lid cliëntenraad

Enthousiast lid voor de Cliëntenraad van het Martini Ziekenhuis Groningen

De Cliëntenraad
De Cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van het Martini Ziekenhuis met extra aandacht voor patiënttevredenheid en patiënten participatie. De Cliëntenraad toetst het ziekenhuisbeleid en adviseert, gevraagd en ongevraagd, vanuit het perspectief van de cliënt. Op deze manier zet de Cliëntenraad zich namens de cliënten van het Martini Ziekenhuis in voor goede kwaliteit van zorg. Het kader voor de advisering is omschreven in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ18). De Cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de Raad van Bestuur.

De functie
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van ons zijn wij op zoek naar een enthousiaste kandidaat voor de Cliëntenraad. Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat met ervaring en/of interesse op het gebied van kwaliteit en veiligheid. U bent bij voorkeur, als patiënt of mantelzorger bekend met het Martini Ziekenhuis, dan wel verbonden aan een patiëntenorganisatie en op die manier bekend met het Martini Ziekenhuis.

Jaarlijks stelt de Cliëntenraad een Jaarplan op, waarin wordt beschreven waar de Cliëntenraad zich dat jaar op zal focussen.  Aan de hand van het zorg-pad of de patiënten-reis wordt het beleid van het ziekenhuis getoetst: ‘Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? Ervaart de cliënt dit ook zo?’  Binnen de Cliëntenraad worden taken en aandachtsgebieden (in onderling overleg) verdeeld.

Het betreft een onbezoldigde functie, waarvoor een vacatieregeling van toepassing is.

De kandidaat
De kandidaat is een gesprekspartner voor de Raad van Bestuur, de Medische Staf, managers/directeuren, adviesorganen zoals de OR en andere relevante externe partijen in de regio.

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij minimaal 10 tot 15 uur per maand beschikbaar is voor de Cliëntenraad en bij voorkeur ook deels overdag. Op dit moment vinden de vergaderingen van de Cliëntenraad maandelijks plaats op de woensdag 17.30 tot 19.30 uur.

De kandidaat heeft bij voorkeur meerdere van de volgende kenmerken:

  • Ervaringsdeskundig - als patiënt, als mantelzorger of actief in een patiëntenorganisatie
  • Heeft inzicht in en kennis van ontwikkelingen m.b.t. patiëntenparticipatie, met ontwikkelingen in de ziekenhuiszorg/ketenzorg en weet wat bedoeld wordt met de begrippen als zorgpad en/of patiëntenreis
  • Is in staat om het belang van de cliënt op organisatorisch niveau voor het voetlicht te brengen
  • Is nieuwsgierig van aard
  • Is woonachtig in het verzorgingsgebied van het Martini Ziekenhuis.

Tot slot, herkent u zich in een aantal van de volgende kernwoorden.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend; samenwerken; proactief; elkaar aanspreken; confronteren; kritisch; humor; verantwoordelijk.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. X.(Xandra) Reinke, voorzitter Cliëntenraad, tel. (06) 2223 7100.

Belangstelling?
Wij ontvangen uw reactie graag voor 18 oktober, per mail: clientenraad@mhz.nl vóór 18 oktober 2021.
Selectiegesprekken vinden plaats in de week van 25 oktober en/of  1 november 2021.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.