Voorzitter voor de Rekenkamercommissie

De gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland hebben een gezamenlijke rekenkamerfunctie en hebben hier een bestuursconvenant voor afgesloten. Dit houdt in dat de drie gemeenteraden voor hun gemeente dezelfde voorzitter en leden van de rekenkamercommissie (RKC) benoemen.

De RKC bestaat uit twee externe leden en een externe voorzitter en wordt ondersteund door een extern secretaris. Ze beschikt over een eigen budget per gemeente. De RKC ondersteunt de gemeenteraad bij zijn kaderstellende en controlerende taak. Daartoe initieert en begeleidt de RKC 1 à 2 onderzoeken per jaar per gemeente. Deze onderzoeken betreffen uiteenlopende onderwerpen en hebben elk hun eigen dynamiek. De RKC is onafhankelijk en stelt haar eigen onderzoekagenda op. Centraal staat het verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid en de verantwoording daarover.

Door het aflopen van de benoemingstermijn van de voorzitter per 1 maart 2023 zijn de gemeenteraden op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Gelet op de kennis en ervaring van de huidige leden zoekt de RKC bij voorkeur een voorzitter met een bestuurskundige achtergrond, die ervaring heeft met het begeleiden en uitvoeren van onderzoek.

De voorzitter

 • neemt deel aan en bent voorzitter van de vergaderingen van de RKC;
 • bepaalt mede de onderzoeksonderwerpen;
 • neemt deel aan gesprekken over de onderzoeksopzet met raadsleden;
 • verricht of begeleidt (voor)onderzoek, beoordeelt conceptrapporten en stelt conclusies en aanbevelingen op;
 • presenteert het onderzoeksrapport van de RKC in commissie- en/of raadsvergaderingen.

Verder bestaat uw taak uit:

 • toezicht op het naleven van het onderzoeksprotocol;
 • aansturing van de RKC en de secretaris.

De voorzitter is tevens contactpersoon tussen raad en RKC en woordvoerder voor de media.

Uw profiel

U heeft een academisch werk- en denkniveau. U heeft gevoel voor maatschappelijke ontwikkelingen en bent in staat bestuurlijke en politiek relevante thema’s te onderkennen. U kent het gebied en bent op de hoogte van de regionale ontwikkelingen. U kunt de overige leden van de RKC bijstaan door het geven van advies coaching en begeleiding. U heeft ervaring met rekenkameronderzoek en kennis van de lokale overheid.

U beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Onafhankelijke instelling
 • Analytisch denkvermogen
 • Politiek strategisch inzicht
 • Onderzoekvaardigheden
 • Samenwerken, integer en resultaatgericht handelen

U bent geen ambtenaar bij de gemeente Ooststellingwerf, Weststellingwerf of Opsterland. U bent niet werkzaam in een andere functie die naar het oordeel van de gemeenteraad een onafhankelijke oordeelvorming ten aanzien van de gemeenten en door de gemeenten gesubsidieerde instellingen in de weg staat. U bent niet (politiek) actief geweest voor één van de gemeenten.

Tijdsbesteding

U bent flexibel beschikbaar. De reguliere werkzaamheden beslaan circa een dagdeel per week (varieert over het jaar afhankelijk van de pieken in het rekenkamerwerk en de contacten met de gemeenteraden). Daarnaast kunnen de voorzitter en de leden van de RKC worden ingezet voor het doen van (voor)onderzoek.

Vergoeding

Voor de te verrichten werkzaamheden ontvangen de voorzitter en de leden een vergoeding. Deze bestaat uit een vaste vergoeding voor bijwonen van de vergaderingen van de commissie (€ 200,- voor de voorzitter en € 160,- voor de leden). Daarnaast is er een vergoeding voor het verrichten van onderzoek (voorzitter € 75,- en leden € 60,- per uur). Reiskosten worden vergoed volgens de regels die daarvoor in de gemeenten gelden.

De benoeming door de gemeenteraden is voor een periode van vier jaar en kan daarna eenmaal worden verlengd.

Voor meer informatie over de vacature en het functieprofiel kunt u zich wenden tot de huidige voorzitter van de RKC, Tiny Ruiter, tel: 06 23 52 58 95.

Heeft u belangstelling
Sollicitaties zijn welkom tot en met 5 februari 2023 en kunt u richten aan de gemeenteraden van Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland via Werken in Friesland

Solliciteren