met vrijdag 18 oktober 2019 bij Jacques Heldoorn via j.heldoorn@heeredwinger.nl. (https://www.heeredwinger.nl). Bij hem kunt u ook terecht met vragen om meer informatie. In de tweede helft van week 45 zal Heeredwinger Advies gekwalificeerde kandidaten presenteren bij de Provincie Drenthe. Aansluitend vindt een informele kennismakingsronde plaats. De eerste formele selectieronde met de provinciesecretaris, een collega directeur, de voorzitter van de Ondernemingsraad en twee teammanagers is voorzien in week 46. Een tweede ronde, aan de hand van een opdracht, vindt plaats in week 47. Aansluitend maakt u kennis met enkele gedeputeerden en de Commissaris van de Koning en worden de arbeidsvoorwaarden besproken. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Naast goede arbeidsvoorwaarden biedt de Provincie Drenthe, afhankelijk van ervaring, voor deze functie een salaris inclusief het Individueel Keuze Budget van maximaal € 109.627,- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (salarisschaal 15, norm 1 juli 2019).