Onafhankelijke voorzitter

Tijdelijk voor de duur van drie jaar | 10 uur per week

Voel jij je verbonden met onze gemeente, heb je een sociaal hart en ben je in staat om een vergadering in goede banen te leiden? 

Dan ben jij wellicht de aangewezen persoon  om de belangen van onze cliënten te behartigen!

De Cliëntenraad is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het behartigen van belangen als bedoeld in artikel 47 van de Participatiewet. 

Profiel voorzitter

De voorzitter van de Cliëntenraad is een onafhankelijke voorzitter zonder stemrecht en is verantwoordelijk voor het leiden van de vergaderingen zoals het Dagelijks Bestuur, de plenaire vergadering, het overleg met een vakdirecteur en het overleg met de betrokken wethouder. De voorzitter bewaakt de gemaakte afspraken en zorgt voor structuur en effectiviteit van vergaderingen. De voorzitter zorgt ervoor dat de Cliëntenraad tot standpunten en adviezen komt.

De voorzitter bevordert de formulering van de visie en missie van de Cliëntenraad, het tot stand brengen van een plan met beleidsthema’s en activiteiten en houdt controle op de voortgang hierin. De voorzitter ziet erop toe dat de begroting van de Cliëntenraad wordt opgesteld en bewaakt deze.

De voorzitter heeft naast bovengenoemde nog extra taken. De voorzitter is verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering van de Cliëntenraad.  Door periodiek gesprekken te voeren, bespreekt zij/hij met de individuele leden wat zij nodig denken te hebben om hun deskundigheid te bevorderen.

De voorzitter bewaakt daarnaast de kwaliteit van de Cliëntenraad en kan in overleg met de vakdirecteur zo nodig aanvullende maatregelen inzetten.  De voorzitter is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output van de Cliëntenraad. De voorzitter vertegenwoordigt de Cliëntenraad naar buiten en heeft in voorkomende situaties contact met de media. De voorzitter onderhoudt tevens contacten met bestuurders en andere organisaties die aan belangenbehartiging voor cliënten doen.

De voorzitter wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze functionaris wordt door de voorzitter inhoudelijk aangestuurd.

Omgeving

De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over door het college of de gemeenteraad voorgenomen beleid over de onderwerpen werk, inkomen, maatschappelijke participatie, het minima- en armoedebeleid en schuldhulpverlening. De Cliëntenraad is de belangenbehartiger voor de groep mensen die aanspraak maken of kunnen maken van voorzieningen uit de Participatiewet. Deze wet schrijft voor dat de gemeenteraad een regeling moet treffen voor cliëntenparticipatie.

Er ligt voor de Cliëntenraad een nadrukkelijke taak om te adviseren over beleidsvoornemens die gevolgen hebben voor de positie en/of bejegening van de cliënten.

In de verordening Cliëntenraad Werk & Inkomen gemeente Groningen 2021 en in het Huishoudelijk Reglement van de Cliëntenraad zijn uitgebreide taken en doelstellingen beschreven.

Wij vragen

  • HBO werk- en denkniveau; 
  • relevante ervaring als voorzitter; 
  • kennis van de gemeente Groningen; 
  • ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving is gewenst; 
  • ervaring met het voeren van functioneringsgesprekken; 
  • affiniteit en/of ervaring met armoede- en of schuldenproblematiek;  
  • minimaal 10 uur per week beschikbaar.

Competenties

Samenwerken | als voorzitter heeft u  te maken met verschillende partijen op verschillende niveaus. Het is van groot belang dat u in staat bent om te verbinden en te schakelen. Een van de doelen is mensen hun verschillende meningen op een positieve manier met elkaar te verbinden.

Communicatief | u kunt helder en duidelijk communiceren, zowel in woord als in geschrift. Hierbij is transparantie van groot belang. U kunt helder formuleren en deinst er niet voor terug om duidelijke conclusies te trekken. U bent in staat om diplomatiek op te treden als dat gevraagd wordt.

Omgevingssensitiviteit | als voorzitter moet u gevoel hebben voor de belangen van de mensen uit de doelgroep in relatie tot die van de gemeentelijke organisatie.

Onafhankelijk en integer | u bent zich bewust van uw eigen positie en in staat om de rol van voorzitter onafhankelijk op te pakken.

Wij bieden

De voorzitter komt in aanmerking voor een maandelijks vastgestelde vergoeding (vacatiegeld) van € 300 netto per maand.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je contact opnemen met de heer Aaldert van Lingen, directeur Inkomensdienstverlening gemeente Groningen, telefoonnummer 06-53940484.

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 5 februari 2021. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 11 of vrijdag 12 februari 2021. Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie. 

Het kan voorkomen dat de mail van de gemeente Groningen in uw ongewenste items (spambox) terecht komt. Check deze daarom regelmatig.

Deze vacature

Om de onafhankelijkheid te garanderen wordt deze vacature uitsluitend open gesteld voor kandidaten die niet recent in een ander verband betrokken zijn geweest bij de organisatie of in een recent verleden opdrachten heeft gehad van de organisatie, zodat niet alleen de politieke onafhankelijkheid is gewaarborgd, maar ook de onafhankelijkheid ten opzichte van de organisatie. 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 CAO gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer