Directeur Concernstaf

Structureel | 1 fte

De gemeente Groningen is per 1 januari 2019 een gemeente met 230.000 inwoners. Daarmee behoort Groningen tot de zes grootste gemeenten van Nederland. In het Coalitieakkoord 2019-2022 is een gezamenlijke ambitie geformuleerd “Gezond, groen, gelukkig Groningen”. Hierbij wordt ingezet op integraal- en gebiedsgericht werken en steeds meer op opgavegericht werken.

 

De gemeente Groningen komt graag in contact met kandidaten voor de positie van

 

Directeur Concernstaf

De Concernstaf is een dienstverlenende directie, gericht op het adviseren en ondersteunen van het Bestuur, de Concerndirectie en de strategische, integrale agenda van het college en de organisatie. De Concernstaf rondt dit jaar nog een formeel transitieproces af. De ambitie is om als slanke en slagvaardige directie op een effectieve wijze de operationele processen te ondersteunen en flexibel op een opgavegerichte manier invulling te geven aan het college en organisatie doelen.

Ben jij de directeur die de directie Concernstaf inspirerend leiding gaat geven?

Wij zoeken een inspirerende, strategische denker, doener en adviseur voor het college B&W en Concerndirectie, die kan werken vanuit opgaven. Een samenwerkingsgerichte directeur die ruimte laat aan medewerkers, bruggen bouwt in de organisatie en met de stakeholders van de gemeente.

 

De directeur (taken)

 • Verantwoordelijk voor het goed functioneren van en leidinggeven aan de directie Concernstaf, bestaande uit 3 teams (bestuursadvies, concernadvies en externe betrekkingen) en integraal verantwoordelijk voor het uitvoeren en implementeren van het HR beleid.
 • Regie voeren over de strategische agenda’s, zoals externe betrekkingen, concernontwikkelingen en bestuurlijke langetermijnagenda.
 • Bijdragen aan opgavegericht werken, door heldere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Het nemen van een adviserende rol bij de begroting in het helder leggen van de relatie tussen de te bereiken doelen en in te zetten middelen.
 • Vormgeven aan en sturen op de doorontwikkeling van de Concernstaf.

 

De Concernstaf als organisatie

De circa 70 medewerkers van de Concernstaf zijn innovatief, wendbaar, initiatiefrijk en faciliteren het bestuur en de organisatie op een dienstverlenende manier. De Concernstaf kent drie teams:

 

Team bestuursadvies

Dit team is met name gericht op taken en processen rondom het college van B&W. Het team ondersteunt het college bij de realisatie van coalitieakkoord en is bruggenbouwer naar de organisatie voor de vertaling van politieke doelen in realistische opgaven voor de organisatie en bredere zin de gemeente.

Team concernadvies

De concernadviseurs hebben primair de bedoeling te zorgen dat de Concerndirectie invulling kan geven aan de strategische sturing op de integrale opgaven in relatie tot het coalitieakkoord en de organisatie-ontwikkelagenda.

Team externe betrekkingen

Het team externe betrekkingen kan worden gezien als een soort van expertisecentrum. Het primaire doel van dit taakveld is om de schaalsprong van Groningen (de G5 gemeente van Nederland) te ondersteunen vanuit public affairs-activiteiten, project- en de programma-ontwikkeling die hier aan bijdraagt.

 

Wij vragen

 • WO werk- en denkniveau;
 • een aantal jaren relevante werk- en leidinggevende ervaring in een complex politiek-bestuurlijke context;
 • gevoel voor politieke verhoudingen, tact en een goed relatienetwerk met contacten in de regio en het land;
 • integraal kunnen denken en handelen/door de schalen en disciplines heen;
 • sturing kunnen geven aan interne veranderprocessen;
 • een krachtige persoonlijkheid die wendbaar en flexibel is in zijn/haar handelen en deze waarden om weet te zetten naar de mensen, processen en de organisatie;
 • een toegankelijke en coachende leider die in staat is om op een verbindende manier leiding te geven, en werkt vanuit vertrouwen.

 

Competenties

Leidinggeven | is een verbinder en toont inspirerend leiderschap. Empathische en enthousiaste leidinggevende voor zijn medewerkers. Fungeert als boegbeeld naar andere interne en externe partijen.

Omgevingssensitiviteit | doorziet het geheel van het politieke, maatschappelijke en culturele speelveld en weet wat er speelt in de organisatie. Betrekt deze inzichten op het effectief en efficiënt inzetten van het eigen handelen en dat van de gemeente.

Visie en strategie | heeft zicht op het grotere geheel en ziet wat daarbinnen nodig is aan gewenste ontwikkelingen. Werkt met hart voor de organisatie en is zeer gemotiveerd, flexibel en ontwikkelgericht.

Integrale bik | een brede blik waarin de verschillende bestuurlijke en organisatiebelangen worden meegenomen.

Samenwerken | je bent een inspirerende teamspeler, die ook bij tegengestelde belangen resultaat weet te bereiken. Je bent een bruggenbouwer die een goede sfeer weet te creëren.

 

Wij bieden

Afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 6.994,= bruto per maand volgens CAO Gemeenten (salarisnorm 01 oktober 2020) bij een fulltime dienstverband, functioneel schaal 14, HR21-normfunctie strategisch manager II.

 

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kun je via het secretariaat contact opnemen met Christien Bronda, gemeentesecretaris, tel.nr. 050 – 367 7822.

 

Reageren

Je kunt uitsluitend reageren via het digitale sollicitatieformulier via de button ‘solliciteren’. Solliciteren kan tot en met 1 november 2020.

Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

 

Het kan voorkomen, dat correspondentie van de gemeente Groningen met betrekking tot deze vacature in je ‘ongewenste items’ (SPAM-box) terecht komt. Check je SPAM-box daarom regelmatig!

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven waarbij, voorrangs- en interne kandidaten van de gemeente Groningen voorrang hebben.

 

Interne medewerkers zijn: medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde en bepaalde tijd bij de gemeente Groningen; (oud-) werknemers die op basis van de Cao gemeenten een uitkering ontvangen van de gemeente (hoofdstuk 7, 9 en 10 Cao gemeenten); kandidaten uit de allochtonenpool; medewerkers met een werkervaringsplaats, re-integratiebaan of een maatschappelijke baan, werkzaam binnen de gemeente Groningen; WSW-medewerkers; trainees (na een halfjaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen); medewerkers <30 jaar werkzaam in een werkleerbaan (na een half jaar werkzaam te zijn bij de gemeente Groningen).

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.         

 

Solliciteer