Gemeente Noordenveld

Omgevingsprofiel

De gemeente Noordenveld bestaat sinds 1 januari 1998 en telt 26 kernen en buurtschappen, waarvan Roden, Peize en Norg de grootste zijn. Noordenveld ligt in Drenthe, vlakbij Assen, Groningen en Drachten. De gemeente telt ruim 31.000 inwoners. Noordenveld is een aantrekkelijke en groene woon/werk gemeente. Dat komt door de grote variatie in natuurschoon, aantrekkelijke woonmogelijkheden, een hoog voorzieningenpeil en een veelheid aan economische activiteiten, zoals dienstverlening, recreatie, hoogwaardige industrie, landbouw, middenstand en handel. Trekpleisters in de gemeente zijn onder andere de Health Hub, de Rodermarkt, de Onlanden en Veenhuizen. De gemeente opereert in een dynamische omgeving. Noordenveld maakt namelijk deel uit van de Regio Groningen-Assen en van diverse andere samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen.

In de gemeentelijke visie “Noordenveld 2025” staat de volgende missie verwoord:
“Noordenveld is een leefbare gemeente met goede voorzieningen in dorpen met een eigen karakter waar de inwoners betrokken zijn bij hun omgeving en iedereen mee kan doen. Duurzaamheid is belangrijk voor natuur en groen, één van de sterke pijlers die Noordenveld tot een aantrekkelijke woon- en recreatiegemeente maken.”

Ontwikkelingen, uitdagingen en kansen

Noordenveld kent belangrijke ontwikkelingen die uitdagingen en kansen opleveren. Zo dagen de gevolgen van de recente financieel/economische crisis de gemeente Noordenveld uit om haar financiële positie te versterken en haar maatschappelijke positie te (her)definiëren. De bevolking is hierbij betrokken. Noordenveld is een zelfstandige netwerkgemeente die regionaal, nationaal en internationaal de samenwerking zoekt. Daarom doet Noordenveld mee aan de Eems-Dollardregio en werkt het in internationaal verband aan de toevoeging van Veenhuizen aan de UNESCO-werelderfgoedlijst. Verder neemt Noordenveld deel aan de Regiovisie Groningen-Assen, aan samenwerking in het kader van de recente transities en aan verschillende gemeentelijke regelingen in en buiten Drenthe. Samenwerken met en vanwege het behoud van zelfstandigheid is een belangrijke taak voor het gemeentebestuur. Noordenveld streeft daarbij naar een zo hoog mogelijk democratisch gehalte van de verbanden waaraan de gemeente deelneemt.

Vergroting van het economisch draagvlak is één van de grote uitdagingen voor de komende jaren. Een bloeiende lokale economie is immers een voorwaarde voor werkgelegenheid en welvaart.
Netwerkgemeente Noordenveld biedt daartoe verschillende mogelijkheden, zoals optimaal gebruik maken van de al aanwezige infrastructuur en kennisintensieve expertise op het gebied van bijvoorbeeld meet- en regeltechniek, medische-, optische- en sensortechnologie. Samenwerking van overheid, bedrijven en instellingen voor HBO- en academisch onderwijs biedt de mogelijkheid economisch te profiteren van gebundelde kennis en kunde. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met collega-overheden en met economische centra als Assen, Groningen en Drachten. Ook het kwalitatief op peil houden van de kernen en het versterken van de toeristisch, recreatieve en woonkwaliteiten van Noordenveld verbreden de economische basis van de gemeente.

Bestuur

De gemeenteraad telt 23 leden, verdeeld over acht fracties, te weten Gemeentebelangen (zeven leden), Lijst Groen Noordenveld (vier leden) en PvdA (drie leden). VVD, CDA, D66 en Groen Links tellen elk twee leden; Christen Unie is vertegenwoordigd met één raadslid. Gemeentebelangen, PvdA, CDA en Christen Unie vormen momenteel een coalitie. Gemeentebelangen levert twee wethouders, PvdA en CDA/CU leveren elk één wethouder aan het college van B&W. Raad en college streven naar een positieve en constructieve werkrelatie waarbij respect voor elkaars’ verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken uitgangspunt is.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie ondersteunt raad en college bij de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Op 1 januari van dit jaar werken er 243 medewerkers op 212 voltijds arbeidsplaatsen. Onder leiding van de in augustus aangetreden directeur-secretaris is een organisatieaanpassing ingezet die moet leiden tot een hoofdstructuur bestaande uit vijf afdelingen, te weten: Beheer, Publiekszaken, Bedrijfsvoering, Beleid & Realisatie en Ontwikkeling & Strategie. Een zesde afdeling Sport & Accommodaties is vanwege het proces van interne verzelfstandiging rechtstreeks gehangen onder de directeur-secretaris. Datzelfde geldt voor de concerncontroller.

Naast een aanpassing van de structuur zal de komende tijd de focus liggen op het definiëren en ontwikkelen van een strategische agenda. Programmamanagement en projectmanagement worden daarbij gezien als belangrijke pijlers om regie en sturing te krijgen op de strategische veranderopgave. Daartoe zal de komende twee jaar een intensief ontwikkelingsprogramma worden opgezet waarvoor externe deskundigheid wordt ingeroepen.

Inzet is een wendbare, transparante organisatie waarbij niet alleen de structuur, maar ook de cultuur van medewerkers gericht blijft op samenwerking en vernieuwing en het leveren van kwaliteit.